zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

E.I.A. na malou recyklační linku a výrobu substrátu v Brně - Tuřanech nebyla JmK požadována

03.07.2003
Odpady
E.I.A. na malou recyklační linku a výrobu substrátu v Brně - Tuřanech nebyla JmK  požadována
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Vaše značka: Naše č.j.: Vyřizuje/linka V Brně dne: --- JMK 300/2003 OŽPZ/Hk/2 Ing.Hájek/1578 4.2.2003 „Recyklační linka stavební suti“ v k.ú. Brněnské Ivanovice, okr. Brno – město, závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) obdržel dne 23.12.2002 oznámení fyzické osoby pana Ladislava Procházky, Tábor 5, 626 00 Brno, IČ 13061941 zastoupeného Ing. Jiřím Michnou, Vranovská 102, 614 00 Brno, IČ 47959665 o záměru „Recyklační linka stavební suti“ v k.ú. Brněnské Ivanovice, ulice Jahodová, Městská část Brno-Tuřany, okr. Brno-město. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 10.1 – Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok. Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona. Identifikační údaje: Název: Recyklační linka stavební suti Umístění: Jihomoravský kraj okres Brno-město Město Brno, MČ Brno-Tuřany k.ú. Brněnské Ivanovice Oznamovatel: Ladislav Procházka, Tábor 5, 626 00 Brno, IČ 13061941 zastoupený Ing. Jiřím Michnou, Vranovská 102, 614 00 Brno, IČ 47959665 Charakter záměru: Výstavba recyklační linky stavební suti v k.ú. Brněnské Ivanovice, MČ Brno-Tuřany, v průmyslové zóně na ul. Jahodové. Na lokalitě byla původně umístěna obalovna živičných směsí. Recyklační linka má zpracovávat ročně 15000 tun stavební suti, jedná se tedy o zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 – 30 000 tun/rok. Předpokládá se jednosměnný provoz 2 dny v týdnu. V areálu bude také probíhat třídění a mísení zeminy a výroba substrátů zeminy. Dále zde bude umístěna stolárna. Záměr je situován do zóny průmyslové výroby dle schváleného územního plánu. Zahájení: I. čtvrtletí roku 2003 Ukončení: rok 2005 Souhrnné vypořádání připomínek: V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno a Magistrát města Brna (soubor dílčích vyjádření odborů životního prostředí, dopravy, vodního a lesního hospodářství a zemědělství, útvaru hlavního architekta). V žádném z uvedených vyjádření se nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje uplatnily ve svém vyjádření připomínky týkající se prašnosti a hlučnosti technologie ve vztahu ke komunálnímu a pracovnímu prostředí. Česká inspekce životního prostředí uplatnila ve svém stanovisku připomínky týkající se náležitostí provozního řádu předmětného zařízení. Magistrát města Brna – odbor životního prostředí uplatnil ve svém vyjádření připomínky a požadavky týkající se nárůstu prašnosti, možné kontaminace Ivanovických tůní, nutnosti monitoringu zájmového prostoru, technického zabezpečení a budoucího provozování předmětného zařízení. Pokud bude k umístění recyklační linky vydáváno pouze rozhodnutí o využití území, požaduje odbor životního prostředí před jeho vydáním svolání místního šetření, na kterém bude možno prověřit splnění stanovených podmínek. Magistrát města Brna – útvar hlavního architekta ve svém vyjádření upozorňuje na nutnost vybudování nové komunikace z důvodu neexistenci vhodného dopravního napojení areálu na stávající dopravní systém. Magistrát města Brna – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství uplatnil připomínky týkající se doplnění podkladů pro posouzení umístění předmětného záměru vzhledem k Ivanovickému potoku, likvidace dešťových vod, odběru ze stávajících studní a podkladů pro vydání souhlasu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Připomínky uplatněné ve vyjádřeních Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice, ČIŽP OI Brno a jednotlivých odborů Magistrátu města Brna budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace a projednány v navazujících správních řízeních. Závěr: Záměr „Recyklační linka stavební suti“, k.ú. Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město naplňuje dikci bodu 10.1. kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona závěr zjišťovacího řízení dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Dotčenou Městskou část Brno - Tuřany žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme MČ Brno - Tuřany o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Magistrát města Brna žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Ing. Bc. Anna Hubáčková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: kopie vyjádření došlých v rámci zveřejnění oznámení 1. Jihomoravský kraj – usnesení Rady Jihomoravského kraje č.2445/03/R 86 2. Ministerstvo zdravotnictví ČR zn. HEM-3212-20.1.03/1187 ze dne 20.1.2003 3. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje zn. 427/216/2003 ze dne 22.1.2003 4. ČIŽP OI Brno č.j. 7/OI/265/On/02 ze dne 21.1.2003 5. MMB OŽP zn. ŽP/01036/03/Krb ze dne 24.1.2003 6. MMB OŽP zn. ŽP/01036/03/Krb ze dne 22.1.2003 7. MMB ÚHA zn. ÚHA/01 930/03 ze dne 21.1.2003 8. MMB OVLHZ zn. VLHZ-187/03-Volf,Vo,Mat/Dv ze dne 22.1.2003 9. MMB OD zn. OD-531/03-Maj ze dne 22.1.2003 Rozdělovník: Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčené územně samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů: Městská část Brno-Tuřany, k rukám starosty, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – magistrát včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů: Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno Obdrží na vědomí včetně přílohy: MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno ÚMČ Brno-Tuřany, stavební úřad, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno Ladislav Procházka, Tábor 5, 616 00 Brno Ing. Jiří Michna, Vranovská 102, 614 00 Brno Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze MČ Brno - Tuřany, Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj) Vyvěšeno na úřední desce dne: razítko a podpis Bankovní spojení IČO Telefon Fax e-mail Komerční banka Brno-město 70888337 541651111 541651579 hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz Č. účtu: 27-7203250247/0100 Zdroj:webové stránky JmK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí