zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dohoda MŽP - ČPSOŽP o obalech

18.05.1999
Odpady
Dohoda MŽP - ČPSOŽP o obalech
Dohoda o uplatňování §19 zákona 125/97 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a principů Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech v ČR.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) zastoupené RNDr. Milošem Kužvartem, ministrem a České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí (dále jen Sdružení) zastoupené Ing. Zbyňkem Kozlem, předsedou Sdružení vycházejíce z nutnosti zavést do praxe systém nakládání s obaly, založený na prioritách prevence vzniku obalových odpadů, opakovaného použití obalů, recyklace a dalších forem zhodnocení obalových odpadů (v tomto pořadí), který po roce 2000 umožní dovozcům a výrobcům obalů a baleného zboží prakticky splnit povinnosti dané zákonem č.125/97 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a zajistí postupné splnění cílů zhodnocení obalového odpadu požadovaných Směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech uzavírají následující dohodu. 1. Účelem dohody je a) vytvořit systém nakládání s použitými obaly, který po roce 2000 umožní výrobcům a dovozcům obalů a baleného zboží prakticky splnit povinnosti dané zákonem, v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním a obalovým odpadem, systém odpovídající Směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a umožňující plnění závazků ČR vyplývajících z budoucího členství v EU, b) vytvořit systém sběru dat a vyhodnocování plnění cílů Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, c) podporovat rozvoj trhu s druhotnými surovinami, d) propagovat odpovědnost výrobců, obcí a spotřebitelů / občanů za uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje. 2. S cílem naplnění účelu této dohody budou obě strany spolupracovat na a) přípravě a provádění koncepce nakládání s obaly, a to zejména na i) odstraňování normativních bariér bránících efektivnímu snižování množství obalového odpadu nebo využívání odpadových toků, iii) uplatňování principu priority prevence vzniku odpadu (včetně opakovaného užití obalů), materiálového využití a energetického využití (v tomto pořadí) před zneškodněním, iv) postupném zvyšování cílů minimalizace a využívání odpadu z obalů v návaznosti na cíle požadované EU a technologické i ekonomické možnosti výrobců, v) koncepcích integrovaného nakládání s komunálním a obalovým odpadem; b) vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem jako se zdrojem druhotných surovin, v jehož rámci se budou výrobci a dovozci obalů a zabaleného zboží podílet na nákladech spojených s vytříděním obalového odpadu jako složky využitelné části komunálního odpadu, a to v přímé spolupráci s obcemi dle přílohy č. 1 (dále jen Systém). Při vytváření tohoto Systému budou obě strany směřovat zejména k i) rozvoji Systému na úroveň splňující požadavek využití a recyklace obalového odpadu podle Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ii) zapojení Systému do celkové koncepce odpadového hospodářství ČR, iii) využití Systému jako nástroje pro prevenci vzniku odpadu, iv) zabránění případného omezení exportní schopnosti průmyslu v důsledku účasti na Systému, v) odstranění bariér, které by mohly vzniknout uplatněním Systému vůči volnému trhu, se zvláštním ohledem na příslušné předpisy EU; c) studiích a technologicko-ekonomických analýzách umožňujících i) srovnat množství obalů a obalového odpadu vznikajícího v ČR se státy EU, ii) odhadnout trendy vývoje množství obalů a obalového odpadu, iii) identifikovat možné kroky ke snižování množství obalů a obalového odpadu s ohledem na možné změny technologií, dopady na životní prostředí, jejich investiční a energetickou náročnost; s cílem vytvoření dlouhodobého programu prevence vzniku obalů a obalového odpadu s tím, že takový program iv) zabrání růstu váhového množství obalového odpadu nad index růstu ekonomických ukazatelů výroby a prodeje zboží, viii) bude působit ve směru užívání technologií, působících nižší ekologickou zátěž na jednotkový výrobek a použité realizační metody budou odpovídat principům uvedeným v příloze č. 2; d) definování struktury informací potřebných pro vytváření koncepce využívání surovin z komunálního odpadu a především obalového odpadu, zejména o i) materiálových tocích obalových materiálů, ii) množství obalů uváděných na trh v ČR, iii) složení komunálního odpadu a zdrojů jeho složek, iv) využitelnosti složek komunálního odpadu, v) zpracovatelských kapacitách pro využívání odpadu, vi) informovanosti a o postojích obyvatel k třídění komunálního odpadu, vii) účinnosti třídění komunálního odpadu, viii) trhu druhotných surovin, ix) recyklačních a obalových technologiích; a získávání takových informací, zejména x) od výrobců obalů a balených výrobků, xi) analýzami odpadových toků, xii) statistickými šetřeními, výzkumy trhu a spotřebitelského chování; za použití dohodnuté metodiky, která xiii) umožní porovnání se státy EU, xiv) bude administrativně jednoduchá pro výrobce a obchod, xv) umožní celostátní konsolidaci dat; e) podpoře aktivit směřujících k rozvoji trhu druhotných surovin zejména i) podporou rozvoje burzovních obchodů s odpady a druhotnými surovinami, ii) podporou rozvoje zpracovatelských kapacit s důrazem na vytvoření prostředí pro vznik malých a středně kapacitních projektů, iii) podporou užití materiálů z druhotných surovin v investiční výstavbě a průmyslovém použití, iv) iniciováním odstraňování normativních překážek využívání recyklovaných materiálů, v) zpracováním a publikováním dlouhodobých výhledů produkce druhotných surovin vzniklých tříděním komunálního odpadu, vi) podporou a ochranou tržního prostředí v oblasti výkupu druhotných surovin; f) přípravě a realizaci propagačních a vzdělávacích programů zaměřených na i) zvýšení odpovědnosti řídících pracovníků firem za celkové důsledky podnikání pro životní prostředí, ii) informovanost spotřebitelů o výhodách různých typů obalů a správném nakládání s nimi, iii) poskytování informací a expertní podpory obcím při vytváření a provozu programů třídění komunálního odpadu, iv) informování výrobců o možnostech prevence vzniku odpadů, v) zapojování povinných osob dle §19 zákona do Systému dle 1.a), vi) výchovu školní mládeže k ekologickému chování při užívání obalů, vii) spolupráci s nevládními organizacemi s důrazem na jejich informovanost o funkci dohody, viii) veřejnost ve spolupráci s nevládními organizacemi s tím, že takových programů nebude užíváno k reklamě. 3. Kontrolní a výkonné orgány dohody Pro účely této dohody strany dohody ustanoví: a) "Výbor dohody" (dále jen Výbor) tvořený zástupci Sdružení a MŽP. Výbor sleduje plnění dohody, koordinuje činnost zúčastněných stran a informuje veřejnost. b) "Radu Systému pro nakládání s obalovým odpadem" tvořenou zástupci Sdružení, MŽP a provozovatele Systému. Rada hodnotí plnění povinností plynoucích z § 19 zákona prostřednictvím Systému podle přílohy č. 1, bodu 2. a doporučuje Výboru cíle pro další období. Jsou jí přístupné hospodářské výsledky provozovatele a veškeré údaje o výsledcích činnosti Systému. 4. Poradní orgány a) "Analytická skupina" bude tvořena experty MŽP, Sdružení, výrobců a nezávislých odborníků; jejím úkolem je příprava studií, analýz a doporučení Výboru dle bodů 2.c) a 2.d). b) "Pracovní skupina pro trh druhotných surovin" bude tvořena zástupci MŽP, Ministerstva průmyslu a obchodu, Sdružení a zástupců odpadového průmyslu; doporučuje Výboru programy dle bodu 2.e). c) "Pracovní skupina pro styk s veřejností" bude složena z odborníků MŽP a provozovatele "Systému" za účasti vybraných zástupců nevládních organizací zaměřených na výchovu bude koordinovat programy dle bodu 2.f). 5. Vzájemné závazky stran a) Sdružení se zavazuje do 30 dnů ode dne podepsání dohody vytvořit Systém podle bodu 1.a). b) Sdružení se zavazuje zajistit, že "Systém" vytvořený dle bodu 1.a) zabezpečí plnění povinností podle §19 odst. 1) a odst. 4) zákona těch subjektů, které s provozovatelem vstoupí do smluvního vztahu dle bodu 6.c). c) Orgány MŽP budou po dobu platnosti této dohody pohlížet na subjekty ve smluvním vztahu s provozovatelem Systému vytvořeného dle bodu 5.a) jako na subjekty, které zajistily zpětný odběr a využití obalů stanovené nařízením vlády (§ 19 odst. 1 a 4 zákona). d) Obě strany určí své zástupce do orgánů uvedených v bodě 3. v souladu s přílohou č. 4 do dvou měsíců ode dne podepsání této dohody. e) Obě strany se budou v dostatečném předstihu informovat o skutečnostech nebo záměrech, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit naplňování obsahu dohody. 6. Závěrečná ustanovení a) Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy č. 1 až 4. b) Dohoda je uzavřena na dobu tří let ode dne nabytí účinnosti. c) Formou smluvního vztahu s provozovatelem Systému může k dohodě přistoupit každá osoba, na kterou se vztahují povinnosti podle § 19 zákona. d) Dohoda může být zrušena i) ze strany MŽP, pokud Sdružení závažným způsobem poruší své závazky nebo pokud její platnost znemožní legislativní změny, ii) ze strany Sdružení, pokud nová zákonná úprava nebo změna legislativních předpisů způsobí duplicitu závazků, vyplývajících z této dohody, a takových úprav, iii) odstoupením kterékoliv strany od dohody; takové odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, v takovém případě dohoda zaniká 6 měsíců po doručení oznámení o odstoupení od dohody. e) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. V Praze dne 1. dubna 1999 RNDr. Miloš K u ž v a r t Ing. Zbyněk K o z e l Ministr Předseda sdružení Příloha č. 1 1) Provozovatelem Systému je právnická osoba, která je vytvořena Sdružením k tomuto účelu nebo Sdružením pověřena Systém provozovat. 2) Závazky, plynoucí z této dohody se považují za splněné, pokud provozovatel Systému zajistí a prokáže, že a) celkové množství materiálu vytříděného z komunálního odpadu v obcích, s nimiž provozovatel uzavřel smlouvu o spolupráci, odpovídá požadavkům na využití a recyklaci dle vyhlášky č. 338/97 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady nebo v přechodném období dohodě mezi Sdružením a MŽP, dosažené ve Výboru dohody s tím, že budou porovnány váhové objemy materiálu vytříděného z komunálního odpadu nebo v distribuční síti vůči celkové váze obalového materiálu použitého na výrobcích, za které provozovatel Systému převzal smluvní odpovědnost a obdržel finanční úhradu, b) provozem Systému provozovateli nevznikl žádný zisk nebo, že takový zisk je plně využíván k dalšímu rozvoji Systému či jeho zefektivnění, c) provozovatel nediskriminuje žádnou z povinných osob ve smyslu §19 zákona, která projeví zájem o uzavření dohody s tím, že toto ustanovení nebrání provozovateli zohlednit ve smluvní úhradě za převzetí odpovědnosti náklady vynaložené na vytvoření Systému v prvních třech letech jeho zavádění nebo podíl takové osoby na těchto nákladech ve stejném období, d) provozovatel nediskriminuje žádnou obec, která projeví zájem o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud jsou ekonomické parametry a účinnost třídění srovnatelné a zdroje provozovatele takovou spolupráci umožňují s tím, že při porovnávání ekonomických ukazatelů bude provozovatel přihlížet k místním podmínkám, e) funkce Systému představuje ekonomickou motivaci výrobců a dovozců k prevenci vzniku odpadu, f) Systém odpovídá požadavkům příslušných předpisů EU a neodporuje požadavkům EU na volný obchod se zbožím a službami, g) Systém nediskriminuje žádnou z forem využívání obalového odpadu, kterou umožňuje Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, h) Systém nepůsobí porušení rovnováhy na vnitřním trhu ČR ani nezvýhodňuje žádné subjekty na tomto trhu působící, a to zejména v oblasti spotřebního zboží, potravin a obalových materiálů a obalů nebo odpadového hospodářství či trhu druhotných surovin, i) Systém nevede k neodůvodněnému zvýšení spotřebitelských cen a náklady spojené s jeho činností nepřesáhnou míru stanovenou Výborem pro daný rok. Příloha č.2 1) Poměr celkových nákladů vznikajících z uplatnění nových realizačních metod k současným nákladům na využití odpadu musí odpovídat poměru růstu množství využitého odpadu k celkovému množství odpadu. 2) Uplatněné metody nesmí vytvořit obchodní překážky nebo porušit hospodářskou soutěž. 3) Použité metody nesmí znevýhodnit hospodářské subjekty se sídlem v ČR v mezinárodní soutěži. 4) Uplatněné metody nesmí omezovat inovaci výrobků a technologií. 5) Cílem programů je pouze prevence vzniku obalů a obalového odpadu. 6) Použité metody nesmí být diskriminační vůči materiálům, technologiím nebo výrobkům. Takové nástroje nesmí utvářet situaci vedoucí k svévolným rozhodnutím zúčastněných orgánů nebo institucí. 7) Uplatněné metody musí být fiskálně neutrální. 8) Pokud použité postupy ukládají povinnosti, které vedou ke zvýšení nákladů hospodářských subjektů nebo ukládají poplatky, jež jsou takové subjekty povinny odvádět, musí být tyto postupy utvořeny tak, aby nebylo možné získat neoprávněnou hospodářskou výhodu jejich obcházením. Příloha č. 3 Obě strany se dohodly, že v průběhu prvního roku platnosti této dohody, tj. v době od jejího podpisu do 31.12.1999 bude Výborem realizován program vycházející zejména z následujících priorit. 1) V rámci Systému vytvořeného podle bodu 1.a) dohody prostřednictvím pověřeného provozovatele Systému podle bodu 5.a) zajistit vytřídění odpadů pro využití v množství odpovídajícím 10% hmotnosti množství obalů uváděných na trh subjekty ve smluvním vztahu s provozovatelem ke konci roku 1999. 2) V rámci získávání informací podle bodu 2d) dohody provést na základě dohodnuté metodiky a) reprezentativní analýzu odpadového toku se zaměřením na obalové materiály, b) statistické šetření produkce obalů a jejich uvádění na trh ČR, c) výzkum trhu s cílem ověření množství obalů uváděných na trh ČR. 3) V rámci programů podle bodu 2.f) zajistit a) vzdělávací program pro školní mládež v oblastech existujících systémů třídění nejméně pro 40000 žáků včetně potřebných učebních pomůcek a metodických materiálů, b) informační kampaně orientované na spotřebitele v oblasti realizace projektů, c) informační kampaň zaměřenou na výrobce a obchod s cílem jejich zapojení do systému. Rámcový plán činnosti na období 1999-2001 bude Výborem vypracován do konce června 1999. Ke stejnému datu bude vypracován detailní plán činnosti pro první rok platnosti dohody. Příloha č. 4 Obě strany se dohodly na následujícím složení orgánů podle článku 3 Dohody. 1) Výbor podle článku 3.a) bude jmenován v následujícím složení: a) Dva členové Výboru jmenovaní MŽP každý s právem jednoho hlasu. b) Dva členové Výboru jmenovaní Sdružením každý s právem jednoho hlasu. c) Jeden stálý zástupce nevládních organizací ve Výboru s hlasem poradním, který i) bude jmenován Výborem na jeho prvním zasedání na základě návrhu nevládních organizací, ii) má právo účastnit se všech jednání výboru s výjimkou těch částí jednání, které se zabývají důvěrnými hospodářskými a finančními údaji, iii) má právo předkládat návrhy a připomínky týkající se činnosti související s funkcí Dohody, iv) je povinen zachovávat důvěrnost takových informací, které jsou projednávány během jednání a mohou být předmětem hospodářského nebo obchodního tajemství nebo se vztahují ke konkrétním hospodářským subjektům, v) je povinen zachovávat jednací řád výboru. 2) Rada podle článku 3.b) bude jmenována v paritním složení v počtu nejméně šesti a nejvíce deseti členů, z nichž každý má jeden hlas tak, že: a) MŽP jmenuje členy zastupující MŽP a případně jiná ministerstva b) Sdružení jmenuje členy zastupující Sdružení, provozovatele Systému a případně jiné průmyslové asociace. Zdroj: Ekolist po drátě
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí