zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2003

12.02.2004
Obecné
Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2003
O činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí je zveřejňována na základě § 18, odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


V roce 2003 Evidenční místo Ministerstva životního prostředí zaevidovalo a vyřídilo formou dopisů nebo e-mailem 30 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
V působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX bylo ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., vyřízeno 20 žádostí o poskytnutí informací a 1 odvolání proti rozhodnutí.

Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, Ministerstvo životního prostředí vyřídilo nebo postoupilo k vyřízení odborným útvarům 2298 žádostí. Další žádosti ve smyslu tohoto zákona byly vyřízeny v působnosti Odborů výkonu státní správy MŽP I – IX.

Údaje požadované dle zákona č. 106/1999 Sb.

§ 18, odst. 1, písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 50

§ 18, odst. 1, písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 1

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace
\"\" Došlo Vyřízeno
\"\" celkem přímo
Žádosti (§ 18, odst. 1, písm. a) 50 50
Odvolání (§ 18, odst. 1, písm. b) 1 1

§ 18, odst. 1, písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)
Požadované informace nebo soubory informací poskytovalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2003 žadatelům bezplatně. V případě jedné žádosti byly informace poskytnuty za úplatu.

Žádosti o informace se týkaly zejména:

- poskytování příspěvků na hospodaření v lesích národních parků
- počtu žádostí o finanční příspěvek v rámci krajinotvorných programů
- posouzení vlivů na životní prostředí návrhu Aktualizace státní energetické koncepce České republiky
- podmínek výběrového řízení vyhlašovaného MŽP na podporu projektů občanských sdružení a obecně prospěšných společností
- rozpočtu MŽP a jeho čerpání za roky 2001 – 2003 a návrhu rozpočtu na rok 2004
- poskytnutí kopií studií o vlivu D8 na krajinný ráz CHKO České středohoří
- podmínek poskytování finančních prostředků ze SFŽP
- poskytnutí informací ve věci Jaderné elektrárny Temelín
- poskytnutí Návrhu programu podpory výroby a využití bioplynu a výstavby bioplynových stanic do roku 2010
- způsobu odstraňování starých ekologických zátěží
- podání informací ve věci zásahu do skladebné části nadregionálního biokoridoru K 101 řeky Morávky
- stavby „Přeložka silnice I/4 Mirotice-Nová Hospoda a silnice I/2 Písek
- rekultivace ložiska štěrkopísků Milhostov
- poskytnutí Rámcové dohody o spolupráci MŽP a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v oblasti geografické informace
- poskytnutí zápisů ze schůzí České komise pro nakládání s GMO v letech 2001 – 2002

Mgr. Jakub K a š p a r
ředitel
odbor vnějších vztahů MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí