zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ambiciózní cíle Plánu odpadového hospodářství

26.06.2003
Odpady
Ambiciózní cíle Plánu odpadového hospodářství
Na svém zasedání 5. 6. 2003 přijala vláda dlouho očekávané nařízení o Plánu odpadového hospodářství ČR.
Vláda se v dokumentu, jehož podobu silně ovlivnilo \"zelené zrcadlo\", zavázala, že do roku 2010 omezí skládkování a spalování odpadů a bude masivně podporovat třídění odpadů a jejich recyklaci. V okamžiku, kdy se v republice připravují nejméně dva projekty spaloven komunálního odpadu, se vláda rozhodla, že na jejich výstavbu, ani výstavbu dalších skládek, nebude z rozpočtu uvolňovat finanční prostředky. Místo toho chce docílit až padesátiprocentního třídění komunálního odpadu, čímž by se republika měla dostat na úroveň Rakouska nebo Německa. Nakládání s vyseparovanými složkami, ani ekonomické otázky takového rozvoje však dokument podrobně neřeší. Ministerstvo podle slov své mluvčí Kateřiny Šůlové spoléhá, že rozvoj třídění bude zakotven v jednotlivých krajských koncepcích a POH krajů, které by podle jejích slov měly být konkrétnější. Je pravda, že republikový POH bude pro POH krajů závazný. Jaký však bude postoj krajů k dokumentu, ve kterém nebyly jejich připomínky brány příliš u úvahu, je otázkou. Podle oficiálních informací bylo v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu POH ČR vzneseno a vypořádáno 1119 věcných připomínek (z toho 789 zásadních), které zaslaly ministerstva, kraje, průmyslové svazy, neziskové organizace a dalších 860 podnětů od občanů a NNO. Ministr životního prostředí potvrdil, že nejpodstatnější z nich byly do návrhu POH ČR zapracovány. V tom se názor odborné veřejnosti od názoru MŽP poněkud liší. MEZITITULEK: Informace Ministerstvo životního prostředí vydalo k přijetí nařízení o Plánu odpadového hospodářství ČR tiskové prohlášení, z něhož vyjímáme: Pro politiku odpadového hospodářství je směrnicemi ES a 6. environmentálním akčním programem pro ŽP EU definována řada požadavků, které jsou do schváleného POH ČR již promítnuty. Strategickým cílem č.1 pro oblast odpadového hospodářství je prevence, tzn. předcházení vzniku odpadů. Splnění tohoto požadavku ovšem předpokládá změny v chování veřejné správy, podnikatelské sféry i všech občanů tak, aby se postupně snižovala měrná produkce odpadů nezávisle na ekonomickém růstu, maximálně využívalo odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizovaly se negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. POH ČR je zpracován pro období 2003-2012 a stanoví řadu zásad a cílů při nakládání s odpady např.: zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování, dále pro autovraky, elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, odpadní oleje, stavební odpady ad. MEZITITULEK: Realizační programy Uplatňování POH ČR podpoří MŽP zpracováním realizačních programů k jejichž přípravě byly ustanoveny pracovní skupiny. V pracovních skupinách je zastoupena většina dotčených subjektů, tzn. původci odpadů, zpracovatelé odpadů, odběratelé produktů vyrobených v zařízeních na zpracování odpadů, svazy, asociace, sdružení, veřejná správa, NNO ad. Při zpracování uvedených realizačních programů bude uplatňován proces strategického plánování, efektivní komunikace a partnerství. Jedním z předpokladů pro splnění cílů a opatření stanovených v POH ČR je podpora vzniku integrovaných systémů nakládání s odpady na území mikroregionů, krajů a případně i větších územních celků po vzájemné dohodě dotčených samospráv. Reálným předpokladem, na základě příkladů z členských států EU, je možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na podporu integrovaných systémů nakládání s odpady, tzn. soustavu zařízení pro nakládání s odpady včetně toků surovin a energií. Důležitým předpokladem je vytvoření příznivého prostředí pro podnikatelskou sféru, tak aby se zvýšil zájem o podnikání v oblasti úpravy, zpracování, využívání odpadů ad. MŽP již připravuje metodiku pro předkládání žádostí na fondy EU. Při posuzování a schvalování projektu předkládaného na fondy EU se vždy bude přihlížet k celkovému efektu projektu nejen místnímu, a proto projekt musí vycházet ze schválených národních strategií, koncepcí a plánů. ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí