zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci “OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2003”

11.03.2003
Obecné
Pozvánka na konferenci “OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 2003”
Hradec Králové – Aldis, ve dnech 9. a 10. dubna 2003 Konference “Obnovitelné zdroje energie 2003” navazuje na evropská i světová setkání, zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů a na předcházející setkání tohoto typu v České republice. Přednášená a diskutovaná témata jsou věnována především místní samosprávě a program je koncipován tak, aby pokrýval všechny nezbytné kroky vedoucí ke kvalifikovanému hodnocení a rozhodnutí o možnostech řešení potřeb tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v obci prostřednictvím místních zdrojů energie. Na konferenci budou představeny i realizované obecní systémy zásobování teplem z obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. Na jejich příkladu lze posoudit, jaká je konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů ve vztahu k fosilním palivům, ale také představit na konkrétních příkladech jaké dopady na životní prostředí, standard bydlení a místní ekonomiku taková řešení mají. Zanedbatelný není ani přínos pro vytváření pracovních míst. Podstatným a přitom málo uvažovaným faktorem je zásadní změna v pohybu kapitálu v místě. Například obec o 300 domcích vydá ročně za vytápění a ohřev teplé vody při využití zemního plynu a elektřiny nejméně 7 milionů Kč za každý rok. Tyto prostředky jdou zcela mimo obec a zpravidla i region, podstatná část dokonce mimo republiku. Pokud obec dokáže zajistit tyto potřeby z místních obnovitelných zdrojů, zůstanou tyto finanční prostředky v obci a regionu. Například za 10 let je to 70 milionů korun, které se rozhodně na vývoji obce projeví. Takový přístup bude v těchto souvislostech mimo jiné na konferenci představen a diskutován. Zvláštní pozornost bude v těchto souvislostech věnována také cílené produkci biomasy k energetickému využití na zemědělské půdě. Biomasa představuje bezpochyby nejlépe uchopitelný a využitelný potenciál, může se přitom stát také podstatným faktorem umožňujícím udržení zemědělského obhospodařování pozemků i v oblastech s horšími podmínkami hospodaření. Založení takových porostů na zemědělské půdě ve vlastnictví obcí, bude předmětem specifické prezentace, protože obec v takovém případě získává ve vlastní režii nezávislý a spolehlivý zdroj paliva. Prezentován bude také systém podpory zakládání takových porostů i ve vztahu k programům připravovaným pro Českou republiku jako člena Evropské unie. Přednášky budou doplněny ekonomickými rozbory a možností exkurze do takového demonstračního porostu dřevin. _________________________________________________ Doprovodná informace: Potřeba energie v České republice je kryta v naprosté většině spalováním fosilních paliv. Na celkové energetické bilanci státu se obnovitelné zdroje podílejí méně než 2,5 %. Energetická náročnost v přepočtu na obyvatele i jednotku HDP je přitom stále nepřiměřeně vysoká. Díky tomu patří Česká republika ke světové špičce v produkci skleníkových plynů na každého obyvatele. Mezi státy OECD si úspěšně udržujeme oficiálně čtvrté místo (jiné propočty nás řadí na místo třetí). Takový stav je do budoucna neudržitelný. Spalování fosilních paliv má však i další, velmi vážné a rozsáhlé, nepříznivé dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku regionů i státu. Jedním z cílů Státní politiky životního prostředí, je dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové bilanci v roce 2010 až 6 % při očekávané celkové spotřebě energie na dnešní úrovni. Tento cíl se může jevit jako příliš ambiciózní, jeho dosažení je v našich ekonomických podmínkách závislé na míře podpory, kterou stát naplňování přijaté politiky věnuje. Reálně využitelný potenciál obnovitelných zdrojů představuje až 30 %, jeho dosažení však vyžaduje změnu přístupu k nakládání s energií obecně. Evropská unie, vědoma si nejenom environmentálního, ale především ekonomického rozměru využívání těchto zdrojů, přijala akční plán, jehož cílem je dosažení jejich podílu na celkové bilanci ve výši nejméně 12 % v roce 2010 (ze 6-ti % v roce 2000). Dosavadní vývoj naznačuje, že tohoto cíle bude dosaženo ještě před stanoveným datem. Náhrada spalování fosilních paliv obnovitelnými zdroji nepřináší efekt jenom pro zlepšování životního prostředí. Orientace na jejich využívání bezpochyby působí jako významný rozvojový faktor a v některých regionech může dokonce být faktorem klíčovým. Navíc snižuje závislost na dovozu energie ze zahraničí a zlepšuje obchodní bilanci státu. Na základě iniciativy MŽP reagovala na tyto potřeby česká vláda v červenci 1998 svým usnesením č. 480, kterým schválila koncepci podpory využívání úspor, obnovitelných a druhotných zdrojů energie formou Státního programu. Tento program byl již v konkrétní podobě schválen pro rok 1999 usnesením současné vlády a nadále je pro každý rok schvalováno jeho věcné zaměření. Rozhodující objem podpor je v rámci Státního programu realizován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, který na podporu využití obnovitelných zdrojů vynaloží 600 mil. Kč za rok. Podpora úsporných opatření je zajišťována prostřednictvím České energetické agentury a rozpočtových kapitol zapojených resortů. Celkový objem podpor v České republice nedosahuje zatím objemu, který by umožňoval přiblížení podmínkám ve státech Evropské unie. Proto je v návrhu pro čerpání podpůrných prostředků z fondů EU pro Českou republiku podpora využívání obnovitelných zdrojů energie zařazena. Snižování produkce skleníkových plynů náhradou fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie je přitom v našich podmínkách nejefektivnějším způsobem jak toho dosáhnout. Strukturální fondy však můžeme čerpat teprve od okamžiku přijetí do EU. Proto je důležité již nyní připravovat projekty, které svými parametry budou stanovená kriteria splňovat. Nejlepší podmínky pro řešení potřeb tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou u nás v menších obcích (cca do 5 tisíc obyvatel). Prakticky všechny obce do 1 tisíce obyvatel v České republice mohou efektivně pokrýt své potřeby tepla z místních zdrojů. Především pro starosty a zastupitele je určena tato konference, jejímž cílem není jen poskytnout jim kvalifikované informace, ale především iniciovat aktivity vedoucí k řešení potřeb obce na bázi místních zdrojů energie. Ministerstvo životního prostředí tak naplňuje jeden z úkolů Státní politiky a současně je vedeno snahou, zapojit do procesu přibližování Evropské unii místní samosprávu i veřejnost. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí