zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strukturální fondy EU

27.07.2003
Geologie
Strukturální fondy EU
Strukturální fondy Sektor životního prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund – dále jen ERDF) ERDF - komplexním cílem je podpora hospodářské a sociální soudržnosti snižováním regionálních rozdílů a podílením se na obnově a rozvoji regionů.. ERDF se podílí na „financování produktivních investic pro vytvoření a uchování pracovních míst a investic do infrastruktury“. Vzhledem k tomu, že v uplynulém finančním období představovaly výdaje tohoto fondu téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů, je zřejmé jeho dominantní postavení mezi strukturálními fondy. Výše podpory z ERDF se pohybuje v rozmezí 15 –75% celkových přípustných nákladů na opatření v závislosti na typu projektu. Podporu lze využít především ve veřejném sektoru, přestože soukromý sektor není vyloučen – lze očekávat nižší podporu. Zmíněná podpora musí být v souladu s předpisy ES v oblasti konkurence a nesmí narušovat pravidla hospodářské soutěže, což znamená, že nelze očekávat podporu pro velké průmyslové podniky. Pro programovací období 2000-2006 byly EK přijaty 3 prioritní Cíle strukturálních fondů: Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (HDP nižší než 75 % průměru EU) Cíl 2: Podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím (v ČR pouze Praha) Cíl 3: Podpora adaptace a modernizace strategie a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (v ČR pouze Praha) Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura), vzniklý sloučením původně samostatných OP Životní prostředí a OP Doprava. Program má čtyři priority. První priorita se zaměřuje na modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, druhá na snižování negativních důsledků dopravy na životní prostředí, třetí na budování environmentální infrastruktury, poslední na technickou asistenci. První dvě priority jsou v gesci Ministerstva dopravy, třetí priorita v gesci Ministerstva životního prostředí, které je také řídícím orgánem pro celý OP Infrastruktura. Poslední priorita je společná. Rámcová strategie financování ukazuje, že náklady na implementaci právních předpisů ES v oblasti životního prostředí budou v ČR dosahovat do roku 2010 předpokládané výše až 300 mld. Kč. Opatření v rámci priority 3 OP Infrastruktura jsou proto prioritně zaměřena na podporu opatření pro implementaci předpisů ES a také opatření na zlepšování retenční schopnosti krajiny. Životního prostředí se týká také jedna z priorit Společného regionálního operačního programu (SROP) – priorita č. 4 „Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech“. SROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s regiony. Opatření na ochranu životního prostředí jsou obsažena i v některých dalších operačních programech – např. v OP Rozvoj lidských zdrojů je podporováno environmentální vzdělávání, OP Průmysl a podnikání zahrnuje opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství obsahuje mimo jiné aktivity v lesním hospodářství (např. zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd) a opatření na zlepšení welfare hospodářských zvířat. Zmíněné operační programy jsou zpracovávány pro regiony spadající do cíle 1, vztahují se tedy na veškeré území České republiky s výjimkou hl.m. Prahy. Praha však byla zařazena do cíle 2 a 3, k naplnění těchto cílů byly vypracovány dva samostatné jednotné programové dokumenty (JPD). JPD pro cíl 2 je podobně jako většina operačních programů financován z ERDF. Některá opatření obsažená v tomto dokumentu rovněž přispívají k ochraně životního prostředí (např. dobudování kanalizační sítě). Zdroj:www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí