zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poznatky z veletrhu POLLUTEC

18.02.2004
Voda
Odpady
Zemědělství
Poznatky z veletrhu POLLUTEC
Dominantní témata: odpady, voda, kontaminovaná půda

V prosinci loňského roku proběhla v Paříži na výstavišti Paris-Nord ve Villepinte velmi významná akce celosvětového významu, už 19. Mezinárodní veletrh zařízení, technologií a služeb pro životní prostředí POLLUTEC. Veletrh proběhl souběžně s ADEME Energies 2003 - Salonem manipulace s energií a obnovitelnými energiemi. Pořadatelem byla veletržní správa Pollutec Reed Expositions France ve spolupráci s organizací ADEME Energies.

Veletrhu se zúčastnilo 1383 firem a organizací, které vystavovaly na 50 tisících m2.Veletrh a doprovodné akce (viz dále) navštívilo 40 tisíc návštěvníků, hlavně odborníků z firem a vedoucích pracovníků měst a obcí hlavně z Evropy, především samozřejmě z Francie. Nejvíce vystavovatelů (958) také bylo samozřejmě z pořadatelské země. Tento počet je dán nejenom tím, že z pořádající země bývá všude na světě vždy největší počet vystavujících, ale i tím, že Francie v technologiích šetrných vůči životnímu prostředí patří ke světové špičce.

Čestným hostem veletrhu bylo letos Alžírsko. V akcích uspořádaných v souvislosti s účastí alžírské delegace na vysoké úrovni se kladl hlavní důraz na hospodaření s vodou, které bylo tématem značné části vystavujících firem.

Kromě firem z Francie se veletrhu zúčastnily svými stánky organizace z těchto zemí: Alžírsko -Belgie - Čína - Česká republika - Dánsko - Finsko - Irsko - Itálie - Izrael - Japonsko - Jižní Korea - Kanada - Libanon - Lucembursko - Německo - Nizozemsko - Polsko - Portugalsko - Rakousko - Rumunsko - Rusko - Řecko - Sjednocené arabské emiráty- Senegal - Španělsko - Švédsko - Švýcarsko - USA - Velká Británie - Turecko.

Nejsilnější vedle francouzské byla účast německých, belgických. italských a amerických firem. Českou republiku reprezentovala jenom jediná firma, a to STRA ze Zastávky u Brna, která vyrábí hydraulické tzv. aligátorové nůžky na dělení materiálu a páračky kabelové izolace používané při odizolovávání elektrických kabelů, a též universální lisovací jednotky.

Účast organizací ze střední a východní Evropy byla na Pollutecu 2003 poměrně slabá, s výjimkou Polska. Odtamtud se veletrhu účastnilo 10 firem, a akci navštívila polská delegace na vládní úrovni.

Odpady - manipulace s nimi a zpracování či likvidace

Pokud jde o kategorie exponátů a nabízených systémů a řešení, pakzhruba třetinu výstavní plochy zaujímaly firmy zabývající se ze všech možných stránek problematikou odpadů a recyklace. Šlo o technická zařízení a technologické celky a služby spojené se sběrem, ukládáním, tříděním, odvozem, likvidací či rekuperací a recyklací odpadů průmyslových, zemědělských i komunálních. - odpadů ocelových, z neželezných kovů, gumových (jako jsou např. pneumatiky), demoličního odpadu, plastů, papíru. dřeva, biologického odpadu, textilu a chemických odpadů. Tendence k recyklaci relativně omezují budoucnost spaloven odpadu, ale ty zřejmě nikdy nebudou vytlačeny ze hry. Spíše půjde o kapacity, které budou současně resp. paralelně část odpadu spalovat a část rekuperovat.

Hodně firem se zaměřilo na otázku, co s odpady tzv. elektronickými, chemickými a farmaceutickými. Jde tu o to, co dělat např. s použitými bateriemi anebo ledničkami. Samozřejmě nechyběla ani oblast likvidace vyřazených automobilů. Otázkou, která vnitrozemské státy asi příliš nezajímá, ale která je velice živá ve Francii a dalších přímořských zemích, je nakládání s odpady, které jsou vypouštěny či shazovány do moře.

Firmy nabízely na Pollutecu širokou paletu drtičů odpadu, lisů, nůžek, magnetů, pásů, speciálních vozů a j. Již dříve se totiž při anketách mezi návštěvníky minulých Polluteců zjistilo, že každý druhý návštěvník přichází na tento veletrh nejen proto, aby se dověděl něco nového, ale i proto, že hledá nové výrobky a nové dodavatele v oboru ekologické techniky. V tomto smyslu letošní Pollutec potvrdil svou pověst vitriny technických inovací na poli životního prostředí a nakládání s odpady.

Nechybělo ani know-how pojaté z organizačního a ekonomického pohledu, tedy tzv. Waste Management a rovněž rizikový resp. krizový management, který má řešit kritické situace na poli životního prostředí, ale hlavně jim předcházet.

Ostatní nomenklaturní skupiny exponátů

Druhou nejsilněji zastoupenou předmětnou skupinou na veletrhu byly exponáty a řešení související s vodou, především samozřejmě s udržováním její čistoty resp. s čištěním již použité vody. Dá se to říci tak, že zhruba čtvrtina plochy veletrhu byla věnována této tématice.

Dalšími zastoupenými tématickými oblastmi pak byla: Rizika spojená se znečišťováním resp. vůbec narušováním životního prostředí, ale i s neuváženými pokusy o jeho nápravu - Analýzy, měření a kontrola - Vzduch - Energie včetně tzv.nových a obnovitelných (sem patří i vodík) - Hluk - Dekontaminace průmyslových prostorů a půdy - Urbanistické a krajinotvorné aspekty péče o životní prostředí. Speciální kategorií je Čistota pobřežních vod, což je kategorie, jejíž ustavení si vynutily časté katastrofy tankerů.

Z vystoupení francouzské ministryně životního prostředí a udržitelného rozvoje paní Roselyne Bachelot-Narqwuinové při zahájení veletrhu:

Experti se shodují v tom, že horké léto 2003 se stane do konce 21. století normálním jevem, a to v důsledku globálního oteplování, a že dojde i k jiným klimatickým změnám. Klíčovými problémy 21. století jsou energie a klima - s tím musíme počítat .

Uvědomili jsme si, co všechno skutečně obnáší boj proti skleníkovému efektu. Nejsme přece proti němu bezmocní. Oteplování je skutečností, ale my je můžeme významně omezit. Řešení známe, jsou to:

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie

Úspora energie, zvláště v budovách

Ekologicky čistá doprava

Aplikace energeticky úsporných technologií v průmyslu.

Vhodné technologie už existují - teď jde o to, že se musejí více rozšířit a dále vyvíjet a zdokonalovat.

Očekávám, že Pollutec k jejich rozšiřování hodně napomůže. Jsem přesvědčena, že technická inovace je rozhodujícím faktorem v pokroku, jehož chceme dosáhnout , pokud jde o stav životního prostředí. Nedostaneme se kupředu, pokud nebudeme disponovat efektivními technickými řešeními a systémy, které budou dostupné za přijatelné ceny. Pollutec má samozřejmě komerční poslání, ale slouží zároveň k výměně informací a zkušeností mezi vědci, odborníky a firmami, a jako takový hraje velmi zásadní roli v ochraně životního prostředí u nás a ve světě.

Stát, regiony, departementy i obce a města musejí výrazně zvýšit svou odpovědnost při řešení problémů, které vznikají, když končí svou činmost průmyslové provozy anebo se přesunují jinam. Půda, vodstvo a vzduch zůstávají potom znečištěny, a je nutno životní prostředí dekontaminovat. Zde je nutno bedlivě plánovat a vyhradit si pro příslušná řešení finance, a hlavně plány uvádět v život. A opět jsme zde zpátky u techniky a technologií, protože bez nich se dekontaminace nedá dělat.


Bohatý doprovodný program

Během veletrhu se konalo více než 170 odborných konferencí, přednášek a sympozií, které se zaměřily především na otázky obnovitelných zdrojů energie, urbanistické aspekty či souvislosti řešení ekologických problémů a dekontaminaci průmyslových objektů a půd, nicméně hodně bylo i přednášek zabývajících se inovacemi technologických procesů, jež činí tyto procesy šetrnějšími vůči životnímu prostředí. V této sféře byly aktivní, samozřejmě vedle Francouzů, hlavně firmy či. školy či výzkumné instituce ze SRN, Velké Británie a USA.

- V tomto rámci proběhla např. 3. mezinárodní konference o čistotě vzduchu a vody organizovaná asociacemi International Ozone Association, European Aware Assn. a International Solid Waste Assn.

- Jinou mezinárodní akcí byla tzv. ECOETAPE, což byla multilaterální konference organizovaná organizací ONUDI, jíž se kromě evropských manažerů účastnili i odborníci z latinskoamerických zemí, Afriky a Číny a která se zabývala otázkou uvádění ekologických projektů do praxe. Na těchto podujetích byla příznačná velmi silná účast zástupců městských obecních správ z Francie a jiných západoevropských zemí.

- Další odborníky hojně navštívenou akcí byla konference s dosti sugestivním názvem Co může starosta udělat tváří v tvář skleníkovému efektu?, kterou pořádaly ADEME, organizace francouzských starostů Eco maires a MIES (Meziministerská mise pro otázky skleníkového efektu). Na ní se přednášelo o věcech, které by vedoucí činitelé měst a obcí měli o zmíněném klimatickém jevu vědět, a o přístupech, jakými se dá ne-li snižovat rozsah jeho působení, tedy aspoň udržovat v přijatelných mezích. Hodně pozornosti se tu věnovalo nutnosti dosahování souladu mezi zájmy městských a obecních správ na jedné a průmyslových podniků v daných lokalitách na druhé straně, protože bez technické a finanční součinnosti s průmyslem se nedá dosáhnout řešení, která by byla relevantní a přinášela by obcím a městům resp. jejich obyvatelům znatelnou úlevu či zlepšení oproti výchozímu nedobrému stavu.

Na konferenci pořádané ADEME pro starosty bylo poukázáno na to, že Francie už od roku 2000 realizuje tzv. Národní program zvyšování energetické efektivnosti, který se týká průmyslových odvětví, dopravy, zemědělství a lesnictví, odpadového hospodářství, samozřejmě energetiky, ale také organizace života měst a obcí. Pracovníci ADEME uváděli úspěšné příklady vyřešení problémů průmyslových a komunálních odpadů.

Představitelé MIES na konferenci informovali o iniciativě pojmenované \"Plan Climat 2003\".

Návazně na to zástupci tří lokalit (Mérignac, Montreuil a Chalon-sur-Saone velice konkrétně referovali o svých aktivitách v dále uvedených sférách : likvidace ekologické zátěže při přemísťování průmyslových kapacit v katastrech obcí, energetické hospodářství, přístup k obnovitelným energiím, a spolupráce orgánů územní správy s průmyslovými firmami v okruhu jejich pravomoci.

- V rámci tzv. Salonu novinek 2003 pak organizace UPDS (Profesionální unie podniků zabývajících se dekontaminací území) uspořádala kolokvium, které se zabývalo technikou a technologiemi pro provádění této dekontaminace, ale také příslušnou legislativou, vymezením pravomocí a odpovědnosti, metodologickým vyhodnocováním rizik a diagnostikou znečištění, a také zkušenostmi ze sousedních zemí, které mají se znečištěním půdy stejně vážné problémy jako Francie (nejvíce samozřejmě Německo, Belgie, Nizozemsko). Případů znečištěných a přitom průmyslovými firmami opuštěných míst bylo až donedávna ve Francii stále více, a tak se vláda začala tímto problémem rozhodněji zabývat. Jde nejen o zvyšování pokut za znečišťování území, ale také o právní a metodickou pomoc firmám, a také o finanční pomoc při rekuperaci území. Smyslem je zvýšit odpovědnost a zavést v této sféře větší kontrolu, ale také více uplatňovat prvek plánování dekontaminace.

- Na půdě tzv. Energetického fóra se pak rozsáhle přednášelo a diskutovalo o všech možných formách obnovitelných zdrojů energie, v jejichž využívání se Francie řadí mezi průkopníky ve světovém měřítku. Jde o solární, fotovoltaickou, geotermální, větrnou, vodíkovou energii. Fóum uspořádala organizace ADEME v součinnosti s Asociací pro obnovitelné zdroje energie, AFH2 (Francouzskou asociací pro využití vodíku) a časopisem Enerpresse.

Studie o vodě

Během veletrhu zveřejnilo oddělení marketingu veletržní správy studii o vodním hospodářství ve Francii. To je v ní mimochodem nazýváno \"prvním ekologickým průmyslem země\". Studie vycházela z pěti zdrojů, a to z informací poskytnutých veřejnými institucemi, z firemních zpráv, z článků odborníků v novinách, z analýz vypracovaných odbornými grémii a z posudků vypracovaných vodohospodářskými experty. Ve vodohospodářství ve Francii pracuje 132 tisíc lidí. To je 43 % celkového počtu osob, jež se ve Francii zabývají výrobou a službami spojenými se životním prostředím. Třemi hlavními \"hráči\" resp. zájmovými skupinami na tomto poli jsou obce a města , veřejné instituce a soukromé firmy. Loni se ve Francii citelně se zpřísnila pozornost věnovaná vodě, as to formou řady nových legislativních opatření. To vedlo poněkud paradoxně k tomu, že i přes relativní nedostatek financí obce velice dynamicky budují nové čističky, takže i jejich dodavatelé zaznamenávají příznivý vývoj .

Ve studii se píše také o tzv. 8. programu na léta 2003-2006 vypracovaného organizacemi \"agences de l`eau (vodními agenturami), podle něhož se má do roku 2015 obnovit v řekách ve Francii \"dobrý ekologický stav\". O programu se pak hovořilo i během několika konferencí na samotném veletrhu. Priority programu jsou tyto:

identifikace a redukce zdrojů toxických znečištění francouzských vod

upřednostňování méně znečišťujících průmyslových technologií v budoucích letech

důslednější prevence rizik znečištění říčních vod

prevence znečišťování přímo ve výrobě a v řemeslech

AUTOR: Petr Přibyl

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí