zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mikroregion Radbuza získal peníze z programu SAPARD

24.09.2003
Odpady
Mikroregion Radbuza získal peníze z programu SAPARD
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Radbuza byl iniciátorem projektu, který jako jediný v Plzeňském kraji získal z programu Evropské unie SAPARD podporu v oblasti odpadového hospodářství na výstavbu sběrných dvorů pro vytříděné složky odpadů.
Svazek obcí mikroregionu Radbuza je dobrovolnou korporací celkem16 členských obcí v severozápadní části venkovského okresu Plzeň-jih. Největšími obcemi svazku, v němž žije kolem 20 000 obyvatel, jsou města Dobřany (více než 5700 obyvatel) a Stod (více než 3700 obyvatel). K iniciování projektu vedla členské obce myšlenka pokusit se vytvořit rámcový integrovaný systém nakládání s odpady na daném území. Konkrétním cílem pak byla výstavba sběrných dvorů pro vytříděné složky odpadů ve velkých - spádových sídlech mikroregionu, na které budou navazovat okolní sídla. Za podpory poměrně malých prostředků dotačního Programu obnovy venkova byla vypracována studie zahrnující analýzu stavu území z hlediska nakládání s odpady a návrh efektivního řešení separace komunálního odpadu a odpadů nebezpečných. Studii zpracovala svozová společnost zabývající se nakládáním s odpady v daném území. Ta navrhla umístění sběrných dvorů do konkrétních obcí, dále jejich velikost a vybavenost. Projekt, který se měl ucházet o finanční prostředky, pomohla zpracovat Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Čtyři vybrané - největší spádové obce Dobřany, Stod Chotěšov a Chlumčany projevily ochotu projekt nejen připravit, ale především se na jeho realizaci podílet vlastními finančními prostředky. MEZITITULEK: Finacování Projektu Svazku obcí se kromě možnosti financovat výstavbu sběrných dvorů z dotačního programu Státního fondu životního prostředí naskytla příležitost ucházet se o podporu z programu Evropské unie SAPARD, ve kterém byla šance na získání větších finančních prostředků na vlastní realizaci projektu. Pozemky, na kterých se měla uskutečnit výstavba sběrných dvorů, si svazek od jednotlivých členských obcí pronajal. Vybrané obce však předem musely prokázat průběžné financování projektu z vlastních peněz, a to až do doby definitivního získání prostředků z programu SAPARD. Ze svých rozpočtů hradily rovněž stavební projektovou dokumentaci (pro územní rozhodnutí a stavební povolení). Důležitým faktorem bylo prokázání vlastní životaschopnosti projektu, očekávané efekty a vliv na rozvoj území, například vytvoření nových pracovních míst. Výběr dodavatele stavby probíhal již v souladu s pravidly Evropské unie pro zadávání veřejných zakázek. Přípravná fáze projektu - vypracování samotné žádosti o podporu a ostatní nezbytné dokumenty byly velmi kvalitně připraveny. Díky tomu projekt příslušné instituce vybraly ke spolufinancování z programu SAPARD. MEZITITULEK: Realizace Samotná výstavba sběrných dvorů pro vytříděné složky odpadů ve městech Dobřany a Stod a obcích Chotěšov a Chlumčany trvala pět měsíců - od listopadu roku 2002 do letošního března. Poté následovala kolaudace, výběr provozovatele a příprava administrativních podkladů pro zahájení provozu. Byly také vypracovány podkladové materiály a žádost o zpětné proplacení finančních prostředků z programu SAPARD. Náklady na vybudování čtyř sběrných dvorů byly celkem 4,6 miliónu korun. Prostředky z programu SAPARD činily 4,1 miliónu korun, samotný svazek přispěl částkou ve výši 0,5 miliónu korun. Všechny čtyři sběrné dvory pro vytříděné složky odpadů jsou vybaveny velkoobjemovými kontejnery pro objemný odpad, inertní odpady, biologicky rozložitelné odpady, stavební odpady a speciálním mobilním EKO-skladem pro nebezpečné odpady, ostatními speciálními nádobami na nebezpečné odpady a nádobami na vytříděné a využitelné složky odpadů (papír, sklo, plasty). Každý sběrný dvůr může jednorázově pojmout až 60 tun odpadu. Dvory mají buňku pro obsluhu s nezbytným zázemím a jsou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Provoz sběrných dvorů začal v červnu tohoto roku. Služby jsou bezplatné pro obyvatele příslušných obcí a pro rekreanty (především v těch obcích, které mají vyhláškou stanoven paušální poplatek na osobu). Ostatní obyvatelé, včetně právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, jsou povinni za uložení odpadů ve sběrných dvorech zaplatit stanovenou částku. Smlouva s provozovatelem zakotvuje povinnost co největšího materiálového a ostatního využití odpadů a jejich předání ke zpracování firmám na území kraje (například plastů). Sběrné dvory chtějí nabídnout své služby na základě smlouvy i ostatním obcím svazku - v dojezdové vzdálenosti maximálně 8 km, které by se podílely na částečném krytí provozních nákladů. Podle vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje budou tak obce zbaveny povinnosti zabezpečovat odstraňování nebezpečných odpadů formou ambulantních svozů, jak ukládá zákon. Svazek obcí vytvořil realizací projektu potřebnou infrastrukturu odpadového hospodářství na svém území. Důležitá je rovněž skutečnost, že po vstupu ČR do EU budou mít obce svazku zkušenosti s přípravou a realizací projektů podporovaných EU, které mu umožní žádat prostředky i na jiné projekty, zejména z finančně podstatně obsáhlejších strukturálních fondů. AUTOR: Jaroslav Sýkora, předseda výkonné rady svazku obcí Radbuza a starosta města Dobřany ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí