zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příroda se lidem sama neubrání

14.07.2003
Příroda
Příroda se lidem sama neubrání
Lesy, stromy, keře a všechny ostatní dřeviny v městských parcích i samostatně volně rostoucí tvoří jeden ze základních prvků životního prostředí. Po většinu své existence žil člověk obklopen vegetací. V 19. století došlo k výraznému rozvoji městských aglomerací a příroda se začala obyvatelům nových průmyslových měst postupně vzdalovat. Jak potvrzují výzkumy z ekologie, botaniky, lékařství, psychologie či estetiky, nemůže se člověk bez zeleně a dřevin prakticky vůbec obejít. Takže v dnešní přetechnizované době je ochrana přírody, a tedy i dřevin, doslova životní nutností. Dřeviny jsou živé organismy, relativně dlouhověké, které mají poměrně nízkou schopnost přizpůsobovat se změnám svého prostředí. Jsou citlivé na řadu lidských počínání ve volné krajině a zejména v sídlech, a tak se jejich ochrany ujímá zákon. Například v Ústavě České republiky je zakotveno \"odhodlání občanů ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství\". Listina základních práv a svobod zaručuje právo každého občana na příznivé životní prostředí, právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. Do lesa nejen na houby Většina lidí je stále přesvědčena o tom, že les je jen \"kus přírody\", kam se odjakživa chodilo, případně jezdilo na houby, borůvky, maliny. Místem, kam se uchylují milenci nebo ti, kteří v lese i přes zákaz dělají ohýnky, stavějí stany a zpívají při kytaře. Zvěř prchá do svých doupat, zdevastované mýtiny a někdy i vypálené hektary lesa jen málokdy někoho zajímají. Nejvýše tak lesníky, ale ti mají jen malou šanci vzít lesní piráty \"za pačesy\". Naštěstí jsou u nás i lesy \"pod zákonem\", aby se i naši potomci měli kam vydat, když se jim ve městě nebude dostávat vzduchu k dýchání. Každý, kdo vstupuje do lesa, je povinen dbát pokynů vlastníka, popř. nájemce lesa a jeho zaměstnanců, říká lesní zákon. K ustanovením chránícím dřeviny na lesních pozemcích patří například zákaz těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních dřevin, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, vjíždět a stát motorovými vozidly v lese, vstupovat na oplocená a vyhrazená místa. Ale je v nich zakotven i zákaz jízdy na kole, na koni, na lyžích či saních mimo lesní cesty či vyhrazené trasy, kouření, rozdělávání otevřených ohňů a táboření mimo vyhrazená místa. A rozdělávat oheň je zákonem zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Ochranná pásma Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím orgánů ochrany přírody za památné stromy. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Jen tak si mohou další generace připomenout například památné lípy, ke kterým se vážou historické události, v zámeckých parcích jsou pečlivě opatrovány staleté duby, které sem zasadili naši předkové, stromy, které se staly nedílnou součástí dějinných událostí země. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo. V něm lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem tohoto orgánu. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu a jsou označeny malým státním znakem České republiky. Kácení jen s povolením Povolení ke kácení dřevin vydává orgán ochrany přírody. Není však nutné při důvodech pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění probírky porostů, či při výkonu podle zvláštních předpisů. Kácení z uvedených důvodů musí ovšem být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat. Náhradní výsadby Orgán ochrany přírody, který vydal povolení ke kácení, je oprávněn uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy. A může uložit i následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však po dobu pěti let. Kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí ČR. Pokuty za zničení Orgán ochrany přírody může uložit pokutu do výše 5000 Kč fyzické osobě, která se dopustila přestupku. Například tím, že nedovoleně mění či ruší stav přírody ve zvláště chráněném území nebo stav památného stromu, nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin, anebo neprovede uloženou náhradní výsadbu dřevin. Na dvojnásobek se může pokuta vyšplhat, pokud dojde ke zničení těchto objektů nebo zařízení určeného k ochraně, označení a vybavení chráněného území, či pokud člověk ohrožuje toto prostředí při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelům, nebo poškodí či bez povolení pokácí dřevinu. Za zničení památného stromu nebo zvláště chráněného území, neuvedení poškozeného území do původního stavu nebo nesplnění uložené nápravy hrozí sankce až 50 000 Kč a v jistých případech až dvojnásobek. Poškodí-li přírodu právnické a fyzické osoby při výkonu podnikatelské činnosti, může jim být uložena pokuta až 500 000 korun, neuvedou-li poškozenou část chráněnou podle zákona do původního stavu, může to být až milión korun. Řeknete si, že je to trochu moc přísné? Jak ale ochránit přírodu, která má již málem na kahánku? Úloha zeleně Jaký je vlastně úkol zeleně v našem nejbližším okolí? Rostlinstvo přeměňuje kysličník uhličitý a vodu pomocí sluneční energie na kyslík, který potřebujeme k dýchání. Snižuje množství prašných a plynných emisí a hladinu hluku v okolním prostředí, má velký vliv na chování člověka, jeho pocit pohody, výkonnost a duševní zdraví. Američtí vědci shromáždili údaje, které ukazují, jak se s proměnou prostředí mění například chování dětí. Ty, které si hrály v prostředí, kde převažoval asfaltový povrch, byly více sužovány konflikty, hádkami a násilím. Když se hřiště ozelenilo, problémy takřka ustaly. Co z toho vyplývá? Člověk žil po tisíciletí v sepětí s přírodou. Toto soužití je mu vlastní, bez něj psychicky i fyzicky strádá. Stejně tak i strom. Roste po desetiletí a staletí uprostřed vesnice či městského parku, odolává civilizaci a tvoří image určitého místa. Najednou musí ustoupit dálnici. A člověk udělá největší chybu, jakou si dokážeme představit - strom pokácí. Citliví jedinci vnímají zbylý pařez stejně, jako by jim odešel ze života někdo blízký. Braňme proto každý strom, chráníme tak zároveň i sami sebe! Zdroj: Českobudějovické listy
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí