zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předběžné posouzení stavebního recyklovatelného odpadu

03.02.2004
Odpady
Předběžné posouzení stavebního recyklovatelného odpadu
Prioritním požadavkem producenta recyklovatelného odpadu je obvykle co nejkratší doba nutná k určení, zda lze odpad požadovaným způsobem recyklovat, a co nejnižší cena analytických prací k tomuto určení potřebných.
Prioritním požadavkem producenta recyklovatelného odpadu je obvykle co nejkratší doba nutná k určení, zda lze odpad požadovaným způsobem recyklovat, a co nejnižší cena analytických prací k tomuto určení potřebných.

Přínosem Metodiky předběžného posouzení odpadu, kterou prezentujeme v tomto článku, je zkrácení doby nutné k zjištění, zda je odpad použitelný recyklaci. Po předběžném posouzení, je-li odpad recyklovatelný, následuje dokončení analytických prací v celém rozsahu podle požadavku vyhlášky MŽP č. 383/01, tak aby byl producent odpadu schopen doložit orgánům státní správy oprávněnost požadavku recyklace odpadu.

Předběžné posouzení odpadu dává producentovi čas potřebný k přípravě zpracování odpadu, (doprava, drcení, mezisklady). Tím je dosažena i finanční úspora pro zadavatele zkoušek, protože rozsah analytických prací potřebných k určení třídy skládkování je nižší, nežli při použití odpadu k recyklaci.

Metodika byla vytvořena na základě vyhodnocení přibližně 3000 zkoušek, provedených na 200 vybraných vzorcích odpadů. Vzorky byly vybrány ze stavebních a demoličních odpadů vhodných k recyklaci podle Katalogu odpadů: 17 01 01 beton, 17 01 02 cihly, 17 01 07 směsi betonu, cihel a keramických výrobků, 17 05 04 vytěžená zemina a kamenivo, 17 05 06 vytěžená hlušina.

Statistické hodnocení

Naměřené hodnoty byly podrobeny statistickému vyhodnocení a na základě výsledků byly stanoveny ukazatele nejčastěji překračující požadované limity nebo ukazatele vyskytující se v hodnotách nad mezí detekce a nejčastěji se limitům blížící. Tyto ukazatele v převážné většině analyzovaných odpadů určovaly, zda lze odpad použít na recyklaci. Bylo nutno stanovit takový počet ukazatelů, který by s dostatečnou pravděpodobností charakterizoval daný odpad a zároveň byl únosný z hlediska rychlosti a ceny analytických prací. Vybrané ukazatele musí zároveň signalizovat znečištění odpadu cizorodými organickými (NEL) a anorganickými látkami (kovy). Ve většině komerčních analytických laboratoří je obvykle personálně odděleno vyhodnocování výsledků analýz od vlastního stanovení jednotlivých analytů. Sestavením rutinně se opakující skupiny ukazatelů je pro průchodnost vzorků laboratoří velmi výhodné.

Při obecném používání této metodiky v např. menších laboratořích je vhodné přihlédnout k instrumentaci - infračervený spektrofotometr a atomový absorbční spektrofotometr jsou v laboratořích životního prostředí daleko běžnější přístroje, nežli kapalinový a plynový chromatograf nebo analyzátor organického chloru, a k finančním požadavkům - stanovení na infračerveném spektroskopu a atomovém absorpčním spektrofotometru je řádově levnější, než stanovení na kapalinovém nebo plynovém chromatografu.

Současné ceny analytických prací pro určení, zda lze odpad recyklovat, jsou orientačně: vodný výluh - 5100 Kč, stanovení škodlivin v sušině 6800 Kč. Pro předběžné posouzení je vhodná cena 1/10 celkového stanovení tj. zhruba 1200 Kč. Doba nutná pro celkový rozbor je 10-13 pracovní dní, pro předběžný rozbor by byla vhodná doba 3, max. 4 dny.

Vlastní výběr ukazatelů byl vymezen získanými daty, jejich statistickým zpracováním, zkušenostmi při analytickém zpracování vzorků odpadů a předchozími požadavky. Předběžně se omezil na nepolární extrahovatelné látky a kovy, přičemž hliník a železo byly z výběru vyřazeny. Stavební odpad je složen převážně z betonu, cihel, kameniva a zeminy. Obsahy hliníku a železa se mohou pohybovat v jednotkách mg/l. Typickou součástí složení betonu jsou hydratované oxidy vápníku, křemíku, hliníku, železa, tyto sloučeniny mají alkalickou reakci a částečně se vylouží do destilované vody v závislosti na složení použitého betonu.

V případech, kdy po statistickém zpracování naměřených hodnot vychází, že pro více kovů je jejich limitní hodnota odhadnuta stejným kvantilem, je vybrán kov s nejvyšší toxicitou na životní prostředí. Na první a druhé místo z hlediska toxicity kovů se řadí rtuť a kadmium. Další z vlastností, které rozhodovaly při shodnosti odhadu kvantilu o zařazení do předběžného zkoušení, byla sorbce na hydratované oxidy železa a hliníku. Tato vlastnost je z uvažovaných kovů nejvyšší u arsenu a chromu, toxicita těchto kovů je také závažná a velmi závisí na sloučenině, v níž je kov vázán.

Na základě analýz byly jako vybrané ukazatele pro stanovení škodlivin v sušině stanoveny NEL, Zn, Cd, Hg. Pro stanovení škodlivin ve výluhu byly vybrány NEL, Cr, Pb, As.

Postup posouzení vzorku odpadu

Zkoušený odpad bude zpracováván v rozsahu skupinového stanovení ukazatelů pro stanovení škodlivin v sušině: NEL, Zn, Cd, Hg, nebo ve výluhu: NEL, Cr, Pb, As. Takto přijatý vzorek vstoupí do laboratoře a bude na něm provedena zadaná skupina zkoušek. Po ukončení analýz výsledky vyhodnotí oprávněný pracovník seznámený s problematikou recyklace odpadů. Vyhodnocení vyústí ve dvě možnosti. Vyhoví-li zkoušený odpad limitním ukazatelům recyklace, lze pokračovat v dalších analýzách podle požadavku vyhlášky. Oprávněná osoba provede formou autorizované opravy v laboratorním systému rozšíření požadovaných stanovení v zkoušeném vzorku odpadu a obvyklou formou s tímto rozšířením seznámí jednotlivé analytiky (pracovní listy). Po ukončení analýz sestaví oprávněná osoba Zprávu o zkoušce, která bude obsahovat Protokol o zkoušce, Protokol o odběru a Vyhodnocení odpadu z hlediska možnosti recyklace, případně zatřídění do jednotlivých skládkovacíc h skupin. Vzorek odpadu je v laboratoři uložen po dobu dvou měsíců od odeslání Zprávy o zkoušce k případným opakovaným zkouškám. Po této době je likvidován odbornou firmou.

Nevyhoví-li zkoušený odpad limitním ukazatelům recyklace, provede oprávněná osoba konzultaci s zadavatelem zkoušek, která vede opět ke dvěma možnostem. Buď bude zadavatel souhlasit s zařazením odpadu na skládkování, a tedy s pokračováním zkoušek v rozsahu navrženém oprávněnou osobou. Pak je vybrána třída skládky, které zatím stanovené hodnoty ukazatelů vyhovují. Další postup oprávněné osoby je shodný jako v případě, že zkoušený odpad vyhoví limitním ukazatelům recyklace. V druhém případě si zadavatel přeje ukončit zkoušky. Oprávněná osoba sestaví Zprávu o zkoušce standardním postupem, nezařadí však odpad do skládkovacích skupin.

AUTOR: Ing. Renáta Máchová,
Ústav systémového inženýrství a informatiky
Univerzita Pardubice
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí