zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie

27.10.2003
Obecné
Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie
Návrh ZÁKON ze dne ………..2003 o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝROBY ELEKTŘINY A TEPELNÉ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Hlava I OBECNÁ ČÁST § 1 Účel a předmět zákona (1) Tento zákon upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v souladu s právem Evropských společenství1), způsob podpory výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. CELEX: 32001L0077 P (2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelné zdroje“), zajistit vyšší podíl obnovitelných zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. CELEX: 32001L0077 P § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou větrná energie, sluneční energie, energie okolního prostředí, zejména geotermální energie, energie vody a energie biomasy, CELEX: 32001L0077 P b) biomasou biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství, lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělských produktů pěstovaných pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu, CELEX: 32001L0077 P c) elektřinou z obnovitelných zdrojů elektřina vyrobená v zařízeních umístěných na území České republiky, která využívají pouze obnovitelné zdroje a také část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie, a to včetně elektřiny používané k doplnění akumulačních systémů, s výjimkou elektřiny vyrobené v těchto akumulačních systémech, CELEX: 32001L0077 P d) hrubou spotřebou elektřiny tuzemská vyrobená elektřina s připočtením dovozů a odečtením vývozů elektřiny, CELEX: 32001L0077 P e) tepelnou energií z obnovitelných zdrojů tepelná energie vyrobená v zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje a také část tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která využívají i neobnovitelné zdroje energie, f) dodavatelem účastník trhu s elektřinou se závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, pro kterého operátor trhu s elektřinou podle zvláštního právního předpisu2) provádí na základě smlouvy o zúčtování vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek. § 3 Předmět podpory Podpora podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) se vztahuje na výrobu elektřiny a výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v zařízeních využívajících obnovitelné zdroje s výjimkou vodních elektráren o celkovém instalovaném výkonu výrobny3) nad 10 MWe. V případě výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy při výrobě elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. CELEX: 32001L0077 P Hlava II ZVLÁŠTNÍ ČÁST Díl 1 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů § 4 Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám zařízení podle § 3 (dále jen „zařízení“) za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobce“) požádá a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené zvláštním právním předpisem.4) CELEX: 32001L0077 P (2) V případě umístění zařízení v místě sousedícím s územími, kde je vykonávána licencovaná činnost distribuce elektřiny prostřednictvím dalších územně příslušných distribučních soustav, vzniká povinnost připojení tohoto zařízení podle odstavce 1 provozovateli té distribuční soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy. (3) Provozovatelé distribučních soustav jsou povinni a) do úplného otevření trhu s elektřinou vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů způsobem podle § 5 a za ceny podle § 8, pokud ji výrobce k výkupu nabídl, b) po úplném otevření trhu s elektřinou vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou v zařízeních do celkového instalovaného výkonu 0,2 MWe, a pokud je to technicky možné, i v zařízeních do vyššího instalovaného výkonu, a dále veškerou elektřinu ze sluneční energie způsobem podle § 5 a za ceny podle § 8, pokud ji výrobce k výkupu nabídl, na krytí své vlastní spotřeby a ztrát v soustavě. (4) Odchylky výkonu zařízení z důvodů přirozené povahy obnovitelných zdrojů nesmí být důvodem neplnění povinností podle odstavců 1 až 3. CELEX: 32001L0077 P (5) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů společně s elektřinou z neobnovitelných zdrojů energie, je povinen zajistit samostatné měření elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem podle zvláštního právního předpisu.5) (6) Výrobce, který vyrábí elektřinu společným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje energie, vykazuje množství elektřiny z obnovitelných zdrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. (7) Operátor trhu s elektřinou vydává na žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a výrobce vyrábějícího elektřinu ve vodních elektrárnách o celkovém instalovaném výkonu nad 10 MWe, záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“), a to na základě písemné žádosti výrobce. Záruku původu vydá operátor trhu s elektřinou do 15 kalendářních dnů od obdržení žádosti. Vzor žádosti o vydání záruky původu a vzor záruky původu stanoví prováděcí právní předpis. CELEX: 32001L0077 P (8) Obchodník s elektřinou dodávající elektřinu konečným zákazníkům je povinen nejméně jednou ročně současně s vyúčtováním elektřiny informovat konečné zákazníky o podílu dodané elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovém množství jím dodávané elektřiny. § 5 Způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Povinnost vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 3 má provozovatel té distribuční soustavy, ke které je zařízení připojeno. U zařízení připojených k přenosové soustavě, nebo k distribuční soustavě nepřipojené k přenosové soustavě elektřinu z obnovitelných zdrojů vykupuje územně příslušný provozovatel distribuční soustavy. (2) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů je jedna hodina. U zařízení, která nejsou vybavena průběhovým měřením5), může být mezi provozovatelem distribuční soustavy a výrobcem dohodnut i jiný časový úsek. (3) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je jeden měsíc, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výrobcem nedohodnou jinak. (4) Pokud elektřinu z obnovitelných zdrojů hodlá její výrobce nabídnout k výkupu podle § 4 odst. 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému provozovateli distribuční soustavy k zajištění přípravy provozu distribuční soustavy, a to a) nejpozději do 30. června kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, v němž má začít povinný výkup podle § 4 odst. 3 písm. a), pokud se provozovatel distribuční soustavy s výrobcem nedohodnou jinak, b) nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem, kdy má začít povinný výkup podle § 4 odst. 3 písm. b). (5) O uskutečněném výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů zpracovává její výrobce měsíční výkaz podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a zasílá jej příslušnému provozovateli distribuční soustavy, a to vždy do poloviny následujícího kalendářního měsíce, pokud se provozovatel distribuční soustavy s výrobcem nedohodnou jinak. (6) Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. § 6 Osvědčení o množství elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Operátor trhu s elektřinou eviduje množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, v elektronické podobě na základě údajů poskytnutých podle zvláštního právního předpisu. Zaevidováním elektřiny z obnovitelných zdrojů, s výjimkou elektřiny ze sluneční energie, vzniká jejímu výrobci osvědčení o množství elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „osvědčení o množství“). (2) Výrobce má právo prodávat osvědčení o množství za ceny stanovené podle § 8. (3) Pokud výrobce využil možnosti povinného výkupu podle § 4 odst. 3 písm. b), má právo prodávat osvědčení o množství provozovatel distribuční soustavy, který elektřinu z obnovitelných zdrojů od výrobce vykoupil. Toto právo se nevztahuje na elektřinu ze sluneční energie. (4) Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu a má v úmyslu prodávat osvědčení o množství, je povinen pravdivě prokazovat operátorovi trhu s elektřinou množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Splněním této povinnosti vzniká tomuto výrobci nárok na zaevidování podle odstavce 1 a právo prodávat osvědčení o množství podle odstavce 2. (5) Každý nabyvatel osvědčení o množství má povinnost nabytí oznámit operátorovi trhu s elektřinou, který veškeré obchody registruje. Obchodovatelnost jednotlivého osvědčení o množství je omezena dobou 12 měsíců ode dne jeho vzniku. (6) Organizaci trhu s osvědčeními o množství provádí operátor trhu s elektřinou. (7) Podrobnosti způsobu evidence osvědčení o množství, způsobu prokazování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu a podrobnosti vykazování a zúčtování osvědčení o množství stanoví prováděcí právní předpis. § 7 Roční kvóta (1) Roční kvótou je podíl hodnoty osvědčení o množství dodavatele na množství elektřiny jím dodané odběratelům. (2) Roční kvótu na kalendářní rok dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) tak, aby bylo dosaženo indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010. Cíl podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny pro období po roce 2010 stanovuje vláda svým nařízením. CELEX: 32001L0077 P (3) Dodavatel je povinen splnit roční kvótu nabytím osvědčení o množství. Dodavatel má právo meziročně přesunovat plnění roční kvóty v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. (4) Pokud dodavatel nesplní roční kvótu, je povinen zaplatit cenu za nesplnění roční kvóty (dále jen „cena za nesplnění“). Způsob výpočtu ceny za nesplnění s ohledem na rozsah nesplnění roční kvóty stanoví Úřad na kalendářní rok dopředu podle § 8 odst. 1. Cena za nesplnění je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a je účelově vázána na použití k podpoře využití obnovitelných zdrojů. (5) Dodavatel, který nesplnil roční kvótu, je povinen do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku vypočítat cenu za nesplnění a uhradit ji Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Výpočet ceny za nesplnění zasílá dodavatel Státnímu fondu životního prostředí České republiky a Státní energetické inspekci (dále jen „inspekce“). V případě, že dodavatel nevypočítá cenu za nesplnění ve stanovené lhůtě nebo ji vypočítá nesprávně, vyměří cenu za nesplnění inspekce na základě údajů, poskytnutých operátorem trhu s elektřinou a Úřadem a zároveň předepíše výši ceny za nesplnění. Cenu za nesplnění vyměří inspekce rovněž, pokud ji dodavatel vypočítal správně a ve stanovené lhůtě, ale nezaplatil ji ve stanovené době. Vymáhání nezaplacených cen za nesplnění provádí inspekce. Inspekce při předepisování a vymáhání cen za nesplnění postupuje podle zvláštního právního předpisu.6) (6) Opakované nesplnění roční kvóty se považuje za závažné porušení právních předpisů při výkonu licencované činnosti podle zvláštního právního předpisu.7) (7) Podrobnosti stanovení výše roční kvóty, rozsahu a způsobu meziročního přesunu plnění kvóty, vzájemného předávání údajů mezi výrobci, dodavateli a operátorem trhu s elektřinou, způsobu vyhodnocování dodržování kvót a jejich upřesňování na základě skutečně vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů a způsobu výpočtu ceny za nesplnění stanoví prováděcí právní předpis. § 8 Ceny (1) Úřad v souladu se zvláštním právním předpisem8) stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů (dále jen „výkupní ceny“) samostatně pro jednotlivé druhy zařízení, ceny osvědčení o množství samostatně pro jednotlivé druhy zařízení a způsob výpočtu ceny za nesplnění tak, aby a) bylo dosaženo indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010; cíl podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny pro období po roce 2010 stanovuje vláda svým nařízením, CELEX: 32001L0077 P b) pro zařízení uvedená do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona byla zaručena ekonomická návratnost obvyklých nákladů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v jednotlivých druzích zařízení do 15 let od roku uvedení zařízení do provozu a přiměřený zisk; za uvedení zařízení do provozu se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávajícího zařízení měnící palivo nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávajícího zařízení, CELEX: 32001L0077 P c) pro zařízení uvedená do provozu před 1. lednem 2004 byla po dobu 15 let zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, odpovídající výkupním cenám stanoveným pro rok 2003 podle dosavadních právních předpisů a indexu cen průmyslových výrobců, CELEX: 32001L0077 P d) pro zařízení uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do nabytí účinnosti zákona byla po dobu 15 let zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů, odpovídající výkupním cenám, stanoveným pro rok 2004 podle dosavadních právních předpisů a indexu cen průmyslových výrobců. CELEX: 32001L0077 P (2) Výkupní ceny a ceny osvědčení o množství lze stanovit odlišně s ohledem na velikost instalovaného výkonu a v případě elektřiny z biomasy i podle jejích druhů stanovených prováděcím právním předpisem podle § 3. Při stanovení cen osvědčení o množství Úřad přihlíží též k zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou. CELEX: 32001L0077 P (3) Při stanovení výkupních cen, cen osvědčení o množství a způsobu výpočtu cen za nesplnění Úřad vychází z CELEX: 32001L0077 P a) průběžného vyhodnocování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny, CELEX: 32001L0077 P b) odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje. CELEX: 32001L0077 P (4) Výkupní ceny a ceny osvědčení o množství stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 90 % hodnoty výkupních cen a cen osvědčení o množství platných v roce v němž se o novém stanovení rozhoduje. § 9 Pravidelné vyhodnocování (1) Úřad při každém stanovení výše cen podle § 8 zveřejní vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a propočet očekávaných dopadů podpory na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky. (2) Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem předkládá vládě poprvé do 31. prosince 2005 a po té každoročně do konce října zprávu, která zahrnuje analýzu pokroku dosaženého při plnění ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 1 písm.a) a údaje podle odstavce 1. CELEX: 32001L0077 P Díl 2 Podpora výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů § 10 Povinnosti vlastníků zdrojů tepelné energie (1) Vlastník zdroje tepelné energie9) je povinen při výstavbě nového zdroje o součtovém výkonu 1 až 10 MWt zajistit, aby po uvedení zdroje do provozu vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové výroby tepelné energie. Stejnou povinnost má vlastník zdroje při rekonstrukci stávajícího zdroje. (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje a) na zdroje tepelné energie, u kterých energetický audit10) prokáže, že splnění povinnosti by znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na výstavbu nového zdroje více než o 50 %, b) na zdroje tepelné energie, u kterých by splnění povinnosti znamenalo porušení požadavků stanovených zvláštním právním předpisem11), c) na zdroje tepelné energie využívající zemní plyn, důlní plyn nebo koksárenský plyn. § 11 Povinnosti stavebníků (1) Stavebník nové stavby a stavebník změny stavby v případě, že stavba je financována z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50 % z celkových pořizovacích nákladů je povinen zajistit, že po dokončení nové stavby nebo změny stavby bude ve stavbě využíváno nejméně 20 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové roční spotřeby tepelné energie stavby. (2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na stavby a) s roční měrnou spotřebou tepelné energie do 50 kWh/ m2.rok, b) které využívají nebo budou využívat tepelnou energii dodávanou držitelem licence na rozvod tepelné energie12), c) u kterých energetický audit10) prokáže, že splnění povinnosti by znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na zajištění dodávky tepelné energie více než 50 %, d) u kterých by splnění povinnosti znamenalo porušení požadavků stanovených zvláštním právním předpisem11). Hlava III Společná ustanovení § 12 Kontrola Kontrolu dodržování ustanovení tohoto zákona upravuje zvláštní právní předpis13). CELEX: 32001L0077 P Správní delikty § 13 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako stavebník nové stavby nebo změny stavby, která je financována z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50 % z celkových pořizovacích nákladů, nezajistí, že po jejím dokončení bude ve stavbě využíváno nejméně 20 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové každoroční spotřeby tepelné energie stavby podle § 11 odst. 1. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. § 14 (1) Provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, který přednostně nepřipojí zařízení podle § 4 odst. 1, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (2) Provozovateli distribuční soustavy, který nevykoupí elektřinu z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 3, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (3) Vlastníku zdroje tepelné energie o součtovém výkonu 1 až 10 MWt, který nezajistí při výstavbě nového zdroje, aby po uvedení do provozu vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové výroby tepelné energie podle § 10 odst. 1, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (4) Vlastníku zdroje tepelné energie o součtovém výkonu 1 až 10 MWt, který nezajistí při rekonstrukci stávajícího zdroje, aby po jeho uvedení do provozu vyráběl zdroj minimálně 10 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové výroby tepelné energie podle § 10 odst. 1, se uloží pokuta do 5 000 000 Kč. (5) Obchodníkovi s elektřinou dodávajícímu elektřinu konečným zákazníkům, který neinformuje konečné zákazníky podle § 4 odst. 8, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (6) Právnické osobě jako stavebníkovi nové stavby nebo změny stavby financované z veřejných rozpočtů v rozsahu alespoň 50 % z celkových pořizovacích nákladů, která nezajistí, že po jejím dokončení bude ve stavbě využíváno nejméně 20 % tepelné energie z obnovitelných zdrojů z celkové každoroční spotřeby tepelné energie stavby podle § 11 odst. 1, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (7) Výrobci, který pravdivě neprokáže operátorovi trhu s elektřinou množství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 6 odst. 5, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (8) Dodavateli, který nevypočítá včas poplatek podle § 7 odst. 5, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (9) Výrobci, který nezajistí samostatné měření elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 5, s e uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (10) Výrobci, který nevykáže správně množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů podle § 4 odst. 6, se uloží pokuta do 1 000 000 Kč. (11) Výrobci, který nezašle měsíční výkaz podle § 5 odst. 5, se uloží pokuta do 100 000 Kč. § 15 (1) Pokuty ukládá, vybírá a vymáhá inspekce. Na řízení o uložení pokuty se vztahuje správní řád. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu6). (2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže územní inspektorát o něm nezahájil řízení do 1 roku, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává územní inspektorát. O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední inspektorát. (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahuje ustanovení § 14. (6) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. § 16 Přechodná ustanovení Za výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů pro rok 2004 se považují výkupní ceny stanovené Úřadem na základě dosavadních právních předpisů. § 17 Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 1 písm. a). (2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku k provedení § 3. (3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 6. (4) Energetický regulační úřad vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 6, § 4 odst. 7, § 6 odst. 7 a § 7 odst. 7. ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA § 18 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 278/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 písm. a) se bod 12 zrušuje. Dosavadní body 13 až 29 se označují jako body 12 až 28. 2. V § 5 odst. 5 se před poslední větu vkládá věta, která zní: „U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kWe není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.“ 3. V § 17 odst. 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 2a zní: „f) stanovení roční kvóty podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, kterou stanoví podle zvláštního právního předpisu2a). 2a) Zákon č. o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů).“ 4. V § 17 odst. 8 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno j), které zní: „j) další činnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a).“. 5. V § 24 odst. 10 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno t), které zní: „t) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a).“. 6. V § 25 odst. 11 se na konci písmene y) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno z), které zní: „z) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a).“. 7. V § 25 odst. 12 se zrušují slova : „obnovitelných zdrojů podle § 31 odst.1 a“. 8. V § 27 odst. 5 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno k), které zní: „k) plnit povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem2a).“. 9. V § 30 se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Další práva a povinnosti obchodníka s elektřinou stanoví zvláštní právní předpis2a).“. 10. § 31 se zrušuje. 11. V § 93 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d), které zní: „d) zákona o podpoře obnovitelných zdrojů2a).“. 12. V § 93 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 2a a 16 zní: „(4) Státní energetická inspekce vyměřuje a předepisuje poplatek v případech podle zvláštního právního předpisu2a) a vymáhá16) nezaplacené poplatky za nesplnění roční kvóty placené podle zvláštního právního předpisu2a).“. ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ § 19 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií se mění takto: 1. V § 2 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e). 2. V § 4 odst. 5 písm. c) se za slovo „energie“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1, která zní: „1) Zákon č. o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů).“. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST § 20 (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3 písm. b), § 5 odst. 4 písm. b), § 6 a § 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006. (2) Dnem 1. ledna 2006 pozbývají platnosti ustanovení § 4 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 4 písm. a). Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí