zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny 2005 dokončeny

04.12.2003
Odpady
Chemické látky
Změny 2005 dokončeny
Vzhledem k neobvykle velkému množství změn a s tím spojené práce, proběhla na podzim roku 2003 dvě společná zasedání ADR/RID.

Zářijové zasedání

Harmonizace se Vzorovými předpisy OSN - přináší množství změn, například byly přijaty tyto:

- Pro přepravu určitých látek třídy 6.2 (infekční látky) jsou povoleny přepravy v cisternách a to pod UN číslem 3373,

- budou povoleny přepravy  odpadů  , které sice nespadají do tříd 1 až 9, ale podléhají basilejskému ujednání pro nebezpečné  odpady  , pod UN čísly 3077 a 3082,

- v tabulce A kapitoly 3.2 zavedeny nové látky a předměty od UN čísla 3377 NATRIUMPERBORÁT MONODYDRÁT až po 3468 HYDROKOVOVÝ JÍMACÍ SYSTÉM OBSAHUJÍCÍ VODÍK (pracovní překlad, upozornění autora),

- zavedeny tzv. \"kontejnery na sypké zboží\" a to jako nový pojem do kapitoly 1.2 a dále jako nové kapitoly 6.11 a 7.3.,

- zrušen dolní limit 450 l pro kontejnery přepravující jinou látku než plyn.

Projednávané změny ADR/RID a ADN - Návrh CEFIC na úpravu definice obalové skupiny, návrh UIC na zjednodušení SP 640 ve znění, jak jej UIC předložilo, návrh Francie na řešení přeprav použitých lithiových baterií UN čísel 3090 a 3091 ze sběrných míst (obchody apod.) do míst třídění, kdy neplatí nový pokyn pro balení P903b pro použité lithiové baterie, jakož i zvláštní ustanovení 636 byl přepracován \"ad. hoc. pracovní skupinou\" a po přepracování přijat, návrhy Francie, V. Británie a Švýcarska na přepracování ustanovení pro přepravy omezených množství (zrušení LQ 20 a 21, úprava LQ 5 a některé další úpravy), po diskusi a úpravách byly návrhy přijaty. Francie informovala o 1. zasedání pracovní skupiny pro zpracování nových podmínek pro omezená množství pro všechny nositele dopravy. Harmonizace má za cíl sjednotit různé systémy používané u různých doprav (omezená množství u ADR/RID a Vzorových předpisů OSN, spotřební zboží v IMDG-Code a vyjmutá množství z TI-ICAO).

Dále návrh sekr. EHK OSN na změny pro přepravu radioaktivních látek, které se týkají správného výkladu předpisů z roku 2001 a 2003. Dochází k úpravám v odstavci 1.1.3.6.3, kde se do kategorie 0 přesouvají nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly látky této kategorie; dochází i ke zjednodušení zápisů radioaktivních látek v kapitole 5.4 a na nálepkách k označení nebezpečí bude používán anglický jazyk. Návrh Nizozemí týkající se přeprav zbytků barev byl po diskusi (zda 20 nebo 30 % zbývající hořlavé kapaliny) přepracován a přijat s tím, že zbytky barev budou nadále klasifikovány jako třída 3 a budou přepravovány výhradně v IBC s plnými stěnami.

Bezpečnost přeprav nebezpečných věcí - Na základě návrhu Portugalska bude tato kapitola v ADR, RID i ADN uvedena jako kapitola 1.10, v RID se kapitola 1.10 \"Nouzové plány pro seřaďovací nádraží\" stane kapitolou 1.11. Kapitola 1.10 definuje seznam látek s vysokým stupněm nebezpečí, upravuje problematiku prevence možného zneužití nebezpečných věcí. Byly přijaty některé drobné úpravy, např. zahrnuto i  životní   prostředí  , upraveny definice povinností, přijat návrh na zrušení odstavce 1.10.3.1 o doporučení pro příslušné úřady na vypracování programu pro identifikaci podílejících se dopravců, odesílatelů nebo dalších účastníků z kapitoly 1.4, neboť není kompatibilní s národními zákony (každý stát má právo, pokud to uzná za vhodné, toto ustanovení zapracovat do svých národních právních předpisů).

Říjnové zasedání

Harmonizace se Vzorovými předpisy OSN - Dochází

- k úpravě pokynu pro balení u UN 1057 ZAPALOVAČE s hořlavým plynem a NÁDOBKY NA PLYN pro zapalovače. Pokyn pro balení P 205 byl nahrazen pokynem P 002 ve spojení se zvláštním ustanovením PP 84, jakož i zvláštním ustanovením 201. Pro balení o hmotnosti nižší než 10 kg bylo rozhodnuto zavést nové zvláštní ustanovení RR 4, které tato množství osvobozuje z ADR/RID a ADN.

- k harmonizaci ustanovení Vzorových předpisů OSN pro nádoby třídy 2 s ustanoveními oddílu 4.1.6 s některými drobnými úpravami.

Změny ADR/RID a ADN

- V souvislosti s přepravou použitých lithiových baterií UN 3090 a 3091 ze sběrných míst bylo rozhodnuto o zvýšení váhy 1 článku na 250 g.

- Návrhy SRN, Nizozemí a V. Británie na nové zpracování podmínek chemické snášenlivosti obalů z plastu vůči kapalinám do nového pododdílu 4.1.1.19 s tzv. \"asimilačním seznamem\" - seznam musí být upraven ve spolupráci sekr. EHK OSN a SRN.

- Návrh AEGPL na úpravu ustanovení odstavce 5.2.2.2.1.6c) (o kontrastu barvy nálepek k označení nebezpečí/bezpečnostních značek na láhvích s plyny) byl schválen pouze pro plyny UN čísel 1011. 1075, 1965, 1978.

- Návrh Lichtenštejnska na stanovení přesné výšky 30 cm u oranžového označení nebyl přijat, ale bylo rozhodnuto stanovit standardní rozměry 30 x 40 cm oranžového označení s tolerancí 10 %. Zároveň byly zpracovány přechodné podmínky pro \"stará\" oranžová označení.

- Návrh Norska a EIGA na zavedení nového dodatečného ustanovení CW/CVxx, které nahradí stávající zvláštní ustanovení \"W7/V7 Kusy se musí nakládat do krytých vozů nebo uzavřených kontejnerů s dostatečným větráním\". Doplňuje se povinnost označit nápisem na dveřích, že se mohou ve voze/vozidle/kontejneru nacházet jedovaté nebo hořlavé plyny/páry nebo ovzduší obsahující velké/malé množství kyslíku; jazykovou mutaci vybere odesílatel.

Normy - Změny předem projednaly pracovní skupiny, pouze se diskutovalo o nových normách EN 14427:2004 (Láhve pro LPG), EN 14208:2004 (Sudy na plyn s objemem nad 1000 l), EN 1975:1999 A1:2003 (Opakovaněplnitelné nádoby ze slitin hliníku), EN 13094:2004 (Cisterny pro přepravu nebezpečných věcí - Netlakové kovové cisterny - netýká se železničních cisteren). Po krátké diskusi byl odkaz na tyto normy schválen.

Cisterny - Plénum schválilo změny doporučené pracovní skupinou:

- Soulad pro definice nejvyšší provozní tlak v kapitole cisteren s nuceným odsáváním  odpadů  6.10 s pojmem v odd. 1.2.1,

- změna pododdílu 6.8.2.7 týkající se odkazu na normu EN 12972, která má za cíl zajistit stejnou úroveň bezpečnosti,

- nová definice pro vzduchotěsně uzavřenou cisternu,

- zapracovány nové UN 1001 acetylén rozpuštěný, 1067 fosgen a 1076 dinitrogentrioxid do tabulky 3A,

- přizpůsobení odstavce 6.8.3.5.11 ADR při označování MEGC stejnému odstavci RID,

- změny v označování cisternových vozů/vozidel a nádržkových kontejnerů cisternovým kódem

- vypracována ustanovení pro přepravu v cisternách pro UN 3375 emulze dusičnanu amonného,

- doplnění nového zvláštního ustanovení TExx pro UN 3256 a 3257.

AUTOR: Ing. Stanislav Hájek
Bezpečnostní poradce ČD pro RID
ZDROJ: LOGISTIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí