zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Největší výrobci vodních turbin v ČR

19.03.2004
Voda
Největší výrobci vodních turbin v ČR
Výrobu kompletního anebo částečného sortimentu v oboru vodních turbin zajišťuje v ČR pro tuzemskou poptávku a obnovu hydroelektráren více než desítka firem
Výrobu kompletního anebo částečného sortimentu v oboru vodních turbin zajišťuje v ČR pro tuzemskou poptávku a obnovu hydroelektráren více než desítka firem, z nichž mnohé získaly cenné reference i v zahraničí. Dále uvádíme nejznámější resp. největší české výrobce.

ČKD Blansko Engineering, a.s. (ČBE, a.s.)

Naše největší a nejstarší firma s uvedeným zaměřením vyrábí turbiny Kaplanovy, Francisovy, Peltonovy, Reiffenstein, Deriaz a čerpadlové turbiny, vše v různém uspořádání a velikostech. Dále dodává veškerá zařízení a příslušenství pro energetiku a vodní stavby. Jsou to hydraulické regulační agregáty, česle, čistící stroje česlí, stavidla, hradidla, potrubní uzávěry, ocelové konstrukce vzdouvacích zařízení, servis a opravy zařízení vodních elektráren, prakticky vše v souvislosti s výstavbou, provozem i servisem.

Velký důraz je kladen na zajištění a řízení kvality podle mezinárodních norem. Společnost vlastní certifikát ISO 9001.

ČBE dále nabízí:

projektové studie a vypracování projektových dokumentací

hydraulické výpočty a návrhy vodních strojů

modelové zkoušky vodních turbin a čerpadel ve vlastní hydraulické zkušebně

seizmické, vibrační a únavové zkoušky, kalibrace měřidel průtoků a tlaků

montážní práce, montážní dozor, řízení a vedení stavby

uvedení dodaných zařízení do provozu, měření a zkoušky na díle

rekonstrukce a inovace instalovaných vodních strojů a hydrotechnických zařízení.

Ze sortimentu turbin pro dnes tak aktuální malé vodní elektrárny lze uvést výrobek z poslední doby, který svou prodejní cenou, kvalitou provedení a technickou úrovní může konkurovat srovnatelným výrobkům. Jedná se o mikroturbinu Reiffenstein, která je určena pro výrobu elektrické energie v malých a domácích elektrárnách.

Technický popis tohoto řešení:

Kompatibilní ekologické řešení soustrojí je horizontální, dodávané jako komplet turbina s generátorem na společném rámu

Oběžné kolo je na společném hřídeli s asynchronním generátorem, s ocelovou svařovanou spirálou čtyřhranného profilu, regulační lopatkou a s nerezovým oběžným kolem svařované konstrukce

Regulační lopatka turbiny je ovládána elektrickým servopohonem. Havarijní zavření lopatky je řešeno pomocí páky se závažím a elektricky řazené zubové spojky

Půdorysná plocha soustrojí je 2550 x 1300 mm a výška soustrojí 1150 mm. Hmotnost soustrojí bez generátoru je cca 1500 kg - oběžná kola se nabízejí v průměru 250 mm, 300 mm a 250 mm

Asynchronní generátor má hřídel upraven pro uchycení oběžného kola, ložisek, ucpávky. Je vybaven snímačem otáček.

MAVEL a.s.

Vyrábí, dodává a uvádí do provozu se zajištěním následného záručního a pozáručního servisu kompletní technologické celky s turbinami typu Kaplan, Francis, Pelton a Bánki, včetně jejich modifikací, v rozsahu výkonů od 2 kW do 20 MW.

Mavel vyrábí velmi jednoduché vrtulové turbiny pro energetické mikrozdroje. Turbiny se vyrábějí ve dvou velikostech: TM3 s průměrem oběžného kola 300 mm a TM5 s průměrem 550 mm. Jsou to násoskové turbiny s litinovou komorou a plechovou svařovanou sací rourou, jejichž rozměr je upraven podle podmínek v dané lokalitě. Rozváděcí i oběžné lopatky jsou pevné, neregulovatelné, nebo na přání s přestavitelnými lopatkami oběžného kola.

Rozváděcí kolo je pevné, nepřestavitelné. Vyrábějí se oběžná kola s několika profily otevření tak, aby pro dané průtočné poměry bylo možné zvolit optimální variantu. Turbiny pracují s asynchronními motory v generátorovém chodu - tedy vždy v součinnosti s energetickou sítí. Mikrosoustrojí s násoskou je uváděno do provozu pomocí vlastního elektromotoru. Při zapnutí do sítě pracuje turbina jako čerpadlo (cca 15 s) a po zaplnění násosky vodou, soustrojí přechází automaticky do turbinového chodu, v němž elektromotor pracuje jako generátor. Soustrojí se odstavuje zavzdušněním násosky.

Turbiny MAVEL se vyrábějí od roku 1983, původně jako turbiny METAZ ve stejnojmenné firmě v Týnci nad Sázavou. Těchto strojů pracuje u nás spolehlivě cca 700 kusů, na spádech od 2 do 6 m. Jsou vhodné např. do lokalit, kde nahrazují původní vodní kolo na svrchní vodu. Zde se pak pouze vybuduje opěrná zeď, čímž vznikne kašna. V ní se poměrně jednoduchým způsobem instaluje turbina MAVEL. Výrobce dodává kompletní soustrojí včetně generátoru a elektrického rozvaděče.

Podmínkou omezující nasazení těchto jednoduchých turbin je pokud možno konstantní průtok a jen málo se měnící úroveň horní hladiny. Účinnost těchto strojů se pohybuje od 72 do 80 %, což jsou solidní hodnoty pro tuto velikost a pro použitou technologii výroby. Typ MAVEL TM3 lze ekonomicky nasadit od spádu 3 m a průtoku 0,3 m3/s, typ MAVEL TM5 od spádů kolem 2 m a průtoků asi 0,8 m3/s. Horní hranicí spádu u obou velikostí je hodnota 6m.

Pohyblivé části turbiny jsou samomazné (dolní vodicí ložisko), nebo se zabezpečením proti úniku maziva - mimo kontakt s říční vodou (horní závěsné ložisko). Díky tomu jsou tyto turbiny ekologicky nezávadné, způsobilé i pro provoz ve vodárenských přivaděčích.

V oblasti turbin jsou nicméně hlavním programem firmy MAVEL přímoproudé Kaplanovy turbiny, které se vyznačují dlouhou životností, vysokou účinností v široce regulovaném provozním pásmu pro spády od 2 do 12 metrů a s průměry oběžných kol od 1050 mm do 2000 mm.

ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.

Nabízí výrobu energetického zařízení včetně montáže, opravy i rekonstrukce vodních turbin. V oblasti pro malé vodní elektrárny zajistí komplexní dodávky technologie včetně instalace na díle (montáž a uvedení do provozu). Dále nabízí generální opravy a rekonstrukce vodních turbin včetně regulace elektrických rozvaděčů a souvisejících dalších prvků pro MVE jako česlová pole, čisticí stroje česlí a stavidlové tabule.

Nabízené vodní turbiny jsou typu Kaplan, Francis, Pelton a Bánki, v rozsahu výkonu od 8 kW do 160 kW u menších typů a u větších až do výkonu cca 4 MW. U menších typů je nabídka podpořena velmi vhodnou typovou standardizací a u větších umožňuje individuální přístup pro vhodnou volbu soustrojí. Kompletní soustrojí jsou vybavena úplnými regulačními zařízeními a digitálními řídicími systémy, které vyhovují ve spojení jak s asynchronními, tak i se synchronními generátory - pro paralelní provoz s veřejnou energetickou sítí. i pro provoz se sítí vydělenou - samostatnou.

Firma poskytuje investorům technickou pomoc formou studií proveditelnosti technologie, kapacitní výpočty, posuzování technického stavu technologie a hydrodynamických jevů v potrubních přivaděčích. Dále poskytuje technickou projekci do úrovně prováděcích plánů, kompletaci provozních souborů a vše v součinnosti s dodávkami \"na klíč\".

I když firma nabízí velice široký sortiment všech typů turbin, patří vedle ČBE k našim největším producentům spirálních turbin Francis. Jejich typickým výrobkem jsou horizontální Francisovy spirální turbiny, které se již osvědčily jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.

Uvedené Francisovy spirální turbiny se uplatňují v širokém rozsahu pro střední a vyšší spády převážně v horizontálním provedení. Turbina má tlakovou spirálu a regulovatelné rozváděcí lopatky, s čepy uloženými v samomazných pouzdrech. Na spirálu je napojena savka, tvarovaná z ocelového plechu. Před turbinu se umisťuje provozní uzávěr. Ke spojení turbiny s asynchronním nebo synchronním generátorem se používá řemenový převod nebo převodovka. Turbina bývá automaticky řízena hydraulickým regulačním agregátem, nebo také elektrohydraulickým regulátorem otáček pomocí tlakového oleje. Tyto turbiny se nabízí v průměrech oběžných kol od 300 do 1000 mm.

HYDROHROM, s.r.o.

Firma se zabývá výrobou vodních turbin a patří po ČKD Blansku k nejstarším, ale také k největším co do počtu vyrobených celků se 150 realizovanými projekty a téměř 300 vyrobenými turbinami. Vyrábí turbiny vlastní konstrukce na jejichž vývoji spolupracuje s renomovanými odborníky z ČVUT.

Turbiny typu Kaplan jsou vyráběny v provedení přímoproudém - vertikálním s automatickou regulací oběžného a rozváděcího kola. U těchto turbin je provozním uzávěrem uzavíratelné rozváděcí kolo. Přímoproudé turbiny jsou dodávány i v provedení \"Semi - Kaplan\", s pevným rozváděcím a regulovaným oběžným kolem. Provozním uzávěrem tohoto typu bývá i stavidlový nebo klapkový uzávěr ovládaný gravitační silou. Turbiny HYDROHROM jsou určeny převážně pro paralelní chod s energetickou sítí v automatickém bezobslužném provozu, s ovládáním podle hladinové regulace. Podle velikosti spádu jsou turbiny individuálně vybavovány nejvhodnějším typem oběžného kola z hlediska kavitací a dosažení maximálních možných účinností. Volba typu oběžného kola umožňuje stavebně jednoduché řešení strojovny také tím, že oběžné kolo a podlaha strojovny jsou umístěny nad úrovní dolní hladiny. HYDROHROM nabízí turbiny s oběžnými koly o průměru od 600 do 2200 mm. Konstrukce turbin splňuje požadavky na bezpečný prov oz z hlediska ochrany životního prostředí.

Mimo přímoproudých Kaplanových turbin vyrábí firma také turbiny typu Pelton, vhodné pro použití na spádech od 30 m až do 400 m a s výkony do 1000 kW. Tyto turbiny jsou také vhodné zejména pro energetické využití na vodovodních řadech, kde splňují požadavky na ekologicky bezpečný provoz.

Turbiny HYDROHROM (provedení S) lze také jednoduchým způsobem instalovat do kašen po starých Francisových turbinách. Pro osazení se provede pouze vhodná čelní zeď. Do větší kašny lze takto osadit vedle sebe i dvě nové turbiny.

Původní výroba turbin typu Kaplan byla rozšířena o turbiny Pelton a Francis. Firma poskytuje také široký sortiment komponentů souvisejících s provozem malých vodních elektráren.

CINK vodní elektrárny, a.s.

Nosným programem firmy je turbina vyvinutá na principu rovnotlaké turbiny BANKI, která byla množstvím nových vývojových prvků (patentovaných) již od prvopočátku brána jako turbina typu CINK.

Nabízí výrobu a montáž celých malých vodních elektráren na klíč. Firma je mj. specializována na instalace těchto zařízení do vodárenských systémů pitné vody. Již od počátků výroby byly tyto turbiny vyvíjeny pro použití v systémech s pitnou vodou. Mají potřebná výkonová data a kvalitu společně s ekologickou nezávadností a bez přerušování zajišťují dodávky vody. Cinkova turbina je typem průtočná s patentovaným radiálně uzavíracím regulačním segmentem a plně funkční savkou. Díky tomu tyto turbiny dosahují vysokých účinností.

Regulační segment Cinkovy turbiny je poháněn elektrickým motorem a není tudíž potřebná hydraulika. Tím je zaručeno, že pitnou vodu nelze ohrozit žádným ropným produktem. Turbina má též patent na těsnicí systém ložisek, při využívání biologických mazacích tuků.

Cinkova turbina je rovněž při srovnatelném výkonu menší než turbina typu Francis. Turbina může být proto instalována do malého prostoru, což je výhodné při zabudování do stávajících objektů. Zajímavou specifikací konstrukce těchto turbin je také přisávání vzduchu do vnitřního prostoru turbiny za účelem omezení kavitací, což na výtoku z turbiny působí jako provzdušňovač vody. Cinkovy turbiny jsou instalovány již na 270 místech v 15 zemích.

V nabídce firmy CINK je kompaktní přenosné zařízení MIKROTURBO. Je vhodné jako zdroj elektrické energie v místech mimo dosah elektrické sítě. Je k použití také jako záložní zdroj elektrické energie. Přívod vody je možno provádět ocelovým nebo plastovým potrubím, případně i textilní hadicí. Mikroturbina je rovněž konstruována se zřetelem na životní prostředí a je vybavena atestem pro použití v systémech s pitnou vodou.

Z další nabídky jsou to turbiny typu Kaplan řešené ja stavebnice z jednotlivých částí, aby bylo možné kombinací vytvořit více modifikací podle potřeby a požadavků zákazníka. Průměry oběžných kol jsou v řadě od 1 m do 2,8 m se třemi až šesti lopatkami. Pro pohon regulace turbiny je použita vysokotlaká hydraulika umístěna mimo kontakt s proudící vodou. Těsnění hřídele proti vodě je bezúdržbové, mechanickou ucpávkou. Použité materiály jsou od litiny až po konstrukční nerezovou ocel, podle dispozic. Dále je nabízena spirální turbina Francis v horizontálním i vertikálním provedení. Pohon regulace je hydraulický, umístěný mimo průchod proudící vody. Pro vodárenské provozy je regulace elektrická.

Pro vysoké spády nad 100 m firma nabízí turbiny typu Pelton, v provedení vertikálním i horizontálním. U obou provedení je konstrukčně umožněno upevnění oběžného kola turbiny přímo na prodloužený hřídel generátoru. Turbinová skříň je svařována z plechů. Použité materiály se liší podle provedení a požadavků zákazníka od litiny, po konstrukční a nerezovou ocel. Sortiment nabídky je doplněn výrobou kalových čerpadel MAPE 50, 100, 150. Dodává též kompletní elektrotechnologie k MVE a příslušenství: stavidla, česle, čistící stroje, atp.

EXMONT - Energo, a.s.

Nabízí opravy, rekonstrukce, montáže a výrobu energetických zařízení. V oblasti pro vodní elektrárny zajistí komplexní dodávky technologie (na klíč), včetně instalace na díle. Dále nabízí generální opravy, rekonstrukce vodních turbin, hydraulických regulátorů a výrobu elektročástí.

Výrobní program společnosti je široký, z nabídky vybíráme:

Kaplanovy kašnové turbiny KTE, vertikální se čtyřlopatkovým oběžným kolem, které se připojuje pomocí převodovky, nebo řemenovým převodem na asynchronní, nebo synchronní generátory.

Plynulá regulace lopatek RK i OK se vzájemnou vazbou umožňuje provoz soustrojí v oblasti 30 % až 100 % návrhového průtoku s vysokou účinností.

Provoz soustrojí je řízen hladinovou regulací s hydraulickým agregátem, která řídí otevření turbiny v závislosti na okamžitých hydrologických podmínkách a současně zajišťuje spolehlivé odstavení soustrojí v případě havarijních stavů (porucha sítě, nedostatek průtoku vody, atp.).

Konstrukční řešení zajišťuje ekologicky nezávadný provoz soustrojí.

Na požádání lze připravit soustrojí ve zjednodušeném provedení s pevnými, nebo pouze za klidu přestavitelnými lopatkami oběžného kola turbiny.

Turbiny se dodávají ve standardním provedení oběžného kola v průměrech OK = 800 mm, 1000, 1300, 1600 a 2000 mm, pro rozsah spádů od 2 do 8 m.

Kaplanovy přímoproudé turbiny PIT - s generátorem v šachtě, jsou navrženy

Pro stejné průměry oběžných kol a navazují tak na standardně vyráběné typové řady vertikálních Kaplanových turbin.

Strojírny Brno, a.s.

Strojírny Brno nabízejí veškerou činnost týkající se vodní energetiky. Zabezpečují výrobu malých technologických celků, opravy a repase vodních turbin. K dalšímu programu patří výroba hydrotechnických zařízení, speciálních armatur, hydraulických agregátů a další technologie.

Přehled o činnosti firmy:

Konzultační, konstrukční, projekční a servisní činnost

Komplexní dodávky technologického zařízení

Projektování a výstavba vakových jezů

Výroba Kaplanových turbin - přímoproudé, v provedení S, s průměry oběžného kola do 2100 mm a pro spády do 8 m

Vertikální turbiny kašnové, nebo spirální s průměry oběžného kola od 400 do 2500 mm a pro spády do 45 m

Výroba Peltonových turbin - horizontální i vertikální jedno až pětidýzové, s průměry oběžného kola od 400 do 800 mm a pro spády až 600 m

Dále nabízí uzávěry - klapky závažové, kuželové uzávěry, rozstřikovací uzávěry a dilatační vložky, čisticí stroje česlí, hrazení vtoků a výtoků.

Vývojová a výzkumná činnost Strojíren Brno je založena na úzké spolupráci s VUT Brno - katedrou hydraulických strojů. Probíhá výzkum na vývoji turbin pro velmi nízké spády a velké průtoky. Jedná se zejména o optimalizaci Kaplanových třílopatkových turbin. Dalším směrem vývoje je použití vodicích ložisek oběžných kol mazaných filtrovanou vodou, což má jednoznačný vliv na ekologii provozu hlavně malých vodních elektráren

Na zmíněné katedře byl poměrně nedávno ukončen vývoj nového typu vodní turbiny, která je určena pro velmi nízké spády vodních toků navíc toků s poměrně velkým průtokem vody. Jde o zcela nové řešení vrtulové turbíny s dvoulopatkovým oběžným kolem bez rozvaděče, které bude regulovatelné v závislosti na otáčkách. Základní koncepce stroje dostala název \"vírová turbina\". Byla zapsána na patentovém úřadě pod číslem PÚV 10767. Turbiny tohoto typu mohou napomoci využívání dosud nepodchyceného potenciálu toků s nízkým spádem v ČR, jehož rozsah u těchto toků činí cca 1/3.

K nejčastějším výrobkům firmy patří turbiny typu Kaplan a z posledních zajímavých nabídek to je turbina MINI. Je určena pro zpracování i nejmenších průtoků, s možností využití v širokém rozsahu spádů. Jedná se o Kaplanovu turbinu, která může být umístěna v betonové kašně, nebo i v plechové spirální skříni.

Uspořádání soustrojí může být horizontální, nebo vertikální. Turbiny se používají na přímé spojení s generátorem, také je možné spojení pomocí řemenového převodu, nebo převodovky. Rozvaděč a oběžné kolo jsou ovládány hydraulicky, agregát je součástí soustrojí. Na přání je možné pro ovládání použít elektrické servomotory. Elektrický rozvaděč s řídicím systémem umožňuje provoz turbiny podle hladinové regulace.

Z hlediska stavební části je koncepční řešení jednoduché, proto jsou turbiny vhodné také pro použití při rekonstrukci starých objektů - při zachování původní turbinové kašny. Turbiny se vyrábějí ve čtyřech velikostech průměru oběžného kola a to 400 mm, 500 mm, 600 mm a 700 mm.

ZIROMONT, spol. s r.o.

Tato společnost se zaměřuje na přímoproudé vodní turbiny s oběžným kolem typu Kaplan. Turbiny se vyznačují především velkou hltností při daném spádu, menšími zástavbovými rozměry a řadou možných variant jejich umístění ve strojovně elektrárny. Plášť turbiny s vnitřním ložiskovým a ucpávkovým tělesem, diagonálním rozváděcím kolem a komorou oběžného kola je řešen jako kompaktní celek včetně štítu pro upevnění generátoru. Tvar pláště je navržen tak, aby ztráty prouděním byly co nejmenší. K zachycení hmotnosti turbiny včetně generátoru je plášť na spodní části opatřen tuhým podstavcem.

Soustrojí se dodává v tomto provedení regulace:

rozváděcí i oběžné kolo automaticky regulované,

oběžné kolo automaticky regulované, rozváděcí kolo pevně nastavené,

rozváděcí kolo automaticky regulované, oběžné kolo pouze za klidu přestavitelné.

U všech variant je automatická regulace provedena hydraulicky. U typů s automatickou regulací rozváděcího kola plní toto kolo též funkci provozního rychlouzávěru pro okamžité odstavení turbiny. Turbiny jsou určeny k pohonům asynchronních generátorů pracujících paralelně s veřejnou energetickou sítí. Přenos výkonu na hřídel generátoru a požadovaný převodový poměr je řešen zcela zakrytovaným plochým ozubeným řemenem, který se vyznačuje vysokou účinností, tichým chodem a schopností přenosu velkých výkonů.

Turbina i generátor jsou připojeny na samostatný elektrorozvaděč s množstvím silových řídicích a bezpečnostních prvků, včetně mikropočítače, který zajišťuje automatický bezobslužný provoz celého zařízení v závislosti na množství protékající vody. Hlavní náplní je zdokonalování a vývoj řešení vedoucí k co nejefektivnějšímu využití vodního potenciálu příslušné MVE v průběhu celého roku. Na zakázku taktéž nabízí konstrukční a projekční práce v oboru MVE. Pro nová i repasovaná zařízení MVE navrhuje a dodává hydraulická ovládání RK i OK, řemenové převody, hřídelová uložení, ucpávky a elektrorozvaděče s řídicí automatikou atp.

Zpracováno s použitím materiálu \"Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR\", ČEZ, 2003
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí