zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzkum a vývoj - Obchodní veřejné soutěže 2003

17.06.2003
Obecné
Výzkum a vývoj - Obchodní veřejné soutěže 2003
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, 100 00, IČO 164 801 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 199/1994 Sb.“) Obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější nabídky v rámci Programů výzkumu a vývoje ministerstva na rok 2003 k uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem s cílem přidělit finanční neinvestiční prostředky na projekty, jejichž řešení přinese důležité poznatky v prioritních oblastech ochrany a tvorby životního prostředí. Tím posílí odbornou podporu výkonu státní správy na úseku životního prostředí pro případy, kdy jediným uživatelem výzkumu a vývoje je Česká republika nebo územní samosprávný celek. Vyhlášení programů a hodnocení nabídek je provedeno formou obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 199/1994 Sb., při respektování zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (dále jen „nařízení vlády-účelová podpora“). 1. Vymezení plnění veřejných zakázek: Obchodní veřejná soutěž je vyhlášena pro řešení následujících témat: · VaV/250/07/03 - Integrovaný informační portál Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 60 tis. Kč · VaV/600/01/03 – Atlas krajiny ČR Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 400 tis. Kč · VaV/610/01/03 – Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU. Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 50 tis. Kč · VaV/610/02/03 – Krajinně-ekologické, vodohospodářské, ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 50 tis. Kč · VaV/620/13/03 – Vyhodnocení ekonomických dopadů existence chráněných krajinných oblastí a národních parků ve vztahu k prosperitě dotčených regionů Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 70 tis. Kč · VaV/620/14/03 – Metody získávání, zpracování, archivace, standardizace a primární interpretace ekologicky relevantních informací o ZCHU Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 80 tis. Kč · VaV/620/15/03 – Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky, NP a CHKO Šumava) Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 80 tis. Kč · VaV/620/16/03 – Vyhodnocení potenciálu krajiny ČR z hlediska možného dalšího územního rozvoje v chráněných krajinných oblastech v ČR Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 20 tis. Kč · VaV/640/06/03 – Vyhodnocení funkce krajinných prvků a segmentů z hlediska možnosti ochrany před škodlivými následky povodní, stopy minulých povodní a jejich reflexe v ekologii krajiny Požadavek na poskytnutí jistoty ve výši: 50 tis. Kč. Podrobný popis předmětu plnění veřejných zakázek obsahují zadávací dokumentace k jednotlivým tématům. Nabídky na řešení jednotlivých témat formou návrhů projektů musí nutně pokrývat celou šíři příslušného tématu podle zadávací dokumentace. Ke každému projektu musí nositel vykázat nejméně jeden samostatný výsledek. Veřejné zakázky budou provedeny podle náležitostí uvedených v těchto podmínkách v zadávací dokumentaci a v zákoně č. 199/1994 Sb. 2. Doba a místo plnění veřejných zakázek: Plnění předmětu projektu a předání výsledků Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) musí být ukončeno nejpozději v souladu s termíny uvedenými v zadávací dokumentaci, přičemž dílčí zprávy musí být předány do 10. 12. běžného roku. Místem plnění veřejných zakázek je Česká republika. 3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč v nabídce doloží kvalifikační předpoklady předepsané v § 2b zákona č. 199/1994 Sb., které prokáže způsobem uvedeným v § 2c zákona č. 199/1994 Sb. za sebe a další právnické nebo fyzické osoby, s nimiž má nebo bude mít uchazeč uzavřenou smlouvu o řešení části projektu (tzv. „spolunositele. U nabídek předpokládajících splnění zakázky s pomocí jiných osob prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů uchazeč, který nabídku podává, pokud se jeho oprávnění k podnikání vztahuje na celý rozsah veřejné zakázky. Jinak prokazují splnění kvalifikačního předpokladu podle § 2b odst. 1 písm. a) i tyto jiné osoby. Originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů předloží uchazeč v 1 originálním vyhotovení nabídky. V ostatních 4 vyhotoveních nabídky postačují fotokopie originálů či úředně ověřených dokladů. Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném rozsahu od všech osob. Čestná prohlášení nesmí být starší než je den vyhlášení této obchodní veřejné soutěže. 4. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky: Uchazeč musí prokázat další předpoklady pro plnění veřejné zakázky podle § 2f odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 199/1994 Sb., za sebe a další právnické nebo fyzické osoby, s nimiž má nebo bude mít uchazeč uzavřenou smlouvu o řešení části projektu (tzv. „spolunositele“) za smlouvu není považováno pořízení investičního majetku a jeho údržba. K § 2f odst. 1 písm. a) nejsou další specifické požadavky, k odst. 1 písm. b) mimo zde požadovaných informací musí být podán jmenný seznam všech významných pracovníků účastnících se řešení projektu včetně jejich odborného životopisu, vymezení problémů, na kterých budou pracovat a objemu pracovní účasti, k odst. 1, písm. c) nutno prokázat pouze problematiku související s věcným zadáním projektu. 5. Variantní řešení: Variantní řešení se vylučuje. 6. Hodnocení nabídek: Při hodnocení postupuje způsobem uvedeným v § 35 zákona č. 199/1994 Sb., a hodnocení nabídek se provádí dle § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., podle ekonomické vhodnosti nabídek. Hodnocení provádí komise v souladu s následujícími kritérii: - přístup navrhovaný pro realizaci prací na projektu vedoucím k zabezpečení stanovených cílů a parametrů řešení tématu, uvedených v zadávací dokumentaci, - vhodnost navrhované metodiky řešení tématu a jeho dílčích částí, - odborná úroveň a vhodnost složení řešitelského týmu, - účelnost vynaložení finančních prostředků, - rozsah, parametry a forma navrhovaných výsledků řešení projektu, - výše nabídkové ceny, tj. výše uznaných nákladů a výše požadovaných účelových prostředků poskytovaných ministerstvem, - očekávaná využitelnost výstupu řešení projektu, - ekologické parametry, zejména volba nejlepší technologie a opatření k postupnému snižování emisí, míra únosného zatížení území, předcházení znečišťování nebo poškozování životního prostředí, - doba plnění veřejné zakázky. Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč zpracuje celkovou cenu na řešení návrhu projektu s uvedením těchto údajů: cena navrhovaných uznaných nákladů a cena požadovaná od zadavatele z účelových prostředků na výzkum a vývoj. Nabídková cena musí být doložena rozpisem rozpočtu nákladů podle podmínek pro zpracování finančních podkladů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Případná DPH musí být hrazena nositelem řešení projektu u těch nositelů, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty a mohou uplatnit její odpočet nebo odpočet její poměrné části na vstupu. 8. Překročení výše nabídkové ceny: Překročení výše nabídkové ceny zadavatel vylučuje. 9. Platební podmínky: Zadavatel stanovuje následující platební podmínky: Účelové prostředky na výzkum a vývoj jsou poskytovány ze státního rozpočtu na jednotlivé roky řešení projektu v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci (v návrhu smlouvy) s periodicitou etapového a ročního vyúčtování. 10. Způsob zpracování nabídky: Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále a 4 kopiích, dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb. Nabídka včetně veškerých dokumentů musí být zpracována v českém jazyce. 11. Místo a doba pro vyzvednutí Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace k jednotlivým projektům se poskytuje zdarma a lze ji vyzvednout osobně na adrese: Ministerstvo životního prostředí, Odbor dobrovolných nástrojů, Vršovická 65, Praha 10, místnost č. 306, 308, 325 v pracovních dnech, v době od 800 do 1600 hodin. Kontaktní telefon je 267122490 nebo 267122412. 12. Soutěžní lhůta a místo pro otevírání obálek s nabídkami: Soutěžní lhůta činí nejméně 36 kalendářních dnů, začíná běžet dnem vyhlášení těchto podmínek v Obchodním věstníku a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. července 2003 v 10,00 hod v místnosti č. 432 v budově ministerstva na adrese Vršovická 65, Praha 10. 13. Zadávací lhůta: Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní. Její běh počíná dnem otevírání obálek s nabídkami. 14. Místo pro podávání nabídek a doba v níž lze nabídky podat osobně: Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou tak, aby u zadavatele byly nejpozději do konce soutěžní lhůty. Místem pro podávání nabídek je podatelna ministerstva. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem, tj. všechny nabídky musí být doručeny nejpozději do ukončení soutěžní lhůty. V případě osobního podání nabídky mohou nabídky uchazeči podávat v podatelně zadavatele, která se nachází v budově zadavatele na adrese Vršovická 65, 100 10 Praha 10, v pracovních dnech, v době od 1030 do 1200 a od 1330 do 1530 hodin. Při osobním podání nabídky zadavatel vydá písemné potvrzení o převzetí nabídky. Nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče a podány v uzavřených obálkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci, opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Obálky musí být označeny „Obchodní veřejná soutěž - VaV 2003“, číselným kódem projektu, ke kterému je nabídka podána a adresou uchazeče. 15. Název a sídlo zadavatele: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, telefon: 267122490, fax: 267126490, 267310308. 16. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel v souladu s § 23 zákona č. 199/1994 Sb., požaduje poskytnutí jistoty ve výši stanovené u jednotlivých projektů pod označením „jistota“ a uvedené v zadávací dokumentaci. Jistotu může zájemce složit jednou z forem dle § 24 zákona č. 199/1994 Sb. Doklad o poskytnutí jistoty musí být součástí nabídky. Není-li doklad v českém jazyce, musí být přiložen autorizovaný překlad. Pro potřeby poskytnutí jistoty formou složení finanční částky je stanoven účet zadavatele č. 6015-7628001/0710 variabilní symbol 37931. Jistota poskytnutá složením peněžité částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni otevírání obálek. V případě jistoty poskytnuté bankovní zárukou se považuje za doklad o poskytnutí jistoty písemné prohlášení banky v záruční listině platné minimálně 60 dnů po uplynutí zadávací lhůty, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku na celou požadovanou částku. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek banky vyplatit zadavateli bez odkladu a bez námitek celou částku uvedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy. Uvolnění jistoty je dáno § 25 zákona. 17. Další podmínky obchodní veřejné soutěže: · Zadavatel si pro plnění těchto veřejných zakázek vyhrazuje, že plnění veřejných zakázek je omezeno pouze na tuzemské osoby definované v § 2 písm. e) zákona č. 199/1994 Sb., · podrobné upřesňující podmínky obsahuje Zadávací dokumentace, · součástí nabídky uchazeče musí být úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku uchazeče a příslušných spolunositelů, jsou-li do tohoto rejstříku zapsáni, · uchazeč předá zadavateli pravdivé údaje o návrzích projektů, nezbytné pro centrální evidenci projektů, · součástí nabídky uchazeče musí být návrh smlouvy předložený zvlášť pro každý návrh projektu (veřejnou zakázku), podepsanou statutárním zástupcem, · uchazeč je oprávněn předložit jednu nabídku, ve které nabídne provedení jednoho, více nebo všech projektů (veřejných zakázek), uvedených v odstavci Vymezení plnění veřejných zakázek, · z účelové podpory projektu se hradí náklady na VaV prováděný nositelem nebo spolunositelem včetně nezbytné infrastruktury. Při poskytnutí části účelové podpory nositelem spolunositeli a na infrastrukturu se při splnění podmínek daných zákonem a zadavatelem nepostupuje podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, · pro výběr spolunositele řešení projektu, dodavatelů služeb a další aktivity v rámci řešení projektů platí, že pokud v nabídce nejsou podrobně specifikovány smluvní podmínky pro účast spolunositelů, výše jejich podpory a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů, způsobu jejího poskytování a kontroly, dále nejsou podrobně specifikovány uvažované služby, infrastruktura, pořízení hmotného nebo nehmotného majetku včetně ceny a dodavatele (případně zdůvodnění výběru) ve vztahu k zákonu č. 199/1994 Sb., postupuje se podle zákona č. 199/1994 Sb. Příslušné činnosti a jejich organizaci zajišťuje nositel řešení projektu, · smlouvy se spolunositeli řešení projektu, dodavateli služeb, subdodavateli, apod. zajišťuje nositel projektu. Tyto smlouvy po jejich uzavření předkládá nositel projektu zadavateli, případně je předá v rámci kontrolních dnů. 18. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje následující práva: · odmítnout všechny nabídky, · zrušit obchodní veřejnou soutěž, · nevracet podané nabídky, · vyloučit nabídky, které budou po obsahové a věcné stránce neúplné nebo nebudou splňovat podmínky stanovené vyhlášenými podmínkami soutěže, Zadávací dokumentací či zákonem č. 199/1994 Sb. · vyloučit uchazeče, který podá nabídku, aniž si vyzvedl Zadávací dokumentaci, · rozdělit veřejnou zakázku mezi více uchazečů, · možnost změny podmínek obchodní veřejné soutěže. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí