zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetický audit - proč, jak a kdy

09.10.2003
Obecné
Energetický audit - proč, jak a kdy
Náklady na paliva a energii jsou v souvislosti s růstem jejich cen i zvyšujícím se nárokům na jejich odběr stále významnější položkou v rozpočtech měst a obcí. Ne vždy však jsou tyto náklady vynakládány účelně a efektivně na nezbytně nutné účely. Pro jejich snížení je třeba učinit vhodné zásahy na konstrukcích a technickém zařízení budov i případná další organizační opatření tak, aby tyto náklady odpovídaly oprávněným potřebám odběratelů. Kromě toho se pokles energetické spotřeby kladně projeví i ve snížení negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel v daném regionu. Vhodným nástrojem pro prověření efektivního využívání energie a stanovení opatření je energetický audit. MEZITITULEK: NA KOHO SE VZTAHUJE POVINNOST Podle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se energetickým auditem rozumí soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Povinnost podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu se vztahuje na: každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci Státního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou vyšší, než je vyhláškou stanovená hodnota, fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční spotřebou vyšší, než je vyhláškou stanovena její hodnota. Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost zpracování energetického auditu, je vyhláškou č. 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, stanovena na 1500 GJ celkové roční spotřeby energie. Rovněž u nové stavby, nebo je-li prováděna změna dokončené stavby, která má vyšší celkovou roční spotřebu energie, než je vyhláškou stanovená hodnota, je stavebník, popřípadě vlastník stavby, povinen zajistit zpracování energetického auditu. MEZITITULEK: OBSAH PÍSEMNÉ ZPRÁVY Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat: hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor, návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor, včetně ekonomického zdůvodnění, závěrečný posudek energetického auditora, včetně konečného stanoviska a doporučení energetického auditora k realizaci navrženého energeticky úsporného projektu Energetický audit může zpracovat pouze fyzická osoba, která je po splnění předepsaných požadavků zapsána do seznamu energetických auditorů, vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. MEZITITULEK: FINANCOVÁNÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ Náklady na realizaci energeticky úsporných opatření lze pokrýt různými způsoby, např.: vlastními finančními zdroji, běžnými úvěrovými produkty bank, dotacemi ze Státního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů, dalšími státními programy, které zahrnují i podpory na snížení energetické spotřeby (Program obnovy venkova aj.), speciálními energetickými službami, které v zásadě vycházejí ze dvou typů: - z metody EPC - firma energetických služeb realizuje úsporná opatření na straně spotřeby energie i případně opatření na straně zdroje či rozvodů. Klient splácí tyto služby i finanční prostředky, investované do projektu firmou EPC, z dosažených úspor na platbách za energii. - z metody EC (energetický kontrakting) - firma energetických služeb v tomto případě provozuje energetický zdroj, garantuje dodávky minimálně sjednaného množství energie po dobu stanovenou kontraktem a není zainteresována na dosahování úspor na straně spotřeby. MEZITITULEK: Podmínky úspěšnosti Úspěšné řízení energetického auditu vyžaduje průhlednost postupu (harmonogram, etapy, výstupy, náklady), dobrou komunikaci mezi zúčastněnými partnery počínaje poskytnutím potřebných vstupních údajů pro dosažení relevantních výsledků energetického auditu, průběžné konzultace a seznamování zadavatele s dosud dosaženými výsledky pružnost v reakcích na změny nebo neočekávané problémy, ale i úplnou prezentaci výsledků analýz a závěrečných navrhovaných energeticky úsporných a ekonomicky výhodných a životnímu prostředí příznivých opatření. Podrobnost zpracování a kvalita provedeného energetického auditu má zásadní význam pro rozhodnutí o opatřeních, vedoucích ke snižování nákladů na energii. Subjekty, které mají povinnost podrobit se energetickému auditu, musí tak podle zákona učinit do 3 let ode dne nabytí jeho účinnosti (tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot, pak se lhůta prodlužuje na 5 let od nabytí účinnosti zákona s tím, že energetický audit musí být zahájen do 2 let od nabytí účinnosti zákona). V současné době však Parlament ČR projednává novelu zákona, která zahrnuje prodloužení této lhůty o jeden rok. AUTOR: VÁCLAV ŠRÁMEK, předseda Asociace energetických auditorů MEZITITULEK: ASOCIACE ENERGETICKÝCH AUDITORŮ Vznikla v roce 1996. Jejím hlavním cílem je zvyšovat svým vlivem, vzděláváním, vzájemnou informovaností členů a dalšími aktivitami úroveň prováděných energetických auditů. Energetičtí auditoři, kteří jsou členy AEA, se řídí zásadami schváleného \"Profesního a etického řádu\". Dále je zpracován Honorářový řád, který obsahuje doporučené ceny podle typu a rozsahu energetického auditu. Jsou též společně pojištěni za činnost energetického auditora na základě asociací pečlivě zpracovaných kritérií. Tato opatření vedou k jistotě zabezpečení profesionální úrovně energetických auditů a současně k vynaložení jen nezbytně nutných nákladů. Asociace nabízí bezplatné konzultace pro zadavatele energetických auditů, týkající se povinností, rozsahu energetického auditu, možnostech využití finančních podpor k realizaci úsporných opatření a další podle požadavků zadavatele. Bližší informace je možno získat na www.aeaonline.cz ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí