zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seznam zkratek v oboru ŽP

29.01.2003
Obecné
Seznam zkratek v oboru ŽP
AMCEN (African Ministerial Conference on Environment) Africká konference ministrů o životním prostředí ASP (application service provider) Servis pro aplikace ASSURRE (Association for the Sustainable Use and Recovery of Resources in Europe) Sdružení pro udržitelnou spotřebu a využití zdrojů v Evropě BAT (Best Available Technology, Best Available Technique) Nejlepší dostupná technologie BCRCs Basel Convention Regional Centres Regionální centra Basilejské úmluvy BOD BSK biologic. spotřeba kyslíku BTU (british thermal unit) britská tepelná jednotka (výhřevnost) CASS (cyclic activated sludge system) soustava s recyklací aktivovaného kalu (ČOV) CAT (Centre for Alternative Technology) Centrum pro alternativní technologie CBA (Cost and Benefits Analysis) analýza nákladů a přínosů CCD (Convention to Combat Desertification) Úmluva o boji s rozšiřováním pouští CEA (Cost Effectiveness Analysis) analýza efektivity nákladů CEC (Central European Countries) země střední Evropy CEN(The European Committee for Standardization) Evropský výbor pro standardizaci CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci CERN (European Organisation for Nuclear Research) Evropská organizace pro nukleární výzkum CFC chlorfluorkarbony (freony) CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the EU) Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu EU CICPEN České sdružení pro obaly a ŽP CIP (clean in place) zařízení na tlakové čištění proudem vody CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) Sdružení stavebního průmyslu pro výzkum a informace (UK) CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin COD CHSK chemická spotřeba kyslíku COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) Evropská spolupráce na poli vědeckého a technického výzkumu DIY (Do It Yourself) udělej si sám EA (European Co-operation for Accreditation) Evropská spolupráce v akreditaci EEC EHS EIA (Environmental Impact Asesement) Hodnocení vlivů na životní prostředí ELV (End-of-Life Vehicles) autovraky; vozidla s ukončenou životností EMS (Environmental management systems) Systémy environmentálního managementu (ISO 14 001) EMAS (Environmental management and Audit Scheme) Systémy environmentálního managementu a auditu (Nařízení ES 761/2001) EOTA (European Office of Technical Approvals) Evropský úřad pro technické schvalování EOTC (European Organization for Conformity Assessment) Evropská organizace pro posuzování shody EPA (Environmental Protection Agency) Agentura životního prostředí USA EPBA (European Portable Battery Association) Evropské sdružení pro baterie EPR (enlargement producer responsibility) rozšířená odpovědnost výrobce EPR (extended producer responsibility) rozšířená zodpovědnost výrobce EPSRC (The Engineering and Physical Sciences Research Council) Výzkumná rada pro inženýrství a fyzikální vědy EPTIS (European Proficiency Testing Information System) Evropský informační systém pro zkoušení způsobilosti ERM (Environmental Resources Management) Mezinárodní poradenské ekologické centrum ESA (Environmental Services Association) Sdružení pro environmentální služby ESA (European Space Agency) Evropská vesmírná agentura EUROLAB (Organization for the Promotion of Co-operation between Testing Laboratories) Organizace pro podporu spolupráce zkušebních laboratoří EUROPEN (The European Organization for Packaging and the Environment) Evropská organizace pro obaly a životní prostředí FAO Food and Agriculture Organization of United Nations Organizace pro potraviny a zemědělství Organizace spojených národů FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv FEAD (Federation on europeenne de la gestion du dechet Evropská federace odpad. hospodářství GPS (Global Positioning System) - Satellite Navigation system satelitní navigační systém HP (horse power) KS (koňská síla) IAEA (International Atomic Energy Agency) Mezinárodní agentura pro atomovou energii IBA (incineration bottom ash) popel ze spalovny ICPO International Criminal Police Organization (Interpol) Mezinárodní organizace pro vyšetřování (Interpol) IEC (International Electrotechnical Commission) Mezinárodní elektrotechnická komise IGOs International Inter-governmental organizations Mezinárodní vládní organizace ILAC (International Laboratory Accreditation Council) Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří ILO International Labour Organization Mezinárodní organizace práce IMO International Maritime Organization Světová námořní organizace IOMC Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals Mezinárodní program pro správné nakládání s chemickými přípravky IPP integrovaná výrobní politika IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) Integrovaná prevence a kontrola znečištění ISO (International Organization for Standardisation) Mezinárodní organizace pro standardizaci ISPA (Instrument for Structure Policies for Pre-Accession) Podpůrný program EU pro přistupující ISWA International Solid Waste Association Mezinárodní sdružení pro pevné odpady IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Mezinárodní organizace pro čistou a užitou chemii ltd. a.s. (brit.) LWG (Legal Working Group) Legislativní pracovní skupina MFIs Multilateral Financing Institutions Multilaterální finanční instituce ML (megalitres) mil. l mmscfd (million standard cubic feet per day) množství skládkového plynu v mil. kubic. stop za den (4 mmscfd = 0,1 mil. m3) MRF (Material Recovery Facility) zařízení pro materiálové využití odpadu NAWDO (National Association of Waste Disposal Officers) Národní asociace organizací pověřených nakládáním s odpady NCPCs National Cleaner Production Centres Národní centra čistší produkce NGOs Non-governmental organizations nevládní organizace NRC (National Research Centre) Národní výzkumné centrum NUTS územní statistické jednotky používané EU OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OCHA Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs Úřad pro koordinaci humanitární pomoci OIML (Organisation Internationale de Metrologie Légale) Mezinárodní organizace pro legální metrologii OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Organizace pro zákaz chemických zbraní PFI (Private Finance Initiative) energetický projekt PFI PJ (petajoule) PJ (petajoule = 1015 J) plc s.r.o. (brit.) ppm (parts per million) podíl z milionu PRN (Packaging Recovery Notes) systém recyklace odpadů z obalů PRTR registr výstupů a přenosů znečišťujících látek RDF (refuse derived fuel) palivo z odpadu RFP (request for proposal) - brit. \"invitation to tender\" veřejná soutěž RVF (RenhlllningsVerksFoereningen) Švédská asociace odpadového hospodářství SAŽP (Slovenká Agentura Životného Prostredia) Slovenská agentura životního prostředí SBC Secretariat of Basel Convention Sekretariát Basilejské úmluvy SMEs (Small and Medium sized Enterprises) malé a střední podniky SPREP South Pacific Regional Environment Programme Regionální program zemí Jižního Pacifiku pro životní prostředí TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Office) Technická pomoc výměny informací TEQ (toxicity equivalent) ekvivalent toxicity TOE (tonnes of oil equivalent) TOE (tuny ekvivalentu ropy) TOR (terms of reference) zadání, soupis podkladů, zadání projektu TPD (tonnes per day) tuny/den TPH (tonnes per hour) t/h TWG Technical Working Group Technická pracovní skupina UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development Konference pro obchod a rozvoj Organizace spojených národů UNDP United Nations Development Programme Program rozvoje Organizace spojených národů UNECE United Nations Economic Commission for Europe Hospodářská komise Organizace spojených národů pro Evropu UNEP United Nations Environment Programme Program životního prostředí Organizace spojených národů UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organizace pro průmyslový rozvoj Organizace spojených národů UNITAR United Nations Institute for Training and Research Institut pro vzdělávání a výzkum Organizace spojených národů URL (Uniform Resource Locator) lokátor VOC TOL těkavé organické látky WB World Bank Světová banka WCO World Custom Organization Světová organizace cel WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) elektronický šrot WELMEC (Western European Legal Metrology Co-operation) Západoevropské sdružení pro legální metrologii WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace WRF (World Resource Foundation) Světová nadace pro přírodní zdroje
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí