zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda schválila novelu klíčového zákona o ochraně přírody a krajiny

11.11.2002
Příroda
Vláda schválila novelu klíčového zákona o ochraně přírody a krajiny
Návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který předkládal ministr ?ivotního prostředí Libor Ambrozek, dnes na svém zasedání schválila česká vláda. Novela zákona, který je klíčovou normou v ochraně přírody, harmonizuje českou legislativu s evropským právem. ?Hlavním důvodem, proč jsme novelu předlo?ili, je naplnění povinností, vyplývajících z evropských předpisů na ochranu přírody, předev?ím pak zavedení evropské soustavy zvlá?tě chráněných území NATURA 2000,? vysvětluje náměstek ministra ?ivotního prostředí RNDr. Ladislav Miko. Soustava NATURA 2000 vychází ze dvou evropských směrnic, z nich? jedna upravuje ochranu ptáků a druhá ochranu cenných přírodních stanovi?? a vybraných druhů ?ivočichů a rostlin. Součástí soustavy by se měly stát tzv. oblasti ochrany ptactva a tzv. evropsky významné lokality. Základním principem ochrany těchto území je po?adavek, aby se kvalita přírodního prostředí v nich v ?ádném případě dlouhodobě neměnila k hor?ímu. Jejich ochrana by naopak měla směřovat ke zlep?ení stavu těchto oblastí a podmínek ?ivota těch stanovi?? a druhů rostlin a ?ivočichů, pro ně? budou území jmenovitě vyhla?ována. Vyhla?ování území, nále?ejících do soustavy NATURA 2000, se bude ve velké vět?ině týkat oblastí, které jsou ji? dnes chráněny v rámci českého systému zvlá?tě chráněných území (ZCHÚ). Celková plocha ZCHÚ v České republice by se po zavedení soustavy NATURA 2000 měla odhadem roz?ířit pouze o tři a? pět procent. V současné době probíhá v České republice rozsáhlé mapování, jeho? cílem je shromá?dit vědecky podlo?ené podklady, z nich? ? spolu s dal?ími údaji - vzejde návrh seznamu lokalit, které by bylo mo?né do soustavy NATURA 2000 zařadit. Tento návrh bude projednáván s veřejností a k vyhla?ování území dojde teprve po schválení výsledného seznamu Evropskou komisí. Ta v členských státech Evropské unie velmi přísně hlídá dodr?ování ochranných podmínek v územích, zahrnutých do soustavy. ?Po?adavek na zavedení soustavy NATURA 2000 ze strany EU je zcela jasný a nezpochybnitelný,? říká ministr ?ivotního prostředí Libor Ambrozek. ?Právě proto je třeba, aby byla ochrana evropský významných lokalit zakotvena kvalitně v českém právním řádu,? dodává. ?Počítáme s tím, ?e podobně jako ve vět?ině členských zemí EU bude NATURA 2000 kvalitativně novým způsobem ochrany, kdy vlastníci pozemků budou i finančně motivováni k tomu, aby se na ochraně podíleli, a případně vzniklá újma jim bude uhrazena.? Novela zákona o ochraně přírody a krajiny rovně? upravuje statut existujících správ národních parků a Správy CHKO České republiky jako správních úřadů. Karolína ?ůlová Tisková mluvčí M?P
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí