zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška MŽP o evidenci obalů

14.10.2002
Odpady
Vyhláška MŽP o evidenci obalů
Posledním ze čtyř prováděcích právních předpisů je vyhláška MŽP č. 117/ 2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. Ve sbírce zákonů byla zveřejněna dne 9. dubna 2002 a tentýž den nabyla účinnosti. Vyhláška stanovuje rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů pouze pro povinné osoby zapsané do Seznamu osob, které jsou nositeli zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Autorizované obalové společnosti a povinné osoby, které s nimi budou mít uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, budou provádět evidenci o obalech a ohlašování údajů z ní podle přílohy č. 4 k zákonu o obalech a podle rozhodnutí o autorizaci. Povinnost vést evidenci podle § 15 zákona o obalech se vztahuje na povinné osoby od 1. 1. 2002, tedy od nabytí účinnosti zákona o obalech. Vzhledem k tomu, že právní předpis nemůže působit retroaktivně, nelze však na povinných osobách vyžadovat, aby vedly evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou ještě před tím, než nabyla účinnosti. Rozsah a způsob vedení a ohlašování evidence o obalech povinnými osobami je nezbytný primárně pro účely kontroly plnění povinností, založených zákonem o obalech, inspekčními orgány, a sekundárně jako podklad pro zpracovávání souhrnných zpráv o implementaci směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech v České republice a jejich zasílání Evropské komisi (tzv. reporting). Základem vyhlášky jsou jednotlivé formuláře k evidenci a výkazu dat. Formuláře pro evidenci množství a vlastností obalů, uvedených na trh nebo do oběhu (příloha č. 1), a pro evidenci množství zpětně odebraných obalů a způsobu, jak s nimi bylo naloženo (příloha č. 2), slouží pro jednotlivé povinné osoby k vedení evidence v průběhu celého roku. Tyto dvě evidence není nutné vést podle čísel účetních dokladů, jak je uvedeno ve sloupci 0 těchto příloh, a nemusí se zde evidovat jednotlivé účetní případy. K danému typu obalu je možné vést evidenci i jiným stejně průkazným způsobem, tzn. podle příloh č. 1 a 2, ale souhrnně na základě účetních dokladů za odpovídající účetní období, nejlépe za měsíc, s tím, že pro účely kontroly apod. musí být údaje dohledatelné v konkrétních účetních dokladech. Na základě těchto průběžných evidencí budou povinné osoby ohlašovat údaje z nich vyplněním výkazů, tj. vyplněním příloh č. 3 a č. 4. k této vyhlášce. Na základě připomínek, uplatněných k vyhlášce ve vnějším připomínkovém řízení, byly její jednotlivé přílohy (evidenční a výkazové formuláře) doplněny o podrobné vysvětlivky tak, aby vedení evidence a její výkaznictví bylo co nejméně problematické. Všechny výkazy s daty za uplynulý kalendářní rok povinné osoby zasílají Ministerstvu životního prostředí vždy nejpozději do 15. února v písemné podobě a zároveň na elektronickém nosiči dat, anebo způsobem podle zákona o elektronickém podpisu, tj. datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem ve smyslu tohoto zákona. MŽP bude vést souhrnnou evidenci shromážděných údajů, která bude veřejně přístupná. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí