zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění

18.09.2003
IPPC
Novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění
V červnu 2003 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zamítnuta poslanecká novela zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění. Novela byla zamítnuta 98 hlasy při quoru 78. Proti zamítnutí novely se vyslovilo 44 poslanců. Přinášíme Vám stanovisko vlády k výše zmíněné novele (citujeme): Vláda na své schůzi dne 11. června 2003 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas, a to z těchto důvodů: zákon o integrované prevenci, který nabyl účinnosti teprve 1. ledna 2003, a je plně slučitelný s právem Evropských společenství, významně ovlivňuje rozhodování v podnikatelské sféře a měl by proto být měněn jen v nezbytných případech, po vyhodnocení jeho působení v praxi, s využitím poznatků zejména krajů (z tohoto hlediska se pro úplnost upozorňuje, že předložený návrh neřeší dosud indentifikované hlavní nedostatky zákona); takovou příležitostí ke změně zákona bude například nutnost reagovat na připravovanou změnu směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování, až bude orgány Evropské unie přijata, k návrhu vypustit ze zákona institut shromažďování údajů o přenosech látek se upozorňuje, že tento institut byl do zákona zapracován k naplnění požadavků Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) k Aarhuské úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, kterou je Česká republika vázána, návrh zákona v části upravující omezení Integrovaného registru znečišťování (IRZ) na úroveň Evropského registru znečišťujících látek (EPER) nelze přijmout bez vážných problémů, neboť český registr IRZ a evropský registr EPER mají odlišné funkce a rozsah; nešlo by již integrovat ohlašovací povinnosti do složkových registrů a podniky by musely hlásit některé údaje duplicitně a celkově by byl narušen proces zajišťování jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí, návrh na zkrácení lhůty pro ověření, zda žádost obsahuje všechny náležitosti na 7 dní, neodpovídá objektivním nárokům na vyřizování žádosti; údaje v ní uvedené slouží jako podklady k vydání desítek nahrazovaných správních aktů a ověření její úplnosti je náročným úkolem, který vyžaduje i konzultace s dalšími příslušnými správními orgány a odborně způsobilou osobou; nedostatečné posouzení žádosti v této fázi správního řízení by mohlo vést k tomu, že řízení o vydání integrovaného povolení by bylo přerušováno v jeho průběhu, a tím by došlo k větší prodlevě ve vydání integrovaného povolení; obdobně navrhované zkrácení lhůty pro vyjádření odborně způsobilé osoby na 30 dnů by vedlo k formalizaci a celkovému snížení kvality odborného vyjádření této osoby, návrh na změnu ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) tak, aby úřad zaslal žádost k vyjádření odborně způsobilé osoby pouze tehdy, pokud bude považovat její účast v řízení za nezbytnou, nestanoví dostatečné meze pro správní uvážení a z věcného hlediska jde tento návrh proti smyslu zapojení odborně způsobilé osoby do procesu, kterým je komplexní posouzení žádosti, návrh na vypuštění „agentury“ ze zákona o integrované prevenci neodpovídá ani záměru oddělovat výkon státní správy a podpůrných činností, ani dosavadnímu přínosu agentury, jímž je odborná podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění, pro který musí být vytvořeny odpovídající podmínky pro shromažďování informací a znalostí v oblasti povolování, nejlepších dostupných technik a sjednocování postupu v podobných řízeních na úrovni jednotlivých krajů; kromě toho návrh zákona v přechodných ustanoveních neupravuje postup související s ukončením činnosti agentury. K vyčíslení finančního rozsahu návrhu zákona v důvodové zprávě vláda uvádí, že oproti původnímu předpokladu, spojenému se zákonem o integrované prevenci, lze očekávat, že výdaje státu spojené s uplatňováním zákona o integrované prevenci budou činit cca 19 až 20 mil. Kč ročně, tzn. úsporu asi o cca 28 mil. Kč. Zdroj: www.vlada.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí