zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktualizovaný Implementační plán pro oblast Životní prostředí - 2002

07.01.2003
Obecné
Aktualizovaný Implementační plán pro oblast Životní prostředí - 2002
Předkládá: RNDr. Libor Ambrozek ministr životního prostředí I. Návrh USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne . ledna 2003 č. k Aktualizovanému Implementačnímu plánu pro oblast Životní prostředí - 2002 V l á d a I. s c h v a l u j e věcnou část Aktualizovaného Implementačního plánu pro oblast Životní prostředí – 2002 obsaženou v části III. předloženého materiálu (dále jen „Implementační plán“) s tím, že finanční požadavky na státní rozpočet budou dále upřesňovány podle možností státního rozpočtu; II. u k l á d á 1. členům vlády, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a předsedovi Správy státních hmotných rezerv a) plnit ve stanovených termínech uložené úkoly obsažené v Implementačním plánu a o jejich případném nesplnění informovat ministra životního prostředí; b) zahrnovat finanční požadavky nezbytné k plnění Implementačního plánu do rámce zadaných směrných čísel v rámci přípravy návrhů státního rozpočtu; 2. ministru životního prostředí předložit do 31. prosince 2003 ve spolupráci s ostatními členy vlády a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost doplněk Implementačního plánu zahrnující nové předpisy ES s informací o vyhodnocení plnění dosavadních úkolů; 3. ministru životního prostředí předat ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Implementační plán příslušným orgánům Evropské unie. Provedou: členové vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předseda Správy státních hmotných rezerv II. Předkládací zpráva Aktualizace Implementačního plánu pro oblast Životní prostředí byla provedena na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády (usnesení vlády č. 923 ze dne 25. září 2002), který ukládá ministru životního prostředí předložit do 31. prosince 2002 vládě aktualizovaný Implementační plán za rok 2002. Aktualizace zahrnuje zpracování implementačních plánů pro nově přijaté předpisy ES v roce 2001, částečně i 2002, zapracování nových doplňků existujících předpisů ES do stávajících implementačních plánů, a znamená celkové zjednodušení struktury implementačních plánů. Na aktualizaci se podíleli gestoři za jednotlivé podoblasti environmentálního acquis, dále zástupci dalších útvarů MŽP a ostatních dotčených resortů (především MPO, MZe, MDS, MZ a SÚJB). Implementační plán pro oblast Životní prostředí má 3 úrovně. Nejobecnější obsahuje především souhrn položek environmentálního acquis, rozdělení gescí, legislativní úkoly a stručné vyhodnocení ekonomických dopadů implementace. Druhá, prostřední úroveň, se věnuje implementaci a jejím otázkám po jednotlivých podoblastech, včetně očekávaných problémů a návrhů jejich řešení. Tyto dvě úrovně jsou přiloženy. Třetí úroveň je tvořena detailními individuálními implementačními plány pro jednotlivé položky (tj. směrnice, nařízení a rozhodnutí, popř. jejich logické skupiny) a zabývá se dopodrobna všemi ustanoveními těchto předpisů, zejména stanoví časový a věcný postup jejich implementace. Vzhledem k rozsáhlosti nejsou tyto podrobné implementační plány přiloženy, jsou však k dispozici na internetové stránce MŽP – www.env.cz. Na rozdíl od předcházející verze Implementačního plánu není v tomto předkládaném materiálu obsaženo detailní vyčíslení odhadu nákladů pro státní rozpočet a soukromou sféru v souvislosti s implementací environmentálního acquis. Pouze Souhrnný Implementační plán pro oblast Životní prostředí obsahuje odhad celkových finančních potřeb nezbytných pro přípravu na vstup ČR do EU v kapitole Životní prostředí. Zpracování souhrnných ekonomických tabulek v minulosti naráželo na problém sladění finančních požadavků gestorů (s různou mírou jejich odůvodněnosti) s ještě neschváleným státním rozpočtem. Implementační plán tak, stejně jako materiál MZV „Souhrn zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU“, který také neobsahuje ekonomické dopady jejich plnění, odráží nyní skutečnost, že státní rozpočet není koncipován odděleně pro položky související se vstupem do EU. Základním východiskem by proto mělo být zohlednění finančních požadavků na implementaci environmentálního acquis v rámci rozpisu rozpočtu MŽP a všech dotčených rezortů. V případě, že finanční pokrytí je nedostatečné, neexistuje možnost jeho navýšení a je vážně ohroženo splnění konkrétního závazku vůči EU v daném termínu, budou gestoři informovat Ministerstvo životního prostředí. Materiál byl dne 19. prosince 2002 projednán Radou vlády pro evropskou integraci a je předkládán jako bezrozporový. Po jeho schválení vládou bude přeložen a předložen do konce února 2003 orgánům Evropské unie. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí