zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci MŽP v roce 2003

29.07.2003
Obecné
Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci MŽP v roce 2003
V roce 2003 vláda vyčlenila na ZRP 400 mil. Kč (usnesení vlády č.440 ze dne 7.5. 2003). Pro realizaci 24 projektů v gesci MŽP bylo přiděleno 50,76 mil. Kč (tj. 12, 7%). Název projektu Stát Realizátor v ČR /Mezinárodní organizace Charakteristika projektu Rozpočet v tis. Kč (2003) Plánovaná délka projektu RP/1/2003 Budování institucionálních a odborných kapacit pro aplikaci preventivních ekologických přístupů v průmyslu Moldávie Centrum čistší produkce Budování kapacit, institucionální zajištění pro aplikaci preventivních ekologických přístupů v průmyslu na základě zkušeností z ČR 3000 2001-2003 RP/2/2003 Průzkum zdrojů vod v Etiopii se zaměřením na oblasti postižené suchem Etiopie Aquatest, a.s. Vytvoření hydrogeologických podkladů a regionálního vodohospodářského plánu pro oblast postiženou suchem 1900 2003-2005 RP/3/2003 Budování kapacit ekomanagementu Rumunsko, Bělorusko České ekologické manažerské centrum Technická pomoc při vybudování školících kapacit v oblasti environmentálního podnikového managementu 1600 2001-2003 RP/4/2003 Geologické a geochemické mapování zaaltajské Gobi v Mongolsku v měřítku 1:200 000 Mongolsko Geomin Jihlava Geologické práce v Mongolsku - geologické a geochemické mapování zaaltajské Gobi 2939 1999-2003 RP/5/2003 Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského měďného pásu s environmentálními důsledky staré těžby Zambie Česká geologická služba Geologicko-ložiskový výzkum v oblasti měďného pásu, projekt přímo navazuje na projekt realizovaný v l.1999-2000 v sv. Zambii 700 2001-2003 RP/6/2003 GEOCHIM/UNESCO Postgraduální kurz metod geochemické prospekce a jejích environmentálních aplikací účastníci z rozvojových zemí UNESCO /Český geologická služba Přednášky a praktická cvičení v rudném dole Dolní Rožínka pro účastníky z rozvojových zemí 380 2001-2004 RP/7/2003 Zhodnocení vybraných ložisek sklářských písků v Namibii Namibie Česká geologická služba Vyhodnocení vhodnosti použití pouštních písků pro výrobu skla 800 2001-2003 RP/8/2003 Geologický výzkum přírodních rizik v centrální části Nikaragui, v okolí města Jinotega Nikaragua Česká geologická služba Komplexní studie zaměřená na predikci přírodních nebezpečí geologického původu 2555 2002-2006 RP/9/2003 Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě a možnosti jejich dalšího využití Burkina Faso Česká geologická služba Zhodnocení sekundárních zdrojů zlata v odpadech po primitivní těžbě, vytvoření technicko-ekonomického modelu jejich možného dalšího využití 1330 2003-2005 RP/10/2003 Realizace českých ekologicky zaměřených technologií a know-how v Indii Indie České centrum čistší produkce Podpora technické spolupráce mezi českým a indickým průmyslem v oblasti čistší technologie 1500 2003-2005 RP/11/2003 Geologické práce v Mongolsku - hydrogeologické práce, boj proti desertifikaci v kraji Dornogobi v jihovýchodní části Mongolska Mongolsko Geomin Jihlava Vytvoření hydrogeologických podkladů a regionálního vodohospodářského plánu pro oblast postiženou suchem 1700 2003-2006 RP/12/2003 Aplikace preventivních postupů ve vybraných podnicích, spojená s přenosem českých technologií a know-how Kazachstán České centrum čistší produkce Projekty průmyslové prevence zaměřené na snížení zátěže životního prostředí a navazující transfer českých technologií. 1750 2003-2005 RP/13/2003 Zásobování pitnou vodou v oblasti města Valjeva/Regionální vodopřiváděcí systém \"Rovni\" Jugoslávie - Srbsko VHS Brno, a.s. Technická asistence při projektovém a realizačním zajištění stavby vodního díla 6200 2003-2005 RP/14/2003 Podpora posuzováni vlivů rozvojových koncepcí na životní prostředí v zemích SADEC Subsaharská Afrika Sdružení pro podporu Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (REC) Přenos českých zkušeností v oblasti posuzování vlivů rozvojových koncepcí na životní prostředí (SEA) do zemí subsaharské Afriky 320 2003 RP/15/2003 Hodnocení přírodních rizik v povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod Peru Česká geologická služba Komplexní studie zaměřená na predikci přírodních nebezpečí geologického původu 1962 2003-2006 RP/16/2003 Ochrana řeky Ibar před znečištěním ropnými látkami Srbsko a Černá hora Dekonta Kladno, a.s. Posouzení rizika ohrožení vodního zdroje a sanace kontaminovaných lokalit 1780 2003-2005 RP/17/2003 Využití systémů distribuce pitné vody pro výrobu elektrické energie* Nikaragua Platforma projektů N.E.W.S. v ČR Projekce a instalace vodní elektrárny 4998 2003 RP/18/2018 Geologický průzkum přírodních rizikv jihovýchodním Salvadoru ve střední Americe Salvador Česká geologická služba Komplexní studie zaměřená na predikci přírodních nebezpečí geologického původu 2810 2003-2005 RP/19/2003 Geologicko-technologické ocenění ložisek nerostných surovin Libanonu Libanon GIS-Geoindustry Technická pomoc při geologicko-technologickém zhodnocení ložisek nerudných surovin 2150 2003-2004 RP/20/2003 Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:100 000 a/nebo 1: 50 000 Mongolsko Česká geologická služba Sestavení geologické mapy 1000 2003-2007 RP/21/2003 Ekologický audit těženého ložiska Cu-Mo rud ERDENET Mongolsko Geomin Jihlava Zhodnocení dopadů povrchové těžby a úpravy Cu-Mo rud na životní prostředí 2000 2003-2005 RP/22/2003 Budování zdrojů kvalitní pitné vody v jihozápadních oblastech Etiopie Etiopie Člověk v tísni, o.p.s. Budování zdrojů pitné vody (vrtů) v oblastech s nejnižšímírou její dostupnosti 2890 2003-2004 RP/23/2003 Budování kapacit ekomanagementu (EMS) – POEMS EE Makedonie, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Ukrajina České ekologické manažerské centrum Technická pomoc při vybudování školících kapacit v oblasti environmentálního podnikového managementu, zavedení EMS ve vybraných podnicích 1700 2003-2004 RP/24/2003 Program řízení a obnovy vodních toků v povodí Kali/Sapi a Tondano Indonésie Mott Macdonald, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Vypracování územního plánu a rekultivace v povodí řek Sapi a Kali Progo v jižních provinciích střední Jávy 800 2003-2005 Trust fund agreement-UNIDO Budování kapacit pro zavádění čistší produkce Makedonie České centrum čistší produkce/UNIDO Trénink, demonstrační projekty v podnicích, ustavení národního centra čistší produkce 2000 2000-2003 Celkem 50764 * projekt byl schválen vládou, navrhovatelé od realizace ustoupili z důvodu změny přístupu přijímatelské země Pravidla pro projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR v gesci Ministerstva životního prostředí Uzávěrka pro předložení nových návrhů projektů ZRP na rok 2004 byla ke dni 7.dubna 2003. Předpokládaná uzávěrka k podání nových návrhů na rok 2005 bude již 30. ledna 2004. Bližší informace a aktualizované znění pravidel bude zveřejněno nejpozději v prosinci t.r. Pro informaci následují podmínky zařazení projektů do Programu ZRP, které platily v letošním roce a které proto nelze považovat za závazné. Úvod Od roku 1996 poskytuje vláda České republiky v souvislosti s členstvím ČR v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) finanční prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc. Vláda ČR se tak hlásí ke svému dílu odpovědnosti za řešení problémů globálního charakteru. Cílem zahraniční rozvojové pomoci poskytované ČR je v souladu se strategiemi OSN, EU a OECD naplňování strategie udržitelného rozvoje tj. boj proti chudobě, všestranný ekonomický a sociální rozvoj, ochrana životního prostředí, zajištění vzdělání, zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a odstraňování nerovného postavení žen v rozvojových zemích. Mechanismus realizace zahraniční rozvojové pomoci ČR Rámec poskytování zahraniční rozvojové pomoci (dále jen ZRP) je dán Zásadami pro poskytování zahraniční rozvojové pomoci z roku 1995 (usnesení vlády č. 153 ze dne 15. března 1995). Význam ZRP je rovněž potvrzen Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 až 2007, kterou vzala vláda na vědomí svým usnesením č. 91 ze dne 23. 1. 2002. Jejím účelem je aktualizovat cíle, priority, finanční a organizační rámec zahraniční rozvojové pomoci Z pohledu organizačního zabezpečení rozvojové pomoci rozděluje „koncepce“ nadcházející období (2002 – 2007) na dvě fáze: před a po vstupu ČR do EU. První fáze zachovává dosavadní mechanismus institucionálního zabezpečení. Zahraniční rozvojovou pomoc koordinuje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV). MZV ve spolupráce s jednotlivými resorty připravuje každoročně plán rozvojové pomoci, který obsahuje soubor mnohostranných a dvoustranných projektů se stanoveným rozpočtem. Plán je předkládán vládě ČR ke schválení. Rozpočet pro jednotlivé schválené projekty spravují příslušné resorty, které zodpovídají za vlastní realizaci projektů a jejich vyhodnocení. Druhá fáze počítá se zřízením Rozvojové agentury. Ta naváže na práci a rozšíří kompetence Rozvojového střediska při Ústavu mezinárodních vztahů, které v současnosti plní funkci podpůrného odborného prvku MZV. V roce 2002 činily finanční prostředky vyčleněné na projekty zahraniční rozvojové pomoci ČR 217 mil. Kč, t.j. zhruba 0,015 % HDP. Projekty dvoustranné spolupráce, ve srovnání s projekty realizovanými prostřednictvím mezinárodních organizací, tvoří 90 % rozvojové pomoci ČR. Podle výkaznictví OECD jsou součástí zahraniční rozvojové pomoci i příspěvky mezinárodním organizacím. Celkově tak ČR poskytla v roce 2002 na rozvojovou pomoc 0,065 % HDP. Na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/rozvoj) jsou zveřejněny přehledy doposud realizované projekty ZRP, plné znění Koncepce ZRP a další související dokumenty. Předkládání nových projektů rozvojové pomoci v gesci Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí se zapojilo do programu zahraniční rozvojové pomoci v roce 1997. V období let 1997-2002 koordinovalo realizaci 25 rozvojových projektů v 19 zemích světa. Přehled těchto projektů je uveden v příloze 1. Bližší informace o projektech byly také uveřejněny v Planetě č.2/2002 (viz http://www.env.cebin.cz/_nav/_index_hp.html). Projekty jsou realizovány Africe, v zemích jihovýchodní Evropy a bývalého Sovětského svazu, na Blízkém východě a ve střední Americe. Administrativní zabezpečení Ministerstvo životního prostředí Odbor globálních vztahů Vršovická 65 100 10 Praha 10 - oprávněný zástupce: Ing. Michal Pastvinský, ředitel odboru globálních vztahů - zástupce pro věcná jednání: Mgr. Hana Čermáková, odbor globálních vztahů (tel.: 267 122 434, email: hana_cermakova@env.cz) - odborný garant: pověřený pracovník věcně příslušného odboru dle zaměření projektu Podmínky pro zařazení projektů - předložení návrhu projektu zpracovaného dle závazné osnovy (viz příloha 2) ve třech tištěných kopiích a v elektronické verzi; v návrhu nově požadujeme uvést v kap. 2.2. návaznost projektu na relevantní kapitoly Implementačního plánu přijatého na Světovém summitu o udržitelném rozvoji (viz příloha 5) - vyplnění souhrnného formuláře Ministerstva zahraničních věcí ve 3 tištěných kopiích a v elektronické verzi (viz příloha 3); - odevzdaní vyplněné tabulky se základními údaji o projektu v elektronické podobě (viz příloha 4) - u nově navrhovaných projektů je nezbytné přiložit dopis o zájmu ze strany státního orgánu země příjemce (příslušného ministerstva dané země); - součástí návrhu projektu může být i stanovisko zastupitelského úřadu ČR v zemi příjemce (jinak zajistí MZV); - příjemcem projektu je rozvojová země, případně země s tranzitní ekonomikou, dle teritoriálních priorit vymezených v Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. V případě předložení vysoce kvalitního návrhu projektu je možné uvažovat o zařazení projektu, jehož příjemcem je rozvojová země mimo teritoriální priority zahraniční rozvojové pomoci ČR. Teritoriální priority zahraniční rozvojové pomoci ČR Oblast Prioritní země Jihovýchodní Evropa Jugoslávie (a Kosovo), Bosna a Hercegovina, Makedonie Země bývalého SSSR Ukrajina, Uzbekistán, Kazachstán Blízký Východ Libanon, Palestina, Jemen Jižní, jihovýchodní a východní Asie Vietnam, Mongolsko, Afghánistán Subsaharská Afrika Namibie, Angola, Mali, Burkina Faso, Etiopie Latinská Amerika Nikaragua, Salvador, Bolívie Projekty je možno předkládat odboru globálních vztahů přímo či prostřednictvím věcně příslušného odboru MŽP. Elektronické verze formuláře, předkládací zprávy a tabulky se základními údaji je možno poslat na email hana_cermakova@env.cz nebo doručit na disketě či CD romu. Projekty předložené přímo odboru globálních vztahů budou zaslány k posouzení věcně příslušného odboru. Pokud jsou projekty předloženy prostřednictvím věcně příslušného odboru/sekce, předpokládá se, že jsou z odborného hlediska příslušnou sekcí doporučeny k realizaci. Typy projektů Projekty rozvojové pomoci jsou dle svého zaměření realizovány převážně jako víceleté. Jedná se o studie/terénní práce, technickou pomoc (přenos know-how, výukové a výcvikové kurzy, semináře) a přenos technologií. Kritéria posuzování projektů a priority jejich zařazení Seznam projektů rozvojové pomoci předkládaný Ministerstvu zahraničních věcí obsahuje veškeré projekty obdržené odborem globálních vztahů MŽP, které splňují podmínky pro zařazení do plánu zahraniční rozvojové pomoci ČR. Na přípravě plánu rozvojové pomoci MŽP se podílí čtyřčlenná komise sekce zahraničních vazeb, která jednotlivé projekty posuzuje a řadí dle priority jejich realizace. Konečné zařazení projektů MŽP do plánu rozvojové pomoci ČR je předmětem jednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Posuzování priority zařazení projektu vychází z následujících kritérií: - předkladatel Přednostně jsou zařazovány projekty, které vznikly na základě bilaterálních jednání zástupců MŽP a příslušného ministerstva země příjemce a jejichž předkladatelem je přímo orgán státní správy země příjemce. - kvalita zpracování návrhu projektu (dodržení závazné osnovy) Komise posuzuje kvalitu a připravenost projektu na základě rozpracovanosti jeho návrhu. Návrh projektu musí zahrnovat maximální množství informací a detailně podat přehled o cílech, výstupech a aktivitách projektu, časovém harmonogramu. Významná je i analýza možných rizik a předpokladů pro zdárnou realizaci projektu. Nezbytnou součástí návrhu je detailní zpracování rozpočtu projektu. - země příjemce viz teritoriální priority - přínosy pro zemi příjemce Přínosy projektu pro zemi příjemce jsou posuzovány na základě informací poskytnutých navrhovatelem projektu (viz oddíl 4 závazné osnovy – Rozvojové aspekty projektu). - tématické zaměření projektu Dlouhodobým cílem je, aby složení rozvojové pomoci v gesci MŽP nebylo jednostranně zaměřené, ale tématicky vyvážené. Přednostně budou zařazovány projekty, které jsou v soulady s prioritami MŽP, zejména: - plnění mezinárodních environmentálních smluv (ochrana ozónové vrstvy Země, boj proti desertifikaci, ochrana biodiverzity atd.) - environmentální aspekty průmyslu (čistší produkce, systémy environmentálního managementu) - environmentální geologie (odstranění starých ekologických zátěží, průzkum rizik, hydrogeologie) - rozpočet U projektů rozvojové pomoci není dán maximální rozpočet. Průměrný roční rozpočet realizovaných projektů je 2 mil. Kč dle typu projektu (200 tis. Kč – 8 mil. Kč). S ohledem na limitovaný prostor pro zařazení nových projektů mohou být přednostně zařazeny projekty s nízkým rozpočtem. - délka projektu 1-3 roky - zpětné přínosy pro ČR Vyhodnocení zpětných přínosů pro ČR je obsahem závazné osnovy pro předkládání projektů. Očekávané návazné komerční aktivity jsou významným aspektem posouzení zejména u projektů realizovaných v zemích s tranzitní ekonomikou. Příloha 1: Zahraniční rozvojová pomoc ČR v působnosti MŽP Příloha 2: Osnova ke zpracování návrhu projektu zahraniční rozvojové pomoci Příloha 3: Souhrnný formulář Ministerstva zahraničních věcí k návrhu projektu zahraniční rozvojové pomoci Příloha 4: Tabulka se základními údaji o projektu Příloha 5: Implementační plán WSSD Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí