zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právní předpisy obce po 1. lednu 2003

17.03.2003
Obecné
Právní předpisy obce po 1. lednu 2003
Obecně závazné vyhlášky Přehled právních předpisů, které jsou výslovným zákonným základem pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí podle právní úpravy platné k 1. lednu 2003. MEZITITULEK: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 10 písm. c) Obec může obecně závaznou vyhláškou ukládat v samostatné působnosti povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti. MEZITITULEK: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 96 Obec může obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho část k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace a k ochraně před hlukem a vibracemi konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem dochází k neúměrnému obtěžování občanů. MEZITITULEK: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 17 odst. 2 Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. §17a odst. 1 Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích. MEZITITULEK: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů § 9 odst. 11 Obec může vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek. § 20 odst. 4 Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že vodné a stočné se hradí ve dvousložkové formě, včetně stanovení druhu tzv. pevné složky. nařízení obce Přehled zákonů, které zmocňují obce k vydání nařízení obce podle právní úpravy platné k 1. 1. 2003 MEZITITULEK: Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj správní obvod nařízení obce k omezení nebo zákazu rušivé činnosti (týkající se oblasti tzv. obecné ochrany rostlin a živočichů). MEZITITULEK: Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 19 odst. 3 Obce s rozšířenou působností mohou stanovit nařízením obce dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců, a to z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. MEZITITULEK: Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 43 odst. 3 písm. a) Obce, které jsou pověřenými obecními úřady, vydávají, mění a ruší na návrh rostlinolékařské správy mimořádná rostlinolékařská opatření v případech, že jde o blíže neurčené množství subjektů, a to formou nařízení obce. MEZITITULEK: Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů § 46 písm. b) Obec na návrh okresní veterinární správy vydává nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, o prohlášení nákazy za zdolanou a o zrušení jí nařízených opatření, popřípadě o zmírnění nebo zrušení některých z nich ještě před prohlášením nákazy za zdolanou. MEZITITULEK: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů § 22 odst. 1 Obec může vydat nařízení obce při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí pro zajištění provedení krizových opatření v podmínkách obce; nařízení obce nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desku obecního úřadu. MEZITITULEK: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) § 3 odst. 5 Obec může nařízením obce stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. § 6 odst. 6 Obec může vydat místní program snižování emisí ve svém nařízení obce. § 7 odst. 7 Obce v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou povinny vydat místní program ke zlepšení kvality ovzduší ve svém nařízení obce. § 50 odst. 1 písm. g) Obec vydává nařízení obce, jímž může na svém území zakázat některé druhy paliv (hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky) pro malé spalovací zdroje znečišťování. AUTOR: Jan Břeň, ZDROJ: MODERNÍ OBEC Kráceno pro potřeby EnviWeb
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí