zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnocení vlivu změny POPD v rozšířené části dobývacího prostoru kamenolomu Lhota Rapotina na životní prostředí“ v k.ú. Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic

03.07.2003
Geologie
Hodnocení vlivu změny POPD v rozšířené části dobývacího prostoru kamenolomu Lhota Rapotina na životní prostředí“ v k.ú. Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Vaše značka: Naše č.j.: Vyřizuje/linka Brně dne: 19183/2003 OŽPZ/Ri Mgr.Dana Richterová, 27.6.2003 „Hodnocení vlivu změny POPD v rozšířené části dobývacího prostoru kamenolomu Lhota Rapotina na životní prostředí“ v k.ú. Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic, okr. Blansko – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) obdržel dne 23.6.2003 oznámení společnosti HANIEL Štěrkovna Herous s.r.o., Lhota Rapotina 142, 679 01 Lhota Rapotina, IČ 61853089 o záměru „Hodnocení vlivu změny POPD v rozšířené části dobývacího prostoru kamenolomu Lhota Rapotina na životní prostředí“ v k.ú. Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic, okres Blansko. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 2.5 – Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok. Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona v příloze kopii oznámení zpracovaného podle přílohy č. 4 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Dotčenou obec Lhota Rapotina žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji prodloužit o dalších 15 dní. Současně žádáme obec Lhota Rapotina o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dotčenou obec Doubravice nad Svitavou žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji prodloužit o dalších 15 dní. Současně žádáme obec Doubravice nad Svitavou o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dotčenou obec Újezd u Boskovic žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji prodloužit o dalších 15 dní. Současně žádáme obec Újezd u Boskovic o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Blansko žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji prodloužit o dalších 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Boskovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní, doporučujeme ji prodloužit o dalších 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Podle § 6 odst. 4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění. Lhůta k vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených obcí Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic počíná běžet ode dne doručení tohoto dopisu. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nebude přihlížet. Obdržená vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona, v případě záměru z kategorie II zejména ke zjištění, zda záměr bude dále posuzován ve smyslu zákona. Z toho důvodu vás žádáme o názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle citovaného zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme o doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. Ve vyjádřeních uvádějte naše číslo jednací. Ing. Bc. Anna Hubáčková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: oznámení (EKOAUDIT, spol. s r.o., 6/2003) Rozdělovník: Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů a se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 30 dnů: Obec Lhota Rapotina, k rukám starosty, Lhota Rapotina 15, 679 01 Skalice nad Svitavou Obec Doubravice nad Svitavou, k rukám starosty, Dolní 34, 67911 Doubravice nad Svitavou Obec Újezd u Boskovic, k rukám starosty, Újezd u Boskovic 66, 680 01 Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů a se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 30 dnů: Městský úřad Blansko, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 30 dnů: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno Obdrží na vědomí včetně přílohy: MŽP ČR, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice Obdrží na vědomí bez přílohy: Městský úřad Blansko, stavební úřad, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko Městský úřad Boskovice, stavební úřad, nám. 9. května 2, 680 18 Boskovice MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno HANIEL Štěrkovna Herous s.r.o., Lhota Rapotina 142, 679 01 Lhota Rapotina EKOAUDIT, spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00 Brno Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Lhota Rapotina, Doubravice n. Svitavou, Újezd u Boskovic, Městský úřad Blansko, Městský úřad Boskovice a Jihomoravský kraj) Vyvěšeno na úřední desce dne: razítko a podpis Bankovní spojení IČO Telefon Fax e-mail Komerční banka Brno-město 70888337 541651111 541651579 richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz Č. účtu: 27-7203250247/0100
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí