zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek

12.12.2003
Voda
Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek

PRAHA – Skupina otužilců a potápěčů vstoupila dnes ráno do mrazivých vod Vltavy. Ve vodě, jejíž teplota se pohybovala těsně kolem bodu mrazu, napjali transparent s nápisem „Neberte nám Vltavu a Labe“. Společně se sdružením Arnika tak protestovali proti přijetí zákona, který by zmíněné dvě řeky svěřil zcela do rukou lodních dopravců. Pokud by zákon ve Sněmovně prošel, mohli by dopravci regulovat a betonovat říční koryta i v přírodních rezervacích, bez ohledu na to, jaký dopad budou mít jejich zásahy na životní prostředí.

„Lézt v prosinci do mrazivé vody není nic obvyklého ani rozumného. Společně s otužilci a potápěči jsme chtěli tímto činem poukázat na vážnost situace. Sněmovna bude o Schlingově návrhu hlasovat patrně již ve čtvrtek či v pátek. Chtěli jsme tímto happeningem poslancům demonstrovat, že nám na našich řekách záleží,“ uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.

„Osud řek nám není lhostejný. Jsme přesvědčeni, že by řeky měly patřit lidem a že bychom se k nim neměli chovat jen jako k vodním cestám. Proto jsme tady,“ uvedl čestný předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Vladimír Komárek.

„Nechceme \"úpravu\" řek kvůli lodní nákladní dopravě za cenu poškození životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že přirozená krajina a bohatá biodiverzita jsou největším kulturním bohatstvím, které lze jen těžko vyčíslit penězi. Jsme přesvědčeni, že neexistují ekonomické důvody pro stavbu nových jezů na dolním Labi. Jsme přesvědčeni, že připravovaná novela je nástrojem jak obejít skutečný zájem většiny lidí této země,“ uvedli ve svém společném prohlášení potápěči Dana Kubrychtová z klubu Trigger divers a Tomáš Kotouč z klubu Tethys Praha, kteří se happeningu přímo účastnili.

Poslanec Jaromír Schling (ČSSD) chce svým pozměňovacím návrhem k zákonu o vnitrozemské plavbě docílit, aby se na části toků Vltavy a Labe přestal vztahovat zákon o ochraně přírody a krajiny. Dopravci by se pak nemuseli tímto zákonem řídit a nemuseli by žádat o výjimky právě v těch případech, kdy by upravovali koryta řek v místech, kde protékají přírodní rezervací či chráněnou krajinnou oblastí.

Zástupci nevládních organizací již vyzvali poslance, aby pro tento návrh nezvedli ruku. Podle rozboru Parlamentního institutu (1) je totiž v přímém rozporu s evropskou legislativou (2). Pod výzvu poslancům (3) se podepsalo již 16 nevládních organizací a osobností (4).

Arnika také včera předala zástupci ministerstva dopravy dopis (5), ve kterém vyzývá ministra Milana Šimonovského, aby změnil svůj dosavadní postoj a nepodpořil kontroverzní návrh.

Příloha:

(1) POSOUZENÍ SOULADU POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU KE SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 343 S MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI A PRÁVEM ES z října 2003

Závěr Parlamentního institutu

Výše citovaný pozměňovací návrh poslance J. Schlinga má ve svém důsledku charakter obecné výjimky z režimu ochrany zvláště chráněných území stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. Tím se dostává do rozporu s Bernskou úmluvou i oběma cit. směrnicemi ES, které umožňují udělovat výjimky v jednotlivých případech, ad hoc. Nesplňuje dále přísné podmínky pro stanovení výjimky v souladu s těmito právními předpisy. Je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že po vstupu České republiky do Evropské unie hrozí České republice v případě nedostatečné implementace směrnice dozorčí žaloba Komise u Evropského soudního dvora podle čl. 226 Smlouvy ES, popř. též uložení peněžité sankce v souladu s čl. 228 Smlouvy ES.

(2)

Bernská úmluva  o ochraně druhů a přírodních stanovišť, Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, směrnice 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

(3)

Výzva nevládních organizací poslancům:

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vás oslovit jménem našich organizací před závěrečným hlasováním o novele zákona o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 343). Za nepřijatelný považujeme návrh poslance Jaromíra Schlinga (ČSSD) na vynětí vodních cest z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto návrhu by se zákon o ochraně přírody a krajiny přestal úplně vztahovat na veškeré či vybrané projekty rozvoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu. 

Pokud by sněmovna návrh přijala, znamenalo by to, že například s Vltavou a s Labem už by se v budoucnu nezacházelo jako s řekami, ale výhradně jako s „vodními cestami ve veřejném zájmu“. Vodní díla by se tak vymkla veřejné kontrole a řeky by padly do rukou vodních dopravců, jejichž jediným cílem je dobrá splavnost. Podle rozboru Parlamentního institutu je navíc předložený návrh v rozporu s Bernskou úmluvou a s evropskými směrnicemi na ochranu přírody.

Žádáme proto všechny poslance, aby tento nebezpečný návrh nepodpořili. Mimo jiné i proto, že zákony by měly mít obecnou platnost a neměly by upřednostňovat jednotlivé projekty před ostatními.

(4)

Zuzana Drhová, Zelený kruh

Vlastimil Karlík, Arnika

Vladimír Molek, Calla

Jaromír Pacák, Ústav pro ekopolitiku

Martin Ander,Hnutí DUHA

Vladimír Burda,Ochrana vod

Marie Haisová, Agentura GAIA

Jozef Zetěk, Chaloupky

Alena Mejstříková, Econnect

Zuzana Guthová, Rosa

Aleš Kuták, Centrum pro dopravu a energetiku

Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí

Miroslav Patrik, Český a Slovenský dopravní klub

Dana Kuchtová, Jihočeské matky

Marina Páleník, Přátelé přírody

RNDr. Václav Petříček

(5)

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás upozornit, že i k nové verzi pozměňovacího návrhu poslance Jaromíra Schlinga, který podpořil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který navrhuje vynětí labské a vltavské vodní cesty z platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny, vydal Parlamentní institut stanovisko, podle kterého je tento návrh v příkrém rozporu s evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS, směrnicí o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS a Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, která byla přijata v Bernu roku 1979 (publikována pod č. 107/2001 Sb.m.s.).

Proto Vás jako ministra proevropské vlády žádáme, abyste při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, který navíc omezuje práva veřejnosti na účast při rozhodování v oblasti životního prostředí, zaujal zamítavé stanovisko.

Vlastimil Karlík

předseda sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí