zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 - 2006

06.06.2003
Obecné
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 - 2006
(součást implementace Směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí, která byla nahrazena Směrnicí č. 4/2003)
I. Průřezová opatření II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků v územních samosprávných celcích a volených členů zastupitelstev III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci IV. Podniková a terciární sféra V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost VI. Personální a finanční zabezpečení Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 – 2006 VII. Doporučení I. Průřezová opatření 1. Využívat stálou meziresortní pracovní skupinu (dále jen „MPS“) při Ministerstvu životního prostředí jako konzultačního orgánu pro koordinaci, kontrolu a aktualizaci Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „SP EVVO ČR“). MPS je navržena, jmenována a řízena ministrem životního prostředí. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 2. Každoročně vyhodnocovat plnění úkolů Akčního plánu SP EVVO ČR, včetně efektivity opatření, jako zvláštní součást Zprávy o stavu životního prostředí Termín: vždy k 30. září za uplynulý kalendářní rok každoročně, tj. do konce září následujícího roku Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: příslušná ministerstva*) Doporučení: spolupracovat při vyhodnocení plnění Akčního plánu SP EVVO ČR s Asociací krajů, Svazem měst a obcí ČR, vysokými školami, nestátními neziskovými organizacemi. Poznámka: *) Pro potřeby tohoto materiálu se příslušnými ministerstvy rozumí ta ministerstva, která plní úkoly SP EVVO ČR konkrétně stanovené v Akčním plánu. Příslušnými ministerstvy jsou: MŽP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“), Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“), Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“), Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“), Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), Ministerstvo kultury (dále jen „MK“), Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), Ministerstvo financí (dále jen „MF“), Ministerstvo informatiky (dále jen „MI“), Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“). 3. Podporovat regionální a místní systémy EVVO a aktivně nabízet metodickou pomoc, současně podporovat vzájemnou informovanost a spolupráci krajů a měst a obcí v EVVO. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy1) Spolupráce: ministři příslušných ministerstev, hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2) 4. Rozpracovat ve své působnosti úkoly Akčního plánu na léta 2004 - 2006 SP EVVO ČR na úrovni ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků. Termín: do 30. června 2004 Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2) 5. Při tvorbě nové legislativy zohledňovat environmentální aspekty a důsledně sledovat cíle SP EVVO ČR. Termín: trvale Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: ostatní předkladatelé návrhů právních předpisů 6. Vytvářet podmínky pro možnou účast veřejnosti ve všech řízeních, týkajících se ochrany životního prostředí a při přípravě nových nebo novelizovaných zákonů, politik, rozpočtů a koncepcí a zajistit informovanost veřejnosti v souladu s předpisem č. 123/1998 Sb., zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a v souladu s mezinárodními smlouvami a dohodami. Termín: trvale Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: ostatní předkladatelé návrhů právních předpisů 7. Vypracovat a schválit koncepce EVVO pro národní parky a správy chráněných krajinných oblastí v podobě materiálů, které respektují SP EVVO v ČR (včetně Akčního plánu) a jednotlivé krajské koncepce EVVO. Termín: 30. červen 2004 Odpovídá: ředitelé správ Národních parků (dále jen „NP“), ředitel Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (dále jen „Správa CHKO ČR“) Spolupráce: ministr životního prostředí, ředitel Českého ekologického ústavu (dále jen „ČEÚ“) 8. Zohledňovat cíle SP EVVO ČR při tvorbě a realizaci ostatních národních a nadnárodních programů. Termín: trvale Odpovídá: členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů Spolupráce: hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy 9. Monitorovat a cíleně podporovat společný program MŽP A MŠMT pro rozvoj center a středisek environmentální (ekologické) výchovy s cílem stabilizovat síť těchto zařízení v každém kraji a regionu. Pro činnost center a středisek environmentální (ekologické) výchovy jsou hlavními partnery představitelé veřejné správy, v jejichž regionu služby poskytují. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) a jiné státní fondy, orgány kraje v přenesené působnosti II. Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a volených členů zastupitelstev 10. Koordinovat vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje v souladu s Pravidly, kterými se stanoví způsob přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády ČR4) a s využitím vzdělávacích programů garantovaných MŽP. Průběžně tyto diferencované vzdělávací programy aktualizovat. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: vedoucí Úřadu vlády ČR 11. Koordinovat vzdělávání úředníků v územních samosprávných úřadech v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, a to v souladu se systémem vzdělávání úředníků územních samosprávných celků3) a s využitím vzdělávacích programů garantovaných a průběžně aktualizovaných ve spolupráci s MŽP. Termín: trvale Odpovídá: ministr vnitra Spolupráce: ministr životního prostředí 12. V ústředních správních úřadech koordinovat a prostřednictvím Institutu státní správy zabezpečovat environmentální vzdělávání zaměstnanců. Při jeho realizaci využívat vzdělávací programy garantované MŽP, zejména environmentálního minima. Dle potřeby spolupracovat při aktualizaci diferencovaných vzdělávacích programů. Termín: v průběhu let 2004 –2005 a dále trvale Odpovídá: vedoucí Úřadu vlády ČR Spolupráce: ministr životního prostředí 13. Zabezpečovat environmentální vzdělávání a doškolování úředníků územních samosprávných celků.5) Při jeho realizaci využívat modelových vzdělávacích programů garantovaných MŽP, zejména environmentálního minima. Dle potřeby spolupracovat při aktualizaci diferencovaných modelových vzdělávacích programů. Termín: v průběhu let 2004 –2005 a dále trvale Odpovídá: ministr vnitra Spolupráce: ministr životního prostředí 14. Podporovat výzkumné projekty, jejichž výsledky v praxi usnadní a zefektivní realizaci SP EVVO ČR nebo jeho cílů. Zaměřit se zejména na oblasti, v nichž je úroveň environmentálního povědomí nízká a přitom jejich výkon významně ovlivňuje budoucí i současný stav životního prostředí. Termín: trvale Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*) Spolupráce: podřízené správní úřady, odborné ústavy a instituce příslušných ministerstev a jednotliví odborníci 15. Stabilizovat a metodicky podporovat funkční síť pracovníků veřejné správy pověřených odpovědností za EVVO. Termín: 31. prosinec 2004 Odpovídá: členové vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů a hejtmani krajů Spolupráce: ministr životního prostředí (metodická podpora), příslušná ministerstva*) a jejich podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí 16. V oblasti efektivní práce s veřejností, vzdělávání a osvěty vytvořit systém vzdělávání pro zaměstnance a pracovníky institucí v resortu MŽP, jejichž součástí činnosti je práce s veřejností (prioritně např. správy velkoplošných chráněných území, územní orgány, které budou projednávat systém Natura 2000 atp.). Termín: do 31. prosince 2004 Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: ředitelé: správ národních parků, Správy chráněných krajinných oblastí České republiky (dále jen „Správy CHKO ČR“), Českého ekologického ústavu (dále jen „ČEÚ“), Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“), Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“), Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (dále jen VÚ S.T.), České geologické služby (dále jen „ČGS“), České geologické služby – Geofondu (dále jen ČGS – Geofond), Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garyka Masaryka (dále jen „VÚV T.G.M.“) 17. Při vytváření vzdělávacích programů všech typů zaměřených na environmentální oblast využívat informační a komunikační technologie. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr informatiky, ministr vnitra a vedoucí Úřadu vlády ČR Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*) III. Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci 18. Cíleně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a udržitelného rozvoje. Využít k tomu např. Rozvojové programy DVPP, zohlednit EVVO v profilu absolventa pedagogických fakult. Termín: trvale Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MŠMT 19. Formulovat standardy vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, na základě „environmentálního minima“ a) v pregraduální přípravě, b) v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Termín: 30. 6. 2004 Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MŠMT IV. Podniková a terciární sféra 20. Informačně, metodicky, případně lektorsky podpořit problematiku environmentálního vzdělávání v programech podniků. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků, SFŽP ČR a jiné státní fondy 21. Podporovat a propagovat pravidla ekologického zemědělství, program rozvoje venkova, informovat o politice potravinové bezpečnosti a prosazovat zásady šetrného chování k životnímu prostředí. Zabezpečit osvětu o významu směrnic a zákonů týkajících se trvale udržitelného stavebnictví, trvale udržitelné dopravy, hospodaření s energií, ochrany klimatu, rámcové směrnice o vodách apod. na podnikové úrovni. Termín: trvale Odpovídá: ministři příslušných ministerstev*) Spolupráce: ministr životního prostředí 22. Zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných pro komplexní informování podnikatelské veřejnosti v oblasti životního prostředí včetně vyškolení odborných pracovníků pro environmentální poradenství (se zaměřením zejména na živnostníky, malé a střední podniky a na spolupráci s obcemi) v regionech v otázkách vztahu podnikání a životního prostředí. Termín: trvale Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr zemědělství Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků 23. Posilovat environmentální složku ve vzdělávacích rekvalifikačních programech. Při přípravě využít externích finančních a odborných zdrojů. V rámci těchto programů připravit a zpřístupnit podnikům vzorové vzdělávací moduly vhodné pro jednotlivé sektory a skupiny pracovníků. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj Spolupráce: MPSV, podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MŽP, MZe, MZ, MPO, MD, MO, MMR 24. Vytvořit program k systematické podpoře environmentálního vzdělávání a osvěty veřejnosti (spotřebitelů, pracovníků samospráv, malých a středních podniků) metodami environmentálního (ekologického) poradenství. Termín: 30. 6. 2004 Odpovídá: ministr životního prostředí, Spolupráce: ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství, příslušné orgány územních samosprávných celků, ředitel SFŽP ČR a ředitelé jiných státních fondů V. Informace, osvěta a poradenství pro veřejnost 25. Poskytovat informace o místních Agendách 21 (MA21) a zajišťovat osvětu a poradenství v oblasti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*) a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Spolupráce: ředitel ČEÚ, příslušné orgány územních samosprávných celků 26. Poskytovat informace o mimoprodukčních funkcích zemědělství a o zemědělství šetrném k životnímu prostředí. Proškolovat odborníky a zajišťovat ekologické poradenství. Termín: trvale Odpovídá: ministr zemědělství, ministr životního prostředí Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MZe a MŽP, Kontrola ekologického zemědělství 27. Zajišťovat trvalou osvětu v oblasti vlivu dopravy na životní prostředí a ochranu klimatu. Termín: trvale Odpovídá: ministr dopravy Spolupráce: ministr životního prostředí, podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MD a MŽP 28. Vydávat, popularizovat a efektivně distribuovat materiály o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje. Při uplatňování SP EVVO ČR zvýšit spolupráci s veřejnoprávní televizí a rozhlasem, osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními s cílem snížit negativní vlivy konzumních spotřebitelských vzorců na životní prostředí. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministři příslušných ministerstev*) a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků 29. Formulovat podmínky výběru a podpory cílených mediálních kampaní včetně udílení a propagace ocenění, účasti a prezentace na výstavách a veletrzích (věnovaných různým oblastem podnikání) apod. Podílet se na akcích propagujících šetrné zacházení se surovinami, energiemi a šetrné hospodaření v krajině. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany Spolupráce: podřízené správní úřady a odborné ústavy a instituce MŽP, MZe, MZ, MPO, MD, MO 30. Propagovat v rámci EVVO nutnost důkladné ekologické daňové reformy pro uskutečnění trvale udržitelného rozvoje tak, aby její zavádění bylo občany vyžadováno a kladně přijímáno. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*) 31. Vytvářet a zavádět systém dobrovolného značení výrobků, který by informoval spotřebitele o materiálové a přepravní náročnosti daného výrobku v rámci celého jeho životního cyklu případně jeho významných částí a vhodně zvoleným komplexním indikátorem (např. ekologická stopa) informoval o celkové environmentální zátěži vyvolané výrobkem. Začlenit do systému koncept udržitelné spotřeby. Termín: trvale Odpovídá: ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*) 32. Cíleně rozvíjet poradenskou činnost zaměřenou k rozvoji podnikání, naplňující zároveň i zásady optimálního využití přírodních zdrojů, obzvláště obnovitelných, environmentální poradenské činnosti organizací státní správy, malých a středních podnikatelských subjektů a NNO (včetně iniciace nových, auditování činnosti a systému akreditací) za předpokladu vysoké profesionality. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj, ministr práce a sociálních věcí Spolupráce: ministr financí, příslušné orgány územních samosprávných celků, SFŽP ČR a jiné státní fondy 33. Začleňovat environmentální (ekologické) poradenství v ČR do mezinárodních sítí a mezinárodní spolupráce. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy, ministr obrany, ministr práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí Spolupráce: příslušné orgány územních samosprávných celků VI. Personální a finanční zabezpečení SP EVVO ČR na léta 2004 – 2006 34. Na centrální správě CHKO ČR i správách jednotlivých CHKO zřídit pracovní místa pro vzdělávání, osvětu a komunikaci s veřejností. Termín: do konce roku 2004 a dále trvale Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: ředitel Správy CHKO ČR a ředitelé správ národních parků 35. Na Ministerstvu obrany a Ministerstvu dopravy zřídit pracovní místa pro environmentální vzdělávání, osvětu a komunikaci s veřejností. Termín: do konce roku 2004 a dále trvale Odpovídá: ministr obrany a ministr dopravy 36. Zajistit podmínky pro fungování pracoviště plnícího funkci koordinačního, informačního a poradenského centra pro EVVO (v rámci restrukturalizace ČEÚ zajistit 7 pracovních míst do roku 2006, tj. navýšení o 2,5 pracovního místa). Termín: 31.12. 2004 a dále trvale Odpovídá: ministr životního prostředí Spolupráce: ředitel ČEÚ 37. Vyhlašovat programy na podporu projektů zaměřených k EVVO pro školní i mimoškolní činnost. Termín: každoročně Odpovídá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy, primátoři a starostové měst a obcí2), státní fondy 38. Při přípravě státního rozpočtu na následující rok zapracují příslušná ministerstva a ústřední orgány státní správy předpokládané výdaje SP EVVO ČR do návrhu rozpočtu své kapitoly. Obdobně by měly postupovat i kraje a zapracovat předpokládané výdaje SP EVVO na následující rok do návrhu svého rozpočtu. (Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní finanční prostředky krajů a o činnost vykonávanou krajem v samostatné působnosti nemohou jim ústřední orgány státní správy tuto povinnost uložit). Financování SP EVVO ČR musí být zajištěno jak pro neinvestiční výdaje, tak pro výdaje investiční: a) z vlastních rozpočtových zdrojů včetně využití racionalizačních opatření b) návrh na posílení (zvýšení) rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (chybějící prostředky na běžné úkoly), c) návrh na zvýšení rozpočtu z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu kraje (na mimořádné úkoly), d) návrh financování SP EVVO ČR uplatní ústřední orgány státní správy i u státních fondů v ČR a zahraničních zdrojů. Termín: v souladu s návrhem státního rozpočtu pro MF každoročně (kraje krajského rozpočtu) Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, hejtmani krajů, primátor hl.m. Prahy Spolupráce: ministr financí 39. Zajistit v rámci posílených rozpočtů a racionalizačních opatření potřebné finanční prostředky včetně investičních. Povinnost zabezpečit financování SP EVVO ČR přísluší zodpovědným i spolupracujícím subjektům podle úkolů Akčního plánu. Vhodnou formou je i využití veřejných zakázek. Doporučujeme využívat i systém sdružování prostředků. Mediální a další aktivity práce s veřejností financovat z kapitol ministerstev (eventuálně správních úřadů), podle věcné příslušnosti. Termín: trvale Odpovídá: ministr životního prostředí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních samosprávných celků Spolupráce: SFŽP ČR a jiné státní fondy 40. Zakotvit zavedení víceletého financování do podmínek dotačních podpor pro nestátní neziskové organizace na státem podporovanou činnost (do pravidel pro poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu) a do návrhů příslušných souvisejících zákonů. Termín: v souladu s návrhem pravidel poskytování prostředků NNO Odpovídá: ministr životního prostředí, ministr financí a ministři příslušných ministerstev*) Spolupráce: vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, Rada vlády pro NNO, SFŽP ČR a jiné státní fondy, příslušné orgány územních samosprávných celků 41. Hledat, dojednat a využívat při financování EVVO možnou spolupráci s podporou zahraničních zdrojů pomoci. Pro financování nadnárodních programů nebo při plnění úkolů EVVO vyplývajících z mezinárodních dohod spolupracovat s MF na vytvoření potřebných podmínek. Termín: postupně, trvale Odpovídá: ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí Spolupráce: ministr financí a ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 42. Připravit podmínky pro realizaci projektů EVVO podpořených z fondů EU např. v návaznosti na Sektorový operační plán Rozvoje lidských zdrojů, Společný regionální operační program – z Evropského sociálního fondu atd. Termín: trvale Odpovídá: ministr práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Spolupráce: ministři příslušných ministerstev*), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a příslušné orgány územních samosprávných celků 43. Zvýšit poskytovanou zahraniční rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání a osvěty k udržitelnému rozvoji ve spolupráci s OSN. Termín: trvale Odpovídá: ministr zahraničních věcí Spolupráce: ministr životního prostředí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr financí a ministři ostatních příslušných ministerstev*) VII. Doporučení 44. Iniciovat a podporovat fungování poradních sborů EVVO na úrovni všech krajů a dle možností na úrovni měst a vypracovat metodická doporučení pro poradní sbory EVVO na úrovni krajů a měst. Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům6) a obcím s rozšířenou působností 45. Na všech úrovních veřejné správy rozpracovat úkoly Akčního plánu na léta 2004 - 2006 SP EVVO ČR Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům6) a obcím s rozšířenou působností 46. Využívat speciální programy environmentálního minima pro vzdělávání zastupitelů všech stupňů samosprávy, zejména starostů. Termín: trvale, aktualizace jednou ročně Spolupráce: organizace řízené MŽP a MV Doporučení je určeno: krajům, hl. m. Praze, statutárním městům6) a obcím s rozšířenou působností 47. Zajistit finanční podporu EVVO v souladu s krajskými koncepcemi EVVO a ve smyslu SP EVVO ČR. Doporučení je určeno: krajům, hl.m. Praze, statutárním městům6) a obcím s rozšířenou působností Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí