zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda na svém zasedání přijala některé novely zákonů z oblasti životního prostředí a nařízení o Plánu odpadového hospodářství ČR

05.06.2003
Odpady
Vláda na svém zasedání přijala některé novely zákonů z oblasti životního prostředí a nařízení o Plánu odpadového hospodářství ČR
Těžištěm změny zákona o obalech č. 477/2001 Sb., je návrh nové definice pojmu „obal“, jenž je plně v souladu s právem Evropského společenství a v jehož důsledku se upřesňuje rozsah působnosti zákona o obalech. S tím souvisí zavedení definice nového pojmu „jiný konečný uživatel“. Podstatně se také mění, a to z hlediska procesního i institucionálního, rozhodování v pochybnostech, zda výrobek je obalem. S cílem omezit povinným osobám administrativní zátěž se ruší povinnost vypracovat dosavadní prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a nahrazuje se jednodušším kontrolním mechanismem. Zásadním přínosem zejména pro malé podnikatele je návrh na výjimku z placení registračních a evidenčních poplatků pro osoby, které mají méně než 300 kg obalů za kalendářní rok. V návaznosti na tuto výjimku ministerstvo připravuje rovněž zjednodušení vedení a vykazování evidence pro dotčené osoby. Návrh obsahuje několik dalších změn, z nichž některé jsou odůvodněny požadavkem souladu s tzv. primárním právem Evropského společenství. Hlavním důvodem změny zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je transpozice předpisu Evropského společenství, kterým je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, jejímž gestorem je Ministerstvo životního prostředí. Nad rámec této směrnice stanoví navrhovaná právní úprava základní požadavky na nakládání se všemi motorovými vozidly určenými k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí, stanou-li se odpadem (autovrakem). Požadavky směrnice jsou vztaženy na tzv. „vybrané autovraky“, definované v souladu s definicí autovraku citované směrnice.. Novelou zákona o odpadech se navrhuje zavedení poplatku za dovážená ojetá vozidla pro všechny jejich dovozce a pro individuální dovozy i za nová vozidla. Poplatky by měly být podle návrhu placeny do Státního fondu životního prostředí, a to na zvláštní účet určený výhradně pro nakládání s vybranými autovraky. Příjemci prostředků z fondu by byly vedle podnikatelských subjektů i obce (např. při odstraňování autovraků z veřejných prostranství). Další úprava se týká nakládání s vozidly umístěnými, nebo spíše odloženými v rozporu se zákonem. Pro plnou harmonizaci s předpisy ES byly provedeny změny týkající se povinnosti nakládat s vybranými autovraky tak, aby bylo dosaženo směrnicí stanovených kvót pro opětovné použití a materiálové využití demontovaných částí vybraných autovraků, která v původním návrhu byla uložena pouze dovozcům a výrobcům vozidel a na základě připomínek byl rozšířen okruh povinných osob kromě výrobců a dovozců aut i na všechny subjekty zúčastněné na sběru, zpracování a dalším nakládání s vybranými autovraky. Povinnosti výrobců a dovozců vybraných vozidel byly rozšířeny o povinnost poskytovat informace nutné ke zpracování vybraného autovraku ve lhůtě 6 měsíců po uvedení typu vozidla na trh. Další neformální změny se týkají § 41 a 42 (plány odpadového hospodářství ČR a krajů). Změny byly provedeny na základě zkušeností se souběžně probíhajícím schvalováním nařízení vlády o plánu odpadového hospodářství ČR. Nařízení vlády bude obsahovat pouze závaznou část POH ČR, ostatní části budou vydány na portálu veřejné správy nebo jiným způsobem. Obsah závazné části POH byl upraven tak, aby jeho ustanovení byla pouze normativního charakteru. V souladu se změnami POH ČR byl upraven i obsah a členění POH krajů. Upravena byla i některá ustanovení týkající se procedurální stránky procesu projednávání, schvalování a připomínkování návrhů POH. V souladu s článkem 14 směrnice 1999/31/ES se doplňuje přechodné ustanovení, kterým se stávajícím skládkám odpadů dává větší časový prostor pro přizpůsobení se novým požadavkům, a to formou plánu úprav skládky, které provozovatelé předloží příslušnému správnímu úřadu (krajský úřad) ke schválení. Do § 14 odstavce 5 zákona se doplňuje zmocnění pro úpravu obsahu plánu úprav skládky prováděcím právním předpisem. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR Pro politiku odpadového hospodářství je směrnicemi ES a 6. environmentálním akčním programem pro ŽP EU definována řada požadavků, které jsou do schváleného POH ČR již promítnuty. Strategickým cílem č.1 pro oblast odpadového hospodářství je prevence, tzn. předcházení vzniku odpadů. Splnění tohoto požadavku ovšem předpokládá změny v chování veřejné správy, podnikatelské sféry i všech občanů tak, aby se postupně: - snižovala měrná produkce odpadů nezávisle na ekonomickém růstu, - maximálně využívalo odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, - minimalizovaly negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. POH ČR je zpracován pro období 2003 – 2012 a stanoví řadu zásad a cílů při nakládání s odpady např.: - zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000; - snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování; - snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995; - snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování; - dále pro autovraky, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, odpadní oleje, stavební odpady ad. Uplatňování POH ČR podpoří MŽP zpracováním realizačních programů k jejichž přípravě byly ustanoveny pracovní skupiny. V pracovních skupinách je zastoupena většina dotčených subjektů, tzn. původci odpadů, zpracovatelé odpadů, odběratelé produktů vyrobených v zařízeních na zpracování odpadů, svazy, asociace, sdružení, veřejná správa, NNO ad. Při zpracování uvedených realizačních programů bude uplatňován proces strategického plánování, efektivní komunikace a partnerství. Jedním z předpokladů pro splnění cílů a opatření stanovených v POH ČR je podpora vzniku integrovaných systémů nakládání s odpady na území mikroregionů, krajů a případně i větších územních celků po vzájemné dohodě dotčených samospráv. Reálným předpokladem, na základě příkladů z členských států EU, je možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na podporu integrovaných systémů nakládání s odpady, tzn. soustavu zařízení pro nakládání s odpady včetně toků surovin a energií. Důležitým předpokladem je vytvoření příznivého prostředí pro podnikatelskou sféru, tak aby se zvýšil zájem o podnikání v oblasti úpravy, zpracování, využívání odpadů ad. MŽP již připravuje metodiku pro předkládání žádostí na fondy EU, aby samospráva a podnikatelský sektor dokázal včas a dobře připravit vhodné projekty. Při posuzování a schvalování projektu předkládaného na fondy EU se vždy bude přihlížet k celkovému efektu projektu nejen místnímu, a proto projekt musí vycházet ze schválených národních strategií, koncepcí a plánů. Dnešním dnem vláda cestu k fondům EU pro oblast odpadového hospodářství otevřela. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí