zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

BOZP - Zařazení prací do kategorií

09.01.2003
Obecné
BOZP - Zařazení prací do kategorií
Nejpozději do 31.12 .2002 bylo nutné provést zařazení prací do kategorií podle Zákona č. 258/2000 Sb. To je povinen každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až do výše 3.000.000 Kč. TERMÍN PODÁNÍ HLÁŠENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE BYL 31.12.2002 Kategorizace prací podle § 37- 41 Zákona č. 258/00 Sb je povinen zpracovat každý zaměstnavatel bez ohledu na počet svých zaměstnanců. Hodnotí se rizikové faktory stanovené ve Vyhlášce č. 89/2001 Sb. tj.hluk, prach, chemické látky, vibrace, neionizující a magnetické záření, fyzická zátěž (lokální i celková). Zpracované hlášení je nutné odevzdat do 1.1.2003 územně příslušnému hygienickému orgánu, který je odsouhlasí nebo připomínkuje. V některých případech je nutné doložit měření nebo snímek pracovního dne. Zdrojem rizika je v běžné firmě například i počítač. Podle ustanovení dílu § 37- 41 Zákona č. 258/00 Sb., o ochraně veřejného zdraví je od r. 2001 dána povinnost zaměstnavatele zpracovat a předložit okresnímu hygienikovi návrh \"Kategorizace prací\", nejdéle do: 30-ti kalendářních dnů ode dne zahájení výkonů prací ( § 37 odst. 2 zákona )u nově vznikajících provozů u prací, jejichž výkon byl zahájen přede dnem 1. lednem 2001 1. ledna 2003, u prací, jejichž výkon byl zahájen přede dnem 1. lednem 2001, pokud se jedná o výkon prací v kategorii 2 a 3. do 6-ti měsíců od nabytí právní moci zákona, pokud se jedná o výkon prací v kategorii 4 tj. do 30.6.2001. Za nedodržení této povinnosti hrozí vysoké pokuty až do výše 3.000 000 Kč NÁVRH PRO KATEGORIZACI PRACÍ Návrh pro zařazení prací do kategorií předkládá osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovně právním nebo obdobném pracovním vztahu ( § 37 odst. 2 zákona ) nebo osoba podnikající podle zvláštního právního předpisu . Měření, která jsou podkladem pro vypracování formuláře nesmí být starší než 12 měsíců a musí být provedena autorizovanou osobou. ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE: (Vyhláška č. 89/2000 Sb.) Kategorie 1 - Zařazují se práce vykonávané za podmínek při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance. Kategorie 2 - Zařazují se práce, při nichž faktory jimž jsou pracovníci vystavení nepřekračují hygienické limity a nelze vyloučit že mohou působit nepříznivě na citlivé jedince. Dále práce u kterých se předpokládá zdravotní způsobilost. Kategorie 3 - Zařazují se práce, při niž expozice faktorů není spolehlivě snížená technickými opatřeními a zaměstnanci musí nezbytně používat OOPP Kategorie 4 - Zařazují se práce s rizikem, které nelze vyloučit ani za použití OOPP. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZAŘAZENÍ PRACÍ DO KATEGORIÍ Položky návrhu potřebné k vydání rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví musí po formální stránce obsahovat: 1. Přesnou identifikaci subjektu = jeho přesný název a IČO. 2. Místo provozovny = její adresa. 3. U větších provozů také jejich další členění na jednotky 4. Seznam prací (názvy jednotlivých prací v dané provozovně nebo jednotce, kde byly stanoveny v kategorii 2 - 4. 5. Zhodnocení výskytu faktorů dle vyhlášky č. 89/2001 Sb. při výkonu jednotlivých prací. 6. Zdroj dat, na základě kterých jsou práce zařazovány zejména do kategorie 3 a 4 (měření, expertízy...). 7. Návrh zařazení práce do 2 až 4 kategorie z hlediska jednotlivých faktorů. 8. Počet pracovníků exponovaných danou prací (kat. 2 - 4) - zvlášť uvádět počet mužů a žen . 9. Zaměstnavatelem navrhovaná ochranná preventivní opatření v kategorii 3 a 4. LEGISLATIVA 1. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a provádí VYHLÁŠKA č. 89/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 2. Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 3. Nařízení vlády ze dne 18. dubna 2001, 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 4. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. 5. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 6. Nařízení vlády č. 480/2000 Sb.., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 7. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Zdroj: www.guard7.cz V případě, že jste nestihli provést zařazení v termínu a hrozí Vám sankce, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, např. www.enving.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí