zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU intenzivně podporuje ochranu životního prostředí

24.03.2003
Obecné
EU intenzivně podporuje ochranu životního prostředí
ČR JE NA DOBRÉ CESTĚ, ale...
Ochrana životního prostředí se v naší republice budovala \"na zelené louce\", bez zátěže obtížných stereotypů, které se těžko překonávají. Česká republika přitom využila bohatých zkušeností vyspělých zemí. Celý systém byl definován zákony, které byly přijaty v období 1990 - 1992 a které v úplnosti pokrývaly všechny oblasti ochrany přírody , životního prostředí a přírodních zdrojů. Zároveň se podařilo na ochranu životního prostředí zmobilizovat značné finanční prostředky. V průběhu první poloviny devadesátých let prudce vzrostly investice do životního prostředí ze zlomků procent HDP na počátku období až k rekordním hodnotám v roce 1997, což nebylo možné bez výrazné podpory široké veřejnosti všem akcím pro životní prostředí . Rychlé vytvoření systému ochrany životního prostředí přineslo ovoce. Radikálního zlepšení se dosáhlo ve všech oblastech, ať už jde o ovzduší , vodu, tuhé odpady či ochranu přírody . Přímo rekordních výsledků dosáhla Česká republika např. v tempu snižování emisí oxidu siřičitého. MEZITITULEK: PŘÍPRAVA KE VSTUPU Na přelomu let 1997/1998 nastalo zcela nové období určené intenzivními přípravami na vstup České republiky do Evropské unie. Životnímu prostředí je věnována samostatná kapitola práva Evropských společenství, která je jednou z nejrozsáhlejších a nejobtížnějších. Její náročnost je dána především tím, že jde o mimořádně rozsáhlou část evropského práva, vyžadující převzetí do českého právního řádu. Adaptace na evropský systém představuje také velké finanční nároky. EU vydává značné prostředky v rámci své politiky soudržnosti na spolufinancování ekologických projektů ve čtyřech nejchudších členských státech. Prostřednictvím programu ISPA plynou již dnes do České republiky nemalé finance na ochranu životního prostředí . Od počátku bylo zřejmé, že oblast životního prostředí je zvláště vhodná pro úpravu na evropské úrovni. Životní prostředí \"nezná hranic\" a navíc přísnější či méně přísné předpisy v různých státech Evropské unie by působily značné potíže související s nerovným postavením ekonomických subjektů na jednotném vnitřním trhu. MEZITITULEK: MÁME DOBRÉ VÝCHOZÍ POSTAVENÍ Česká republika měla určitou výhodu v tom, že prakticky celá legislativa životního prostředí byla až na malé výjimky zcela nová a konstruovaná podle evropských vzorů. Od počátku 90. let se evropské zákonodárství zásadně proměnilo a bylo tedy třeba prakticky všechny naše zákony více méně upravit. V souvislosti s vysokými výdaji na ochranu životního prostředí do r. 1997 neznamenají požadavky nové legislativy žádné zásadně zvýšené finanční nároky. Jednou z výjimek je výstavba investičně náročných čistíren odpadních vod pro menší města a obce (2000 - 10 000 obyvatel), kde však bylo České republice poskytnuto přechodné období až do r.2010. Spíše jde o to pokud možno udržet úroveň výdajů na ochranu životního prostředí z minulosti. Ty klesly z maxima přes 2,5 % HDP v roce 1997 až na méně než 1,1 % HDP v roce 2000. V letech 1998 - 2001 proběhla legislativní úprava naprosté většiny zákonů v oblasti životního prostředí a bylo tak dosaženo prakticky plné kompatibility našeho právního řádu s právem Evropských společenství. Úroveň naplňování zákonů v oblasti životního prostředí je až dosud uspokojivě vysoká a není důvodu, aby tomu tak nebylo i v budoucnosti. MEZITITULEK: NOVÉ PŘÍSTUPY Díky dobrému základu ze začátku devadesátých let a úspěšnému naplnění tehdy přijaté legislativy byla Česká republika na dobré cestě i bez impulsu procesu přípravy na členství v EU. Přesto lze konstatovat, že přizpůsobení našeho právního řádu evropským požadavkům a další potřebná opatření zejména v oblasti institucí znamenají pro naši ochranu prostředí významný přínos nejméně ve čtyřech směrech: [*] Proces přípravy na vstup znamenal nový impuls, který donutil Českou republiku znovu promyslet oblast legislativy. Nové postupy se vyznačují integrovaným přístupem, lepším sladěním ekonomických a ekologických požadavků, ekosystémovým pojetím a v neposlední řadě stále více převládajícím uplatněním zásad udržitelného rozvoje, které jsou doposavad u nás málo známy a ještě méně přijímány. [*] Přijetí evropského systému ochrany životního prostředí pomohlo zaplnit mnoho \"bílých míst\" v legislativě. Týká se především oblasti odpadů , chemikálií, ochrany před haváriemi a v detailech prakticky všech ostatních. Náš systém se stal výrazně komplexnější. [*] Evropská unie nás svým důrazem na důsledné naplňování přijatých závazků (především vymáhání plnění vlastních zákonů) nutí posílit a zlepšit inspekci životního prostředí , administrativní struktury a další, což znamená účinnější a průhlednější systém ochrany prostředí. [*] Přijetí závazků kapitoly Životní prostředí znamená intenzivnější vazby na ochranu prostředí v globálním měřítku. V posledních letech se Evropská unie stala výrazným advokátem environmentálních přístupů v rámci OSN a jiných globálních struktur (např. OECD) a naše země se tohoto úsilí aktivně účastní. To má samozřejmě kladný vliv na domácí politiku v otázkách globální změny klimatu , ochrany biodiverzity či ochrany před nebezpečím spojeným s rozšiřováním toxických chemikálií. MEZITITULEK: NEDOTAŽENÁ LEGISLATIVA Novely a nové zákony byly přijaty v atmosféře jistého spěchu, nejsou vzájemně sladěny a bude třeba je postupně \"dotáhnout\". Legislativa byla přijata v období probíhající administrativní reformy, která zřídila kraje a zrušila okresy, jež byly páteří systému ochrany prostředí. Nové environmentální zákonodárství se nepodařilo dokonale navázat na zásadní administrativní změnu, a tak i zde můžeme očekávat další potřebné dolaďování mnoha zákonů. Na rozdíl od \"environmentálně nadšeného\" období začátku devadesátých let je dnes situace téměř úplně opačná. Z různých důvodů se převažující společenská atmosféra vyznačuje mnohdy přímo antiekologickými náladami. Přesto znamená vstup do Evropské unie prohloubený a komplexnější systém ochrany životního prostředí , důslednější naplňování zákonů, postupné uplatnění moderních přístupů. (Podle materiálů Informačního centra Evropské unie) ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí