zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EA = kontrola efektivnosti spotřeby energie

14.02.2003
Obecné
EA = kontrola efektivnosti spotřeby energie
V roce 2025 lze očekávat, že počet obyvatel Země vzroste na 8,2 miliardy lidí. Kromě jiného bude zapotřebí zajistit i větší množství energií nutných pro ekonomiku a pro to, aby se tito lidé uživili. Proto je naléhavě zapotřebí řešit otázku zásobování energií z jejích tradičních zdrojů resp. nositelů. Při spalování tuhých paliv je ovzduší nadměrně znečišťováno oxidem uhličitým. Následky, které by z toho vyplynuly pro podnebí, pokud nedojde k radikální změně, by byly pustošivé. Globální energetická a ekologická politika musí proto být od základu změněna. Názory vývojových pracovníků na koncepci energetiky jsou různé, a proto si každá ekonomika na základě již existujících technologií vytváří rozvoj a odraz do nových perspektiv. Hlavní skupiny názorů - uvedené oblasti se lze setkat se třemi hlavními skupinami názorů: - Energie je cosi jako \" základní potravina\" pro průmysl a hospodářství vůbec. Proto příznivci této myšlenky považují za falešnou představu, že dosažení omezení spotřeby by se mělo regulovat pomocí vyšších cen. To by mohlo vyznít v pohledu rozvoje jako frivolní a provokativní - S ohledem na životní prostředí musíme především šetřit, \" kde jen můžeme\". Mělo by se rovněž používat regenerovatelných druhů energie. Z této teorie pak dochází k tlaku na větší uplatnění jaderné energie. Myšlenka pokračuje a končí přáním, že \" musíme být vděčni za energii, která se obejde bez oxidu uhličitého\" - Kritici jaderné energie se opírají kromě jiného o studie z USA. V těchto studiích se dokazuje, že investice do úsporných opatření v energetice jsou vzhledem k emisím kysličníku uhličitého účinnější, než když se za stejné peníze staví jaderné elektrárny. Nahrazováním moderních elektráren, spalujících tuhá paliva, elektrárnami jadernými, musí být prokázáno, že přitom budou zvládnuty všechny zdroje nebezpečí - likvidace atomového odpadu, zneužití materiálu použitelného k výrobě zbraní, jištění ochranným systémem možných katastrof v důsledku havárií reaktorů. Po vyhodnocení všech pro a proti energetičtí odborníci očekávají od atomové energie jen velmi málo, pokud jde o řešení problému kysličníku uhličitého. Vývojové trendy Po energetických krizích v sedmdesátých letech a téměř okamžitých úsporných opatřeních se \" Zákonem o úsporách energií\" jakožto vrcholným výstupem a s ním spojenou státní pomocí v investicích by bylo možno spotřebu redukovat, jak tomu nasvědčuje situace v západní Evropě. Jestliže v roce 1950 bylo k výrobě jedné kilowatthodiny elektrického proudu zapotřebí ještě cca 580 gramů kamenného uhlí, stačilo v roce 1989 už jen 325 gramů. Je to jedna z podstatných zkušeností s dobře vyváženým využíváním zkušeností energetického zákona. Spotřeba energie na srovnatelný produkt vyráběný producenty v ČR je o 50 procent vyšší než u výrobců v EU. Markantně se cena výrobků, zejména pro export, projevuje v poslední době, kdy se kurs koruny k euru po dlouhou dobu lepšil. Problémem není silná koruna, ale nepřipravené slabé podniky. Prozatím nepříliš doceněnou pomocí zodpovědně investovat především do energeticky úsporných technologií je komplexní pohled nezávislého odborníka - auditora. Nejenom dnes, ale především v budoucnosti bude pro životaschopnost podniku rozhodující snižování provozních nákladů nejenom u výrobních technologií, ale především u technologií zajišťujících provoz všech objektů. Nebezpečí nehrozí od výrobců a dodavatelů energeticky úsporných technologií, ale od zavedené konkurence. Úkoly pro energetickou politiku V současné energetické politice České republiky, která sleduje dosažení vyššího zhodnocování energetických vstupů a tím i postupného snižování energetické náročnosti tvorby hrubého domácího produktu a ekologického zatížení území, je kladen důraz na reálně dosažitelné úspory energie. Zákon především řeší úspornou politiku, která má bezesporu kontinuitu na integraci do EU. Zákon neposkytuje garance ani návod investorům a uživatelům, pro jakou energii se rozhodnou a jaká bude stabilita jejich cen na trhu. Každý objekt pro svůj chod a dokonalou funkci nezbytně potřebuje tři nejdůležitější druhy energie: elektrickou energii, teplo a chlad. Potřeba klimatizace je rok od roku patrnější. V posledních letech je nástup teplých dní již v jarních měsících a potřeba chlazení je aktuální především v lehkých stavbách. Zdroje energie jsou stále v mnoha případech problematické. Jaké máme možnosti jejich získávání, jaká je jejich dostupnost, jak zmíněné tři druhy energií investičně získat co nejlevněji a zároveň minimalizovat provozní náklady? To jsou nejaktuálnější otázky pro všechny investory a provozovatele. Dodávka energetických technologií a jejich financování nebo poskytnutí uživatelského komfortu až po provozování včetně prodeje finálních produktů má kromě úspor investic i výhody dlouhodobých záruk. Pojem \"energetický audit\" (EA) Energetický audit (EA) zvoleného objektu je kontrolní šetření efektivnosti spotřeby paliv a energie pro požadovaný účel, posouzení vhodnosti užívaných forem energie a výše vynakládaných financí na jejich zajištění. Účelem je nalezení všech technicky a ekonomicky realizovatelných způsobů snížení energetické náročnosti, určení potřeby finančních prostředků na jejich realizaci a stanovení předpokládaného ekonomického efektu. Problematika vytváření a používání EA představuje v ČR profesní a podnikatelskou oblast zcela nově vznikající v přímé vazbě na probíhající ekonomické a hospodářské transformační procesy. EA je specifickou systémovou týmovou činností s interdisciplinárními rysy vymykající se v mnoha směrech z úzkého rámce tzv. \"čisté\" energetiky. Obchodní strategie a ekonomické vztahy vedou auditora ke zpracování EA na různé úrovni z hlediska rozsahu a přesnosti výsledků v závislosti na časových možnostech zpracování dané problematiky. Zásadně lze podle úrovně podrobnosti rozdělit EA na: [*] zběžný (jednoduchý, pro posouzení vhodnosti dalšího stupně EA), [*] předběžný (zjednodušený, nabídkový), [*] podrobný (detailní se zárukami, přesný). Obecně řečeno, EA se provádí na základě standardní smlouvy. Kromě povinných náležitostí stanovených Obchodním zákoníkem je nutné v samostatném oddíle jasně stanovit podmínky provedení auditu, co je plněním dodavatele vůči odběrateli, co je povinen odběratel dodavateli poskytnout (podklady, přístup do objektů atd.) a jakým způsobem bude prokázán očekávaný efekt navrhovaného opatření. Pro zaručení kvality EA je rozhodující kvalifikace auditora a jím vedeného zpracovatelského týmu. Ta je dána zápisem auditora do seznamu energetických auditorů, vedeném na MPO. Pro rok 2002 platil Metodický pokyn ke zpracování EA v zákoně 406/2000 o hospodaření energií a následných prováděcích předpisech. Kritéria pro výběrová řízení na EA Při zadávání EA jako veřejné zakázky se postupuje zásadně dle zákona č.199/94 Sb. Odborná kvalifikace uchazeče by však měla být prokázána minimálně : [*] příslušným odborným vzděláním ( samotného auditora i celého realizačního týmu ), [*] osvědčením pro pracovní činnost energetického auditora (dokladem o zápisu do seznamu energetických auditorů při MPO, [*] referencemi ( seznamem provedených EA za minimálně 3 poslední roky v organizacích s podobným charakterem činností, jako má organizace, u níž se EA provádí ). Vlastní hodnocení nabídek a odbornost hodnotící komise jsou dány zákonem. Z něho vyplývá, že účast příslušných odborníků v komisí je povinná jen u veřejných zakázek, u nichž výše budoucího peněžního závazku bez DPH přesáhne 20 mil. Kč. Přesto by bylo vhodné, aby především cenu za provedení EA a kvalitu referencí nechala výběrová komise vyhodnotit nezávislou expertizou. Především pak proto, že s EA se teprve začíná a není neobvyklé, že uchazeči navrhují ceny, za něž prakticky není možné požadovanou kvalitu EA dosáhnout. Povinnost EA vyplývá ze zákona Povinnost podrobit své budovy či zařízení EA se objevuje pro vybrané organizace v Zákoně o hospodaření energií, který stanovuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energiemi. EA nebývá zpravidla levnou záležitostí. Konkrétní ceny konkrétních auditorů se budou lišit, nikoli však řádově. Zásadně jsou závislé na požadovaném stupni EA (zběžný, předběžný, podrobný), rozsahu a velikosti auditovaného objektu či zařízení, charakteru užití (byty, škola, nemocnice, výroba, atd.) a dostupnosti podkladů (výkresová dokumentace, účetní doklady, apod). Velice přibližně lze odhadnout provedení předběžného EA (např. ZŠ - 4 budovy, kuchyně, tělocvična) na 60 až 90 000,- Kč. Ve státním programu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro loňský rok vydaném MPO a zajišťovaném ČEA došlo k částečné změně koncepce programů především v zavedení nového produktu - dotací na zpracování vlastního EA bez okamžité realizace projektu. Termíny pro podání žádostí o dotace jsou obvykle do konce února příslušného roku, zhotovení EA tak, aby dotace mohla být vyplacena do konce roku. Metoda EPC Pro podporu realizace energetickým auditorem navržených úsporných opatření může posloužit metoda EPC (Energy Performance Contracting). Firma, která provozuje služby EPC, plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu investic potřebných pro realizaci. Náklady firmy provozující tento typ služeb jsou hrazeny pouze z prokázané úspory výdajů za energii. Tato metoda, ve světě již využívaná, v ČR začíná a je k ní poměrně značná nedůvěra i v odborných kruzích. Dalším způsobem zajištění financování energeticky úsporných opatření realizovaných v energetickém zařízení je klasický leasing. \"Kombinovaná\" energie Zjištěná a doporučená opatření energetického auditu jsou v mnoha případech v rámci rekonstrukcí a nových staveb výhodná v intencích úsporných opatření realizovat zejména u velkých spotřebičů elektrické energie. Mezi ně patří klimatizační zařízení z důvodu velkého instalovaného příkonu i nerovnoměrnost jeho odběru - běžná denní křivka odběru chladu. Velice nepříznivé odběry ovlivňují čtvrthodinová a technická maxima a odběr ve špičkových tarifech. Všechna nepříznivá zvyšování provozních nákladů je výhodné minimalizovat zrovnoměrněním odběru přesunem výkonu odběru elektřiny do nízkých nočních tarifů a rovnoměrností odběru si vytvořit výhodnou vyjednávací pozici u Rozvodných závodů o cenách elektřiny mimo cenové tarify. Představitelem takovéto úsporné a zároveň výkonné technologie jsou \"akumulátory chladu\". Velký spotřebič energie? Hlavními nositeli priorit úspornosti energie - provozních nákladů jsou klimatizační zařízení na výrobu chladné vody akumulací chladu provozem v nočních hodinách za nižší tarif elektrické energie - příprava chladu na následující den a absorpční technologie na pohon horkou vodou od 85o C a parou až do teploty 240o C. Parní absorpční chladící zařízení jsou dvoustupňová s chladícím faktorem 0,93 až 1,45; podle teploty a tlaku páry. Všechna uvedená zařízení jsou vysoce ekologická, používají freonová chladiva povolená ze strany MŽP a u absorpčních technologií s jednorázovou náplní lithiumbromidu bez vedlejších vlivů na výkon nebo na životní prostředí. Kompresorové jednotky pro akumulátory chladu jsou vybaveny šroubovými kompresory DUNHAM BUSH třetí generace s chladícím faktorem od 5 do 8 podle zatížení výkonem. Při použití objemových rotačních šroubových kompresorů jsou chladící jednotky schopny velice snadno chladit nemrznoucí roztok až do teplot nižších než 0o C. Stejné stroje chladí vodu pro normální klimatizační účely na teplotu 6o C pro krytí zátěžových denních špiček. Použitím vícekompresorových chladičů DUNHAM BUSH se tak vytvoří efektivní systém jak pro akumulaci chladu do ledu, tak pro výrobu chladné vody pro výměníky klimatizačních zařízení. Úspornosti provozování klimatizačních zařízení věnovala západní Evropa pozornost se značným předstihem, tomu odpovídá i náš termín platnosti Zákona o úspornosti energie. Obdobná technologická zařízení, jež jsou výše stručně charakterizována, jsou již ve velké míře provozována v sousedních státech s požadovaným důrazem na úspory energií. Zajímavé srovnání Pod názvem \"Ekonomické aspekty akumulace do ledu\" zveřejnil v časopise VVI 2/98 zveřejněno profesor Petrák srovnání klasického zdroje chladu a řešení s akumulačním zásobníkem. V dalším výkladu se zaměříme pouze na závěry, které souvisejí s ekonomikou provozu, snižováním provozních nákladů a zrovnoměrňováním odběru elektrické energie. Srovnání bylo provedeno u zdrojů chladu následujících výkonových parametrů : [*] odběr chladu od 8.00 hod. do 18.00 hod. - běžná odběrná křivka chladu [*] parametry pro venkovní teplotu 35° C [*] zahrnuty příkony ventilátorů kondenzátorů a vodních čerpadel [*] pořizovací cena soustrojí s akumulačními zásobníky je o cca 7,5 % vyšší než u soustrojí bez akumulačních zásobníků. Srovnání, v sazbě B4 v tehdejších cenách, bylo výhodnější o cca 341 tis. Kč ve prospěch akumulace do ledu. Investice akumulační technologie v té době byla u akumulace do ledu o cca 522 tis. Kč. vyšší. Přestože při použití akumulátorů chladu roste spotřeba elektrické energie, což je dáno nižší efektivitou zdroje chladu při výrobě v minusových teplotách, je tato technologie úspornější. Suché chladiče místo oddělených kondenzátorů Další úspornější provedení je možno očekávat použitím suchých chladičů místo oddělených kondenzátorů. Ty umožní v jarních a podzimních měsících získávat chlad bez provozu kompresorových jednotek pouze cirkulací chladného vzduchu přes suché chladiče. Důvodem je rozdíl denní a noční sazby, minimalizace čtvrthodinových a technických maxim, nižší dimenze kabeláže, menší trafo a nižší náklady na servis. Pro objektivnost je nutné pracovat s cenami elektřiny v odpovídajících cenových tarifech v místě provozu. Důležité zohlednění při vyjednávání je i garance rovnoměrného odběru zajištění uplatněním inteligentního řízení budov systémy ISB, které rozvodné závody umějí dobře zohlednit. Inteligentní řízení objektů - ISB Vytvoření provozních garancí všech technologií a jejich parametrů předpokládá kvalitní komunikaci a dokonalou přizpůsobivost všem změnám souvisejícím s vývojem cen energií a provozním řádům objektů. S ohledem na zkušenosti s provozováním budov existuje málo provozovatelů, kteří mají ustálený neměnný provozní režim. ISB poskytuje potřebné informace pro energetické manažerství budov; především v oblasti vizualizace, komunikace a uživatelského komfortu pro energeticky úsporné provozování. Aplikace nazývané inteligentní domy jsou význačným a navíc aktuálním energeticky úsporným vývojovým trendem v oblasti užívání budov. Jsou to aplikace, které s pomocí sítě měřicích, akčních a komunikačních prvků, počítače a vhodného programového vybavení dokáží rychle, předvídavě, úsporně a účelně řídit požadované činnosti z jednoho centra a mohou zpracované údaje předat na jakkoli vzdálené místo. Hlavním úkolem tohoto systému je sladění chodu všech zdrojů energií tak, aby pracovaly v optimálním provozu a současně maximálně ekonomicky. Jen inteligentní synergií zdrojů a spotřebičů, která je nepřetržitě optimalizována, lze dosáhnout největších úspor energie. Optimální energetická správa objektů Dalším aspektem těchto aplikací je schopnost získat data, zpracovat je a následně přenést i na vzdálené místo k uživateli. Tyto aplikace jsou pak základem pro energetickou správu budov či vůbec prostorových objektů, kdy každá diskrepance mezi předpokládanou potřebou energie a skutečnou spotřebou spustí celou řadu opatření k nápravě. Využití dat pro ekonomické účely, jako je rozúčtování nákladů mezi jednotlivé odběratele, je dostatečně využíváno již nyní. Nová však je možnost využití těchto dat jako podkladů pro projektování následných cílených opatření v oblasti snižování energetické náročnosti budov. Množství možností využití je tedy natolik široké, že není omezeno ani velikostí či typem aplikace. Celý systém zdrojů energií, přenosových cest a spotřebičů je neustále měřen, data jsou průběžně vyhodnocována a na jejich základě je optimalizován chod technologie výroby a spotřeby energií. Inteligentní řízení objektů z pohledu energetického je bezesporu prioritou tohoto systému, který bude v mnoha budovách základem pro minimalizaci provozních nákladů. Takto započatý systém je možno kdykoliv dotvářet nebo upravovat s ohledem na novou koncepci rozvodů přenosových kabelů. Pomocí rozšířeného systému je možno okamžitě změnit řídící systém. Součástí je i komfortní archivační statistický výstup včetně určení priorit vybraných informací. Optimismus je na místě Zvolí-li se správný sekvenční postup pro kvalitní investování do snižování provozních nákladů objektu - energetický audit, prováděcí projekt, dodávka specializované firmy, autorizovaný servis a provozování zařízení s garancí parametrů, je možno očekávat i spoluúčast dodavatelské firmy na financování energetických zdrojů - výměníkových stanic, kotlů a zdrojů chladu od firmy SUTURA ENERGY, a.s., Praha. Průmyslové podniky v ČR budou postupně dohánět ztrátu oproti průmyslově vyspělejším zemím v uplatňování moderních technologií. Je nesporné, že existuje stále dostatečný potenciál energetických úspor, jehož využití brání v mnoha případech nedostatek investičních prostředků a množství jiných úkolů, které musí managementy a vlastníci těchto podniků řešit. SUTURA ENERGY, a.s. Praha, jako firma energetických služeb má možnosti stát se partnerem, který ve spolupráci se zákazníkem pomůže připravit a následně realizovat projekty energetických úspor včetně zajištění financování a poskytnutí dlouhodobé garance za dosažení očekávaných finančních efektů, které vzniknou realizací těchto projektů ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí