zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strukturální fondy EU

19.12.2003
Obecné
Strukturální fondy EU
Evropská unie poskytuje podporu jenom na konkrétní reálné projekty. Je pravidlem, že investor se vždy na realizaci projektu podílí finančně. Následuje čerpání úvěru, teprve potom přichází na řadu dotace.

Pokud chceme žádat o poskytnutí podpory ze strukturálních fondů EU (nebo jiných podpůrných fondů, např. ministerských, vládních v rámci ČR), musíme si uvědomit celou řadu podmínek, které musíme splnit, abychom měli reálnou naději podporu získat.

Především musíme přesně vědět, co chceme dělat, jaký projekt chceme realizovat. Projekt totiž musí navazovat na podmínky a propozice k čerpání podpory, musí být realizovatelný, a reálně financovatelný, s průkaznou návratností vložených zdrojů.

K finanční stránce úvodem zdůrazňuji, že standardní způsob financování projektu je vždy založen na participaci investora na realizaci projektu (obvykle 15 % z realizačních nákladů je kryto z vlastních zdrojů investora), zbytek pak bývá dělen v proměnném poměru podle typu fondu a účelu použití na cizí zdroje (např. úvěr) a dotaci z fondů. Často bývá tento poměr 50 %/50 %, u některých fondů však je poměr 30 %/70 % až 70 %/30 %. K tomuto je nutno uvést, že při čerpání investičních prostředků je nutno obvykle nejdříve čerpat vlastní zdroje, potom úvěr a teprve nakonec je umožněno čerpání dotace. Někdy však i zde je úskalí - dotace je v některých případech poskytnuta až po úspěšné realizaci nebo její podstatné části, a v tom případě musíme celý projekt profinancovat sami z vlastních a cizích (zápůjčních) zdrojů, a teprve potom si můžeme \"sáhnout\" na dotaci.

Pro reálný projekt

Dále si musíme uvědomit, že podpora bude poskytnuta pouze na reálný konkrétní projekt, a nemůže být použita na jiné účely, např. k sanaci společnosti, která má finanční potíže. V průběhu realizace projektu a po jeho ukončení je totiž obvykle prováděn průběžný audit, který ověřuje plnění všech podmínek poskytnutí podpory, tedy i účel čerpání a cíl čerpání. Je nutno si uvědomit, že při zjištění neoprávněného čerpání nebo jednostranné změny projektu a jeho atributů se vystavujete velmi reálnému nebezpečí okamžitého vrácení všech poskytnutých prostředků a obvykle ještě zaplacení sankce, která bývá ve výši desítek procent z poskytnutých zdrojů.

Spolu s nutností okamžitého vypořádání také s financující bankou se z tohoto stavu stává pro finančně slabou společnost likvidační faktor s velmi rychlou působností. Takže pozor na chytračení, v tomto případě je to opravdu nebezpečná hra. Podmínkou nutnou, nikoliv však postačující, je nutnost mít vyrovnané závazky vůči státu, tedy závazky vůči finančnímu úřadu a závazky plynoucí z placení sociálního a zdravotního pojištění.

Co všechno je potřeba udělat?

O projekt může reálně žádat relativně zdravá, dobře řízená společnost, právnická nebo fyzická osoba. Tato musí mít zpracován obchodní plán (Business Plan), který prokazuje jak dobré výsledky a strategii v minulosti, ale i reálnou šanci přežití společnosti do budoucnosti, minimálně po dobu realizace projektu a splácení cizích zápůjčních zdrojů (úvěru).

Obchodní plán je základním integrovaným plánovacím aktem, který ve vzájemných vazbách popisuje celou strukturu činností minulých, současných a budoucích ve společnosti z hlediska technického, finančního, ekonomického, investičního, marketingového, obchodního, restrukturalizačního, vlastnického, zdrojů pracovních sil, zdrojů surovin, tržního, ekologického, právního. Je průkazem a důkazem toho, že společnost, její management a vlastníci cílevědomě a efektivně společnost řídí, mají k tomu dostatečnou kvalifikaci a schopnosti a relativně dobře zaručují perspektivu společnosti. Struktura obchodního plánu je uvedena v rámečku. Obchodní plán se průběžně aktualizuje, je to dynamický dokument.

Studie proveditelnosti

Hodnocení vlastního projektu ze všech aspektů je provedeno ve studii proveditelnosti (Feasibility Study) projektu, která obsahuje i variantní řešení, technicko-ekonomické hodnocení variant a doporučení k realizaci vybrané varianty (viz rámeček).

Pokud charakter projektu je stavba, musíme mít zpracovaný a schválený projekt k územnímu řízení, následně projekt ke stavebnímu povolení. Zde se již ocitáme v oblasti působení a platnosti stavebního zákona.

Kromě dobře připraveného technické řešení je nutno mít velmi dobře zpracovaný rozpočet stavby, harmonogram výstavby. A nad vším stojí nutnost velmi dobrého smluvního zajištění. Pak je velmi dobrá šance na jednání s bankou o úvěrovém příslibu pro financování projektu.

Teprve nyní je čas se ucházet o podporu vypracováním žádosti a její předložení příslušné instituci. Žádat dříve, aniž máme zpracovány výše uvedené dokumenty, nemá prakticky smysl, neboť jejich náročnost na zpracování je obvykle mnohem větší, než je disponibilní čas od výzvy k termínu předložení žádosti o podporu.

A když vše máme, žádost jsme předložili a nebyli jsme úspěšní? Žádná tragédie, výzvy se budou stejně jako v minulosti opakovat, úprava žádosti na podmínky nové výzvy už je otázkou velmi krátké doby, a to ostatní máme zpracováno, připraveno.

Přípravu je nutno realizovat předem, teď je vhodný čas. Nedělejme zbytečně vlastní výzkum, zpracování potřebných dokumentů svěřme odborníkům, kteří se touto činností profesně zabývají, ušetří nám čas i peníze ze zbytečného tápání a vlastních omylů.

AUTOR: Ing. Václav Šístek,
ecs economic service

Obsah obchodního plánu

Základní informace o společnosti, právní postavení, historie

Údaje o vedení společnosti, organizační struktura

Základní finanční údaje

Analýza silných a slabých stránek, možností, hrozeb

Informace o výrobě a výrobcích společnosti

Majetkové poměry společnosti, vlastnická struktura, majetkové účasti, další cíle

Finanční plán, struktura, užití cizích zdrojů, finanční analýza

Zajištění pracovních sil, struktura, potřeby

Výroba, výrobní prostory a výrobní prostředky, technologie, patenty, licence, subdodávky, suroviny, média

Ekologie, životní prostředí

Popis jednotlivých částí výrobního procesu

Charakteristika trhu, klientů, postavení společnosti, podíl na trhu, očekávaný vývoj trhu, rating

Charakteristika zákazníků, kontrakty, rámcové smlouvy, charakteristika konkurence, možnosti, hrozby, nejistoty

ISO 9000 a 14 000, řízení jakosti

Běžná struktura studie proveditelnosti

Popis současného stavu, jeho výhody, nevýhody

Navrhované technické řešení

Superponované nové řešení na stávající stav, finanční analýza, technicko - ekonomické vyhodnocení za t 1 roků (t - počet let poskytnutí cizích návratných finančních zdrojů)

Bod zvratu, citlivostní analýza (Sensitivity Analysis)

Finanční krytí, předběžné projednání a přísliby, finanční propočet

Harmonogram realizace

Lidské zdroje

Zdroje surovin, energií, dodavatelé (současní, budoucí), jejich analýza perspektivy, stability

Ekologická hlediska

Marketing, odběratelé (současní, budoucí), analýza perspektiv, stability

Výběr varianty, analýza perspektivy výrobků a služeb, ohrožení substitutem, pokrokovější technologií, očekávaná tržní životnost výrobku, produktu

Smlouvy, potencionální dodavatelé/zhotovitelé

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí