zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

02.12.2003
Odpady
Povinnosti obcí při nakládání s odpady
Povinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností plní z hlediska odpadového hospodářství dvě funkce: je původcem komunálních odpadů, případně i jiných odpadů, a dále je orgánem veřejné správy, který je na svém správním území odpovědný za nakládání s odpady.

Původce komunálního odpadu

Obec se na základě zákona o odpadech (§ 4 písm. p) považuje za původce komunálních odpadů, vznikajících na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném. Současně se stává vlastníkem těchto odpadů. V tomto směru se na obec vztahují povinnosti původce odpadů podle § 16 a § 17 zákona o odpadech. Obec je povinna určit místa, kam fyzické osoby mohou odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev, rozpouštědla, zářivky, chemikálie). Je třeba upozornit na to, že pouze zajištění mobilního svozu nebezpečných odpadů k naplnění zákona nestačí. Je třeba minimálně dvakrát ročně určit místa, kam v předem oznámené době mohou občané nebezpečné odpady odkládat.< br>
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území. Ode dne, kdy tak učiní, fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a odpad odděleně shromažďovat a třídit podle systému stanoveného obcí.

Na základě písemné smlouvy s obcí se pak tohoto systému shromažďování, sběru a třídění, využívání a odstraňování odpadů mohou zúčastnit i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpady z nevýrobní činnosti (např. školy, kanceláře), zařazené podle Katalogu odpadu jako odpad podobný komunálnímu odpadu. V tomto případě není původcem odpadu obec, ale osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká. V uzavřené smlouvě mezi obcí a původcem odpadu musí být vždy uvedena cena této služby. Na uzavření smlouvy s obcí však právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání nemají právní nárok. Záleží pouze na dohodě mezi oběma stranami. Rovněž obec není povinna určit místo pro odkládání tohoto odpadu podobného komunálnímu odpadu.

Obec s rozšířenou působností jako původce komunálních, případně jiných odpadů je, vedle ostatních zákonem stanovených povinností, povinna vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady a při splnění zákonem stanoveného množstevního limitu (produkce nebo nakládání s 50 kg/rok nebezpečnými odpady nebo s 50 t/rok ostatními odpady) vyplnit Hlášení o produkci a nakládání s komunálními odpady, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů (příloha č. 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) a ponechat si toto hlášení pro další zpracování.

V příloze č. 21 může vyplňovat hlášení o všech odpadech, se kterými obec nakládala, to znamená nejen o komunálních odpadech. Obec nemusí tedy vyplňovat Hlášení o produkci a nakládání s jinými odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vlastní hlášení o produkci a nakládání s komunálními a jinými odpady, se kterými obec nakládala, je obec s rozšířenou působností povinna zpracovat a zahrnout do celkového hlášení o produkci a nakládání za všechny původce a oprávněné osoby z celého svého správního území, od kterých Hlášení o produkci a nakládání s odpady obdržela. Vedle hlášení o odpadech je obec povinna vést údaje o jí provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů, které provozuje na svém území. Rovněž je povinna vést záznamy o dalších zařízeních, které sama provozuje, např. o skládce. Tyto údaje rovněž zahrnuje do celkového hlášení o zařízeních, shromažďovacích místec h nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů, za všechny oprávněné osoby z celého svého správního území.

Úřad veřejné správy

Povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako úřadu veřejné správy stanovuje § 79 zákona o odpadech.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě hlášení od jednotlivých původců a oprávněných osob, zpracovává tj. ověřuje, doplňuje a vkládá do databáze evidence v oblasti své působnosti (podle § 39 odst. 6 zákona), které do 30. 4. následujícího roku zasílá MŽP prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat. O které evidence jde, je patrno z rámečku.

Vedle těchto evidencí se na obecním úřadě obce s rozšířenou působností soustřeďují evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů na území ČR (mimo dovoz a vývoz odpadů). Ty slouží pro kontrolu, aby nedocházelo k nelegálnímu nakládání s odpady. Odesílatel odpadu je povinen zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení.

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

Odesílatel odpadu musí informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

Tyto evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů se zatím neposílají MŽP. Zůstávají pro potřeby obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Zrušení okresních úřadů a vznik obecních úřadů obcí s rozšířenou působností znamenal velkou změnu v oblasti řízení nakládání s odpady a zejména v otázce vedení a zasílání evidencí, protože nebylo stanoveno žádné přechodné období.

AUTOR: Pavel Vejnar,
Výzkumný ústav vodohospodářský,
Centrum pro hospodaření s odpady, Praha


Základní evidence, kterou obec 3. typu posílá MŽP

Ověřená a doplněná evidence o produkci a nakládání s odpady (zpracované přílohy č. 20 a 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Evidence všech provozovaných zařízení na jejím správním území (zpracované přílohy č. 22 až 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Evidence všech provozovaných zařízení na jejím správním území podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, tj. o zařízeních, která nejsou podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, ale ve kterých jsou využívány pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny

Evidence vydaných souhlasů a rozhodnutí (příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí