zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Realizační programy by měly být reálné

25.09.2003
Odpady
Realizační programy by měly být reálné
Po schválení Plánu odpadového hospodářství (POH) přikročilo MŽP k tzv. realizačních programům, jejichž úkolem je závěry POH uvést do života. Zeptali jsem se na ně Ing. Leoše Křenka, ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR.
OTÁZKA: K čemu slouží Realizační programy? Nedávno schválený Plán odpadového hospodářství je závazný pro kraje i resorty. Realizační programy by měly v blízké budoucnosti zajistit jeho implementaci do praxe. Jsou zaměřeny na největší problémy odpadového hospodářství, jako je komunální odpad, nebezpečné odpady, odpad ze zdravotnictví a podobně. Byly vytvořeny odborné realizační týmy, do nichž bylo pozváno (v současné době) asi 150 odborníků z různých oblastí odpadového hospodářství, krajů, hospodářské sféry a různých sdružení. Jejich činnost koordinuje jako garant vždy jeden pracovník Ministerstva životního prostředí. Kromě toho navazujeme na twinningové projekty a probíhá další spolupráce v rámci PHARE nebo Evropské unie. V každém případě je úloha ministerstva spíše manažerská, organizátorská -koncepční. Programy jsou připravovány podle jednotné metodiky, která zahrnuje například SWOT analýzu, sběr dat, harmonogramy činností nebo variantní řešení. OTÁZKA: Jak bude příprava Realizačních programů financována? Podařilo se nám zabezpečit určité finanční prostředky a proběhlo výběrové řízení na konkrétní firmu, která je bude zpracovávat. Musím ale podotknout, že vzhledem k tomu, jak velkou práci je nutno na realizačních programech odvést, je tato finanční odměna spíše symbolická. Uvažujeme také o možnosti, že by se na realizaci i financování programů podílela s námi ostatní ministerstva, jichž se tato problematika dotýká. OTÁZKA: V jakém časovém horizontu by programy měly být hotovy? Většina z nich bude hotova do konce roku, některé budou dokončeny až příští rok, ale práce na nich budou letos zahájeny. Po dokončení budou vyvěšeny na webových stránkách MŽP a poskytnuty krajům, které je potřebují jako podklad při vytváření vlastního POH. Kraje jsou však již dnes informovány, jak se programy vyvíjejí a co obsahují, protože se na jejich zpracování podílí mnoho odborníků z krajů. Navíc jsme v letošním roce s náměstkyní Jiráskovou navštívili všechny kraje a informovali kompetentní pracovníky o našem postupu. OTÁZKA: Proč se ministerstvo vůbec rozhodlo Realizační programy zpracovat? Plán odpadového hospodářství byl schválen ve formě nařízení vlády. Tato forma je pro koncepční materiál problematická. Navíc šlo o materiál široce publikovaný a diskutovaný. Koncepce byla hodnocena i z pohledu vlivu na životní prostředí (SEA). V Evropě nemá obdobu, aby se k podobnému materiálu vyjadřovalo tolik subjektů. Z uvedeného vyplývá, že řada připomínek byla protichůdných (ještě v prosinci 2002 jsem měli k materiálu 197 nevypořádaných rozporů v připomínkách), nakonec se však dospělo k jistému konsensu. Realizační programy mají pomoci tento materiál uvést \"do reality\" a najít cesty k jeho aplikaci do běžného každodenního života, průběžné aktualizaci a posuzování správnosti. POH je závazný po dobu deseti let, ale při zásadní změně podmínek by se měl změnit. Je otázka, kdy nastane správný okamžik k jeho aktualizaci? Která směrnice Evropské unie bude tak zásadní, že zasáhne do širšího kontextu plánu, aby ho bylo nutné změnit? Vývoj pokračuje neustále. V současné době je v parlamentu projednávána novela zákona o odpadech, ve které je zejména řešena problematika ojetých motorových vozidel. Končí práce na transpozici směrnice EU o vyřazených elektrických a elektronických zařízeních. Implementace by se měla objevit v novele zákona o odpadech v příštím roce, včetně prováděcích vyhlášek. OTÁZKA: POH byly zejména pominuty ekonomické aspekty a dopady. Bude to napraveno v realizačních programech? Při přípravě jakéhokoliv dokumentu musíme mít představu, jaký bude mít vliv na ekonomiku. Pokud chceme určité věci prosadit, musíme důsledně jednat na úrovni resortů a krajů. Na mnohé z nich může mít zavedení některých ekologických zákonů značný dopad. Ve spolupráci s nimi je třeba vyčíslit (v návaznosti na to, co prosazujeme, i na směrnice EU) jak se projeví určité opatření v následných organizačních i ekonomických dopadech v praxi ( z pohledu státní správy, samosprávy, firem i občanů). Například se v POH objevil návrh, aby byla zavedena daň na špatně využívané suroviny z neobnovitelných zdrojů. Není to až tak špatná myšlenka. Její realizace by ale ovlivnila celý trh od těžby suroviny, po výrobu meziproduktů až po výslednou cenu konečných výrobků a stálo by to všechny v tomto procesu zúčastněné několik set milionů korun za rok, a to pouze v některých komoditách. Proto je vždycky nutné vyhodnotit reálný dopad dokumentu. Proto máme v realizačních programech odborníky a zájmová sdružení, aby říkali své názory a pomáhali vyhodnocovat možné dopady na obce, občany i průmysl a ekonomiku. AUTOR: Jarmila Šťastná Seznam realizačních programů ČR pro období 2003 - 2005: 1. Realizační program ČR pro nebezpečné odpady včetně postupů a opatření vedoucích ke snížení environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady 2. Realizační program ČR pro odpady ze zdravotnictví 3. Realizační program ČR pro kaly z ČOV4. Realizační program ČR pro autovraky 5. Realizační program ČR pro obaly a odpady z obalů 6. Realizační program ČR pro biologicky rozložitelné odpady 7. Realizační program ČR pro elektrická a elektronická zařízení 8. Realizační program ČR pro odpady s obsahem PVC 9. Plán ČR pro odstraňování PCB 10. Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů v ČR ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí