zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

12. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002

04.11.2002
Voda
12. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002
– stav do 22.10.2002 Povodňová situace na tocích si vynutila mimořádný monitoring jakosti vody, na kterém spolupracují Povodí Vltavy s.p. a Povodí Labe s.p. Souhrnně nejdůležitější výsledky mimořádného monitoringu vyhodnocuje MŽP, odbor ochrany vod, v součinnosti s VÚV T.G.M. Další výsledky mimořádného monitoringu uvádí na svých internetových stránkách státní podnik Povodí Vltavy (www.pvl.cz ) a státní podnik Povodí Labe (http://www.pla.cz ). Výsledky sledování jakosti vody Výsledky monitoringu v aktuálně sledovaných profilech jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výrazně je v nich označeno překročení limitu uvedeného v Příloze 3 Nařízení vlády 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Kromě toho jsou v tabulkách uvedeny pro srovnání se stavem před povodní aritmetické průměry hodnot ukazatelů jakosti vody, zjištěných při sledování státní sítě v letech 2000-2001. Informace o aktuálních průtocích Průtoky v tocích mají významný vliv na jakost vody, projevují se dvěmi protichůdnými tendencemi, jednak pozitivní - ředěním odpadních vod a také negativní - uvolňováním látek z ploch nebo uvolňováním sedimentů. Aktuální průtoky v Labi a ve Vltavě 22.10.2002 v 7 hodin Tok Stanice Stav (cm) Průtok (m3/s) n-denní průtok % z dlouhodobého ročního průměru Vltava České Budějovice 136 79,2 20 288 Vltava Praha - Chuchle 134 486 20 328 Hodnocení výsledků sledování jakosti vody Nedostatečná funkčnost ČOV České Budějovice, na které byl 16.9.2002 zprovozněn prozatím pouze první stupeň čištění, se v jakosti vody ve Vltavě pod Českými Budějovicemi (v Hluboké na Vltavou) podle aktuálních výsledků analýz významně neprojevila; koncentrace byly na úrovni obvyklých hodnot za období 2000-2001, mírně zvýšené oproti průměrům za období 2000-2001 bylo AOX. V Lužnici pod Táborem (v Bechyni) se aktuální koncentrace také pohybují v rozsahu obvyklých hodnot, mírně zvýšené oproti průměrům za období 2000-2001 bylo AOX. ČOV Tábor Klokoty je v provozu, kromě bubnových filtrů. Jakost vody ve vltavské kaskádě se stabilizovala. Zvýšení koncentrací oxidovatelných látek (CHSKCr) a hlavně AOX pod nádržemi kaskády ve Vraném nad Vltavou nad průměrné hodnoty za období 2000-2001 lze vysvětlit uvolněním organických součástí sedimentů z nádrží. Koncentrace nutrientů jsou ve Vraném nad Vltavou mírně pod průměrem za dvouletí 2000-2001. Také jakost vody v Berounce nevybočuje z obvyklých hodnot za dvouletí 2000-2001. V Berounce pod Plzní dříve značně nadlimitní mikrobiální zatížení částečně ustoupilo; ve vzorku z 21.10. byla zachycena zvýšená (nikoliv nadlimitní) koncentrace amoniakálního dusíku. ČOV Plzeň uvádí do provozu druhý stupeň čištění. V Berounce v profilu Lahovice dne 22.10. bylo mikrobiální zatížení mírně nadlimitní. Ve Vltavě v Praze Podolí jsou koncentrace adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a mírně i CHSKCr oproti průměrům za dvouletí 2000-2001 stále zvýšené; aktuální koncentrace živin jsou pod průměrem za dvouletí 2000-2001. Jakost vody v tomto profilu (v podstatě nad Prahou) a průtoky v tomto profilu (limnigraf Praha Chuchle) jsou rozhodující pro ředění odpadních vod z Prahy a mají významný vliv na to, zda dojde k překročení limitů Nařízení vlády 82/1999 Sb. pod nedostatečně funkční ÚČOV Praha. Ve Vltavě bezprostředně pod Prahou (Libčice) byla 1.10.2002 zachycena vysoká koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (ropných látek a tuků), nadlimitní hodnota; znečištění ustoupilo. V úseku Vltavy od nedostatečně funkční ÚČOV Praha po soutok s Labem je vyšší (nadlimitní) mikrobiální zatížení. Koncentrace AOX jsou oproti průměru za období 2000-2001 zvýšené, ale limit Nařízení vlády 82/1999 Sb. nepřesahují. Koncentrace celkového fosforu v Libčicích byly 22.10. pod průměrnou hodnotou za dvouletí 2000-2001. Rostoucí koncentrace celkového fosforu v profilu Vltava-Zelčín, která 7.10. téměř dosahovala limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb., nyní klesla v důsledku značného ředění pod průměrnou hodnotu za dvouletí 2000-2001. Situaci v profilu Vltava-Zelčín ilustrují následující obrázky. ÚČOV Praha má od poloviny října v provozu mechanický stupeň čištění. K překročení limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v tocích téměř nedochází, je tomu tak pouze ojediněle pod nedostatečně funkčními ČOV, nyní již jen u mikrobiálního zatížení. Je nutno ovšem vzít v úvahu, že ani za normální situace v tocích, kterou může charakterizovat průměrná hodnota za období měření 2000-2001, nebyl vždy vyhovující stav dosahován. AOX, a mírně i CHSKCr, jsou na Vltavě oproti průměrům za dvouletí 2000-2001 zvýšené, v důsledku vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod, uvolnění organických a halogenovaných látek ze sedimentů. U živin (fosforu a dusíkatých látek) jsou ve sledovaných tocích aktuální koncentrace často pod průměrnými hodnotami za dvouletí 2000-2001, to lze přičíst významnému snížení vlivu plošných a difúzních zdrojů znečištění v důsledku proběhlé povodně. Vliv nedostatečně funkčních ČOV na jakost vody v tocích tím u nutrientů ustoupil do pozadí, také nadprůměrné průtoky zajišťovaly dosud značné ředění nedostatečně vyčištěných odpadních vod. Na základě dosavadních výsledků, které dokladují stabilizaci stavu, bylo odběrem vzorků dne 22.8. 2002 mimořádné sledování jakosti vody ve vybraném rozsahu ukazatelů ukončeno; dále pokračuje standardní monitoring. Souhrnné vyhodnocení změn jakosti vody v důsledku povodní v srpnu 2002 v širším kontextu dalších ukazatelů a průtoků i vyhodnocení změn kontaminace sedimentů bude provedeno v roce 2003. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí