zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vsetín první v republice

30.01.2004
EMS
Vsetín  první v republice

V sobotu 6.12. 2003 ve Vsetíně na Staré radnici předal ministr Ambrozek  MěÚ Vsetín, jako prvnímu městskému úřadu v České republice, certifikát ISO 14001.

Městský úřad Vsetín získal certifikát shody s evropskou normou kvality ISO 9001 a stal se tak prvním městským úřadem v ČR, který má vybudován integrovaný systém  jakosti. Certifikát převzal starosta města Jiří Čunek a tajemník úřadu Ing. Milan Půček z rukou ministra pro místní rozvoj a předsedy Rady vlády pro jakost.

Cílem tohoto systému je zlepšit práci úřadu i na něj navazujících organizací a zprůhlednit jednotlivé pracovní činnosti. „ISO je dosti komplikovaný způsob, jak popsat jednotlivé činnosti a procesy. Již dříve měl každý pracovník popis pracovních činností, dnes jsou však propracovány do mnohem větších podrobností a zprůhledňují průchod materiálů úřadem a jednoznačně vymezují odpovědnosti“, uvedl starosta Čunek s tím, že se vytváří daleko lepší antikorupční prostředí.

Jedním z dalších důvodů je také tlak EU na zvyšování kvality veřejné správy. Očekává se, že v příštích letech bude získání finančních prostředků pro město podmíněno zavedením tohoto systému. „Ta města, která jej budou mít, by měla být v budoucnu zvýhodněna minimálně tím, že získají více bodů při žádostech o dotaci směrem k Evropské unii“, dodal Čunek. „V současné době spolupracuje vsetínská radnice s ministerstvem vnitra, které zpracovává standardy, podle kterých bude chtít hodnotit jednotlivé městské úřady. Jedním z těch kritérií například je, jakou částku vynakládá město na svoji  činnost a jednotlivé úředníky v přepočtu na jednoho obyvatele“, uzavřel starosta. 

Získání certifikátu je zároveň velkým oceněním dobré práce všech pracovníků městského úřadu, kteří se na jeho získání podíleli.

Město Vsetín získalo certifikáty ISO 14001 a ISO 9001. Co to znamená?

Přínosy pro úřad:

Systém jakosti a EMS je základem pro řízení úřadu a vnímáme jej jako nástroj pro:

-         zabezpečení vícezdrojového financování, neboť systematický přístup vede k vyšší aktivitě při zpracování projektů na dotace, granty podávané jak úřadem, tak partnery města. (např. projekt mikroregionu Čistá Bečva – 32 mil EUR, projekt Phare Access „Integrace jako standard vzdělávání – cca 1 mil Kč, Czechinvest – Průmyslová zóna Bobrky (12 mil Kč), dotace ministerstev a Státního fondu ŽO, projekt NPJ, účast v 5ti projektech Equal – podrobněji viz prezentace na www.mestovsetin.cz)

-         efektivní fungování úřadu a výkonnost (více odvedené práce, více služeb pro město se stejným objemem zdrojů, např. transformace Technických služeb na s.r.o., což přineslo úsporu cca 2,5 mil Kč; transformace sociálních služeb, což přineslo „nakoupení“ soc. služeb za cca 1 mil Kč; využívání „rotace práce“ – bezplatné práce stážistů – přínos od r. 2001 přes 3 mil. Kč; úspory transparentním řešením zakázek zadávaných městem, zpracování plánu zdraví a kvality života a jeho realizace, vydání výroční zprávy města a úspory v „drobné“ operativě (optimalizace nákupu kancelářských potřeb a vybavení, omezování jízd s řidičem, úspory na telefonních poplatcích, jasnější vymezení odpovědností, důslednější kontrola úkolů, orientace na výsledek, …)

-         zapojení veřejnosti do rozhodování, zlepšování služby pro občany (zákazníky) – např. zpracování plánu zdraví a kvality života a jeho realizace, zlepšení fungování IC, vyhodnocování spokojenosti práce úřadu starosty obcí správního obvodu, veřejná projednávání, kulaté stoly, fungování Dětského parlamentu, realizace akcí pro veřejnost běžných ve Zdravých městech, vznik Dobrovolnického centra (podpořeno z projektu Equal), řešení úrazovosti ve městě dle metodiky projektu „Bezpečná komunita“, realizace projektu „Dobrá škola“ atd.

O všech i o dalších přínosech by se dalo dlouze hovořit, bylo by možné je rozebrat. Můžeme se setkat s připomínkou: „Ale to všechno je možné dělat i bez jakosti“, nebo „ to my již děláme dávno“. Je jistě řada činností, které jiné úřady zabezpečují mnohem lépe, než my. Škoda, že tuto „dobrou praxi“ více nezveřejňují, aby pomohli ostatním. Systém však vnáší do těchto aktivit větší řád, dává větší jistotu, že zahájené činnosti dokončíme v dohodnutých parametrech, vtahuje zaměstnance do dění, neboť ti nejčastěji vědí, co je třeba zlepšit.

Náklady MěÚ na certifikaci:

Přecertifikační audit: MěÚ Vsetín zaplatil 60 000 Kč ČSJ

Certifikační audit: MěÚ Vsetín zaplatil 140 000 Kč ČSJ

MěÚ Vsetín však obdržel dotaci 200 000 Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu

Postup realizace:

Zastupitelstvo města Vsetína rozhodlo v září 2001 o budování systému jakosti a šetrnosti k přírodě dle norem ISO 9001 a ISO 14001 na MěÚ Vsetín. V této době probíhal na MěÚ Vsetín informační audit, audit činnosti a dokumentace všech odborů úřadu a městské policie, bylo rozhodnuto zastupitelstvem zavádět systém Národní sítě zdravých měst, započalo mapování potřeb města a jeho občanů (což vyústilo v sestavení „Plánu zdraví a kvality života“, který inovoval strategický plán rozvoje města). V září 2001 byla vydána první směrnice k EMS (environmentální městský systém) – směrnice o nakládání s odpadem MěÚ a byly prosazeny některá ekologická opatření do rozpočtu města (kompostárna, překladiště,..). V únoru 2002 bylo zahájeno zavádění integrovaného systému v Technických službách, 16.4. 2002 byl přijat zastupitelstvem města Plán zdraví a kvality života (ročně se aktualizuje) a politika jakosti a šetrnosti k přírodě. V období 04 – 10/2002 byly provedeny ekologické audity všech ZŠ a MŠ, byl proveden audit bezpečnosti v okolí škol z hlediska dopravy, byl zahájen projekt pro ZŠ „Dobrá škola“ ( projekt pro zlepšení klimatu ve školách, volnočasových aktivit, spolupráce s rodiči, s žáky, prezentace na veřejnosti apod ; motivací je příspěvek 200 Kč/žáka v případě 100% splnění podmínek). V dubnu 2002 došlo k převodu sociálních služeb poskytovaných městem pod NNO, ve struktuře MěÚ vznikly pozice „projektových manažerů“, kteří s NNO spolupracují v této oblasti, při získávání grantů,apod. Od června 2002 do června 2003 na základě analýzy probíhala realizace optimalizace struktury úřadu včetně činností přebraných z okresních úřadů. 18. července 2003 podepsala Evropská unie finanční memorandum, kterým bylo přiděleno 32,35 mil. eur (1 mld Kč) na rekonstrukci čistíren a odpadních vod a kanalizačního systému v oblasti povodí řeky Bečvy (úřad pracoval na projektu od r. 2001). Město se úspěšně zapojuje i do dalších projektů (Phare, Equal,..). V září 2003 došlo k samotné certifikaci.

Environmentální politika MěÚ:

„Trvale chceme vytvářet podmínky pro zlepšování uspokojování potřeb města a regionu, zlepšovat podmínky pro péči o občany, zlepšovat pracovní prostředí pro návštěvníky i zaměstnance úřadu a šetrně chovat k životnímu prostředí.“ K naplnění této politiky nám slouží následující cíle.

Environmentální cíle MěÚ Vsetín:

1.      Zajištění kvalitní vody pro odběratele ze studní a drobných vodárenských zařízení města (do 04/2004)

2.      Zlepšování prostředí ve městě Vsetíně.

3.      Snižování spotřeby tepelné energie (v r. 2003 o 30% oproti roku 2002 na užitnou plochu)

4.      Omezení množství netříditelného odpadu v administrativních budovách MěÚ Vsetín (o 10% nižší množství komunálního odpadu na úředníka vůči I. pololetí 2003 prostřednictvím neplánovaných kontrol zaměřených na způsoby a formy recyklace)

5.      Řešení a spoluúčast na programu Evropské unie – ISPA „Čistá řeka Bečva“ (do 12/2006) – zlepšení základních ukazatelů kvality povrchové vody pod řešenými obcemi se stávající čistírnou odpadních vod o 20%, s nově budovanými čistírnami odpadních vod o 60% ( tj. zvýšení kvality povrchové u podpovrchové vody ve vybraných lokalitách do konce roku 2006 prostřednictvím investic do kanalizací a čistíren odpadních vod ve výši 1,5 mld. Kč)

6.      Přenášení principů šetrnosti k přírodě i na ostatní subjekty řízené Městem Vsetín (provedení 18ti následných ekologických auditů u organizací řízených městem do 12/2004, zabezpečit proškolení všech pracovníků města k šetrnosti k přírodě, do všech nových smluv uzavřených po 1.9.2003 na pronájem nebytových prostor zapracovat envir. požadavky, proškolování a ověřování účinnosti na pracovištích, apod.)

7.      Odstraňování či omezování dopadů činností na pracovní prostředí (do 12/2003 – např. vyloučení pracovišť se zátěží, zvyšování kvality pracovního prostředí, provedení opakované analýzy stávajících pracovišť a realizace opatření k odstranění zátěže)

Zdroj: CĚÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí