zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidla pro projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR v gesci MŽP

19.03.2003
Obecné
Pravidla pro projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR v gesci MŽP
Úvod Od roku 1996 poskytuje vláda České republiky v souvislosti s členstvím ČR v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) finanční prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc. Vláda ČR se tak hlásí ke svému dílu odpovědnosti za řešení problémů globálního charakteru. Cílem zahraniční rozvojové pomoci poskytované ČR je v souladu se strategiemi OSN, EU a OECD naplňování strategie udržitelného rozvoje tj. boj proti chudobě, všestranný ekonomický a sociální rozvoj, ochrana životního prostředí, zajištění vzdělání, zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a odstraňování nerovného postavení žen v rozvojových zemích. Mechanismus realizace zahraniční rozvojové pomoci ČR Rámec poskytování zahraniční rozvojové pomoci (dále jen ZRP) je dán Zásadami pro poskytování zahraniční rozvojové pomoci z roku 1995 (usnesení vlády č. 153 ze dne 15. března 1995). Význam ZRP je rovněž potvrzen Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 až 2007, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením č. 91 ze dne 23. 1. 2002. Jejím účelem je aktualizovat cíle, priority, finanční a organizační rámec zahraniční rozvojové pomoci Z pohledu organizačního zabezpečení rozvojové pomoci rozděluje „koncepce“ nadcházející období (2002 – 2007) na dvě fáze: před a po vstupu ČR do EU. První fáze zachovává dosavadní mechanismus institucionálního zabezpečení. Zahraniční rozvojovou pomoc koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV). MZV ve spolupráce s jednotlivými resorty připravuje každoročně plán rozvojové pomoci, který obsahuje soubor mnohostranných a dvoustranných projektů se stanoveným rozpočtem. Plán je předkládán vládě ČR ke schválení. Rozpočet pro jednotlivé schválené projekty spravují příslušné resorty, které zodpovídají za vlastní realizaci projektů a jejich vyhodnocení. Druhá fáze počítá se zřízením Rozvojové agentury. Ta naváže na práci a rozšíří kompetence Rozvojového střediska při Ústavu mezinárodních vztahů, které v současnosti plní funkci podpůrného odborného prvku MZV. V roce 2002 činily finanční prostředky vyčleněné na projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR 217 mil. Kč, t.j. zhruba 0,015 % HDP. Projekty dvoustranné spolupráce, ve srovnání s projekty realizovanými prostřednictvím mezinárodních organizací, tvoří 90 % rozvojové pomoci ČR. Podle výkaznictví OECD jsou součástí zahraniční rozvojové pomoci i příspěvky mezinárodním organizacím. Celkově tak ČR poskytla v roce 2002 na rozvojovou pomoc 0,065 % HDP. Na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/rozvoj) jsou zveřejněny přehledy doposud realizované projekty ZRP, plné znění Koncepce ZRP a další související dokumenty. Předkládání nových projektů rozvojové pomoci v gesci Ministerstva životního prostředí pro rok 2004 Ministerstvo životního prostředí se zapojilo do programu zahraniční rozvojové pomoci v roce 1997. V období let 1997-2002 koordinovalo realizaci 25 rozvojových projektů v 19 zemích světa. Přehled těchto projektů je uveden v příloze 1. Bližší informace o projektech byly také uveřejněny v Planetě č.2/2002 (viz http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.html). Projekty jsou realizovány Africe, v zemích jihovýchodní Evropy a bývalého Sovětského svazu, na Blízkém východě a ve střední Americe. Administrativní zabezpečení Ministerstvo životního prostředí Odbor globálních vztahů Vršovická 65 100 10 Praha 10 - oprávněný zástupce: Ing. Michal Pastvinský, ředitel odboru globálních vztahů - zástupce pro věcná jednání: Mgr. Hana Čermáková, odbor globálních vztahů (tel.: 267 122 434, email: hana_cermakova@env.cz) - odborný garant: pověřený pracovník věcně příslušného odboru dle zaměření projektu Harmonogram přípravy nových projektů programu zahraniční rozvojové pomoci na rok 2004 v gesci MŽP V návaznosti na předpokládané schválení Střednědobého výhledu financování ZRP vláda uložila Ministerstvu zahraničních věcí předkládat materiál o ZRP vládě vždy do 21. května předchozího roku (tj. v souladu se Zásadami) . Vzhledem k tomuto zásadnímu časovému předstihu oproti předchozím letům jsou veškeré lhůty podstatně zkrácené. Činnost Zodpovídá Časový rámec Předložení návrhů nových projektů odboru globálních vztahů MŽP odborné útvary MŽP, externí navrhovatelé, státní orgány země příjemce 7. dubna 2003 Projednání projektů a jejich seřazení dle priority Předložení seznamu projektů Ministerstvu zahraničních věcí komise sekce zahraničních vazeb, odbor globálních vztahů, odborné útvary MŽP 21. dubna 2003 Příprava plánu rozvojové pomoci ČR Nezávislá expertní skupina pro posouzení projektů, Ministerstvo zahraničních věcí, na základě meziresortních jednání 5. května 2003 Projednání a schválení plánu rozvojové pomoci vládou ČR Vláda ČR Ministerstvo zahraničních věcí 21. května 2003 Výše uvedený harmonogram se týká jen nových návrhů projektů, o zařazení pokračujících projektů bude rozhodnuto na základě průběžných a závěrečných zpráv. Podmínky pro zařazení projektů - předložení návrhu projektu zpracovaného dle závazné osnovy (viz příloha 2) ve třech tištěných kopiích a v elektronické verzi; v návrhu nově požadujeme uvést v kap. 2.2. návaznost projektu na relevantní kapitoly Implementačního plánu přijatého na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (viz příloha 5) - vyplnění souhrnného formuláře Ministerstva zahraničních věcí ve 3 tištěných kopiích a v elektronické verzi (viz příloha 3); - odevzdaní vyplněné tabulky se základními údaji o projektu v elektronické podobě (viz příloha 4) - u nově navrhovaných projektů je nezbytné přiložit dopis o zájmu ze strany státního orgánu země příjemce (příslušného ministerstva dané země); - součástí návrhu projektu může být i stanovisko zastupitelského úřadu ČR v zemi příjemce (jinak zajistí MZV); - příjemcem projektu je rozvojová země, případně země s tranzitní ekonomikou, dle teritoriálních priorit vymezených v Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. V případě předložení vysoce kvalitního návrhu projektu je možné uvažovat o zařazení projektu, jehož příjemcem je rozvojová země mimo teritoriální priority zahraniční rozvojové pomoci ČR. Teritoriální priority zahraniční rozvojové pomoci ČR Oblast Prioritní země Jihovýchodní Evropa Jugoslávie (a Kosovo), Bosna a Hercegovina, Makedonie Země bývalého SSSR Ukrajina, Uzbekistán, Kazachstán Blízký Východ Libanon, Palestina, Jemen Jižní, jihovýchodní a východní Asie Vietnam, Mongolsko, Afghánistán Subsaharská Afrika Namibie, Angola, Mali, Burkina Faso, Etiopie Latinská Amerika Nikaragua, Salvador, Bolívie Projekty je možno předkládat odboru globálních vztahů přímo či prostřednictvím věcně příslušného odboru MŽP do 7. 4. 2003. Elektronické verze formuláře, předkládací zprávy a tabulky se základními údaji je možno poslat na email hana_cermakova@env.cz nebo doručit na disketě či CD romu. Projekty předložené přímo odboru globálních vztahů budou zaslány k posouzení věcně příslušného odboru. Pokud jsou projekty předloženy prostřednictvím věcně příslušného odboru/sekce, předpokládá se, že jsou z odborného hlediska příslušnou sekcí doporučeny k realizaci. Typy projektů Projekty rozvojové pomoci jsou dle svého zaměření realizovány převážně jako víceleté. Jedná se o studie/terénní práce, technickou pomoc (přenos know-how, výukové a výcvikové kurzy, semináře) a přenos technologií. Kritéria posuzování projektů a priority jejich zařazení Seznam projektů rozvojové pomoci předkládaný Ministerstvu zahraničních věcí obsahuje veškeré projekty obdržené odborem globálních vztahů MŽP, které splňují podmínky pro zařazení do plánu zahraniční rozvojové pomoci ČR. Na přípravě plánu rozvojové pomoci MŽP se podílí čtyřčlenná komise sekce zahraničních vazeb, která jednotlivé projekty posuzuje a řadí dle priority jejich realizace. Konečné zařazení projektů MŽP do plánu rozvojové pomoci ČR je předmětem jednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Posuzování priority zařazení projektu vychází z následujících kritérií: - předkladatel Přednostně jsou zařazovány projekty, které vznikly na základě bilaterálních jednání zástupců MŽP a příslušného ministerstva země příjemce a jejichž předkladatelem je přímo orgán státní správy země příjemce. - kvalita zpracování návrhu projektu (dodržení závazné osnovy) Komise posuzuje kvalitu a připravenost projektu na základě rozpracovanosti jeho návrhu. Návrh projektu musí zahrnovat maximální množství informací a detailně podat přehled o cílech, výstupech a aktivitách projektu, časovém harmonogramu. Významná je i analýza možných rizik a předpokladů pro zdárnou realizaci projektu. Nezbytnou součástí návrhu je detailní zpracování rozpočtu projektu. - země příjemce viz teritoriální priority - přínosy pro zemi příjemce Přínosy projektu pro zemi příjemce jsou posuzovány na základě informací poskytnutých navrhovatelem projektu (viz oddíl 4 závazné osnovy – Rozvojové aspekty projektu). - tématické zaměření projektu Dlouhodobým cílem je, aby složení rozvojové pomoci v gesci MŽP nebylo jednostranně zaměřené, ale tématicky vyvážené. Přednostně budou zařazovány projekty, které jsou v soulady s prioritami MŽP, zejména: - plnění mezinárodních environmentálních smluv (ochrana ozónové vrstvy Země, boj proti desertifikaci, ochrana biodiverzity atd.) - environmentální aspekty průmyslu a zemědělství (čistší produkce, systémy environmentálního managementu) - ekologické vzdělávání - trvale udržitelné lesnictví - ochrana vod - environmentální geologie (odstranění starých ekologických zátěží, průzkum rizik, hydrogeologie) - rozpočet U projektů rozvojové pomoci není dán maximální rozpočet. Průměrný roční rozpočet realizovaných projektů je 2 mil. Kč dle typu projektu (200 tis. Kč – 8 mil. Kč). S ohledem na limitovaný prostor pro zařazení nových projektů mohou být přednostně zařazeny projekty s nízkým rozpočtem. - délka projektu 1-3 roky - zpětné přínosy pro ČR Vyhodnocení zpětných přínosů pro ČR je obsahem závazné osnovy pro předkládání projektů. Očekávané návazné komerční aktivity jsou významným aspektem posouzení zejména u projektů realizovaných v zemích s tranzitní ekonomikou. Příloha 1: Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci MŽP realizovaných v letech 1997-2002 Příloha 2: Osnova ke zpracování návrhu projektu zahraniční rozvojové pomoci Příloha 3: Souhrnný formulář Ministerstva zahraničních věcí k návrhu projektu zahraniční rozvojové pomoci Příloha 4: Tabulka se základními údaji o projektu Příloha 5: Implementační plán WSSD Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí