zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000: odborníci dokončili kompletní seznam

28.04.2004
Příroda
Natura 2000: odborníci dokončili kompletní seznam
Ministerstvo životního prostředí dokončilo národní seznam evropsky významných lokalit.

Tento typ chráněných území tvoří spolu s 41 ptačími oblastmi českou část celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 [1]. Její vytvoření je jednou z podmínek pro vstup České republiky do Evropské unie. 

„Evropsky významné lokality chrání z velké části kulturní krajinu – u nás například horské louky, květnaté bučiny nebo dokonce kostelní věže, kde žijí vzácní netopýři. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření vedl k tomu, že se tyto cenné lokality zachovaly, není žádný důvod jej měnit. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude proto méně přísný než v současných chráněných územích. Stát zde bude podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek – například prostřednictvím agroenvironmetálních programů. Pokud přece jen bude majitel v hospodaření omezen, budou mu vypláceny kompenzace,“ komentuje národní seznam ministr životního prostředí Libor Ambrozek  [2].

Evropsky významných lokalit je celkem 905 - z toho 100, ležících v takzvané panonské biogeografické oblasti na jižní Moravě,  již bylo zveřejněno v minulém roce.  Nově se nyní navrhuje 805 lokalit po celém území České republiky. Evropsky významné lokality celkem pokryjí přibližně 9, 6 % území státu a zhruba 67% z nich překrývá již existující zvláště chráněná území. Rozloha chráněných území v ČR se tak ve skutečnosti zvýší jen o 3, 4 % území ČR. Většina lokalit bude mít po svém vyhlášení charakter přírodní památky – tedy nejmírnější stupeň ochrany.  Více než polovina těchto území je menší než 20 hektarů.

„Soustava Natura 2000 je vytvářena po celé Evropě a zahrnuje ta území, která jsou významná z celoevropského pohledu.  Některé země jako je Nizozemí či Dánsko zařadily do soustavy Natura 2000 více než pětinu svého území. Jedná se přitom o velmi industrializované státy, které těžko můžeme podezírat, že rezignují kvůli ochraně přírody na hospodářský růst. Jejich zkušenosti dokazují, že je možné skloubit obojí – chránit unikátní přírodu a přitom zabezpečit i potřebný rozvoj území,“ uvádí ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Evropsky významné lokality nejsou navrhovány náhodně. Návrh je výsledkem aplikace přísných kritérií evropských směrnic na ochranu přírody. Česká republika jako jediný přistupující stát provedla rozsáhlé mapování přírodních stanovišť, takže při navrhování lokalit se mohla opírat o vědecky podložené aktuální údaje z celého území státu.

S návrhem evropsky významných lokalit budou v nejbližší době seznámeny obce, kraje, vlastníci pozemků a významná sdružení. Budou k němu moci zasílat své připomínky a ministerstvo životního prostředí je připraveno k diskusi o způsobu péče o tato území. Poté bude návrh projednán v meziresortním připomínkovém řízení, schválen vládou a data v předepsaném formátu zaslána Evropské komisi. Tím bude splněna jedna z důležitých podmínek pro vstup České republiky do EU. Komise seznam po odborné stránce posoudí a může navrhnout jeho doplnění. Po schválení seznamu Evropskou komisí by tyto lokality měla Česká republika do šesti let vyhlásit jako chráněná území, pokud nebude jejich ochrana vyřešena smluvně.

Návrh je v grafické podobě k dispozici na webové stránce www.natura2000.cz a podrobnější data budou od 1. 5. přístupná na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, které budou zajišťovat projednávání návrhů pro své územní obvody.

Více informací o soustavě Natura 2000 najdete na www.natura2000.cz, www.env.czhttp://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Poznámky:

[1] Pod označením Natura 2000 se skrývá jedna z povinností vyplývajících z  dvou evropských směrnic: takzvané směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Jejich cílem  je ochrana ohrožených rostlin, živočichů a cenných stanovišť. Evropská unie dodržování směrnic v oblasti životního prostředí pečlivě sleduje a za jejich porušování hrozí citelné sankce – až ve výši 50 000 euro  za den.

[2] Vhodným nástrojem pro péči o cenné lokality Natura 2000  na zemědělské půdě jsou agroenvironmentální opatření (např. pro údržbu květnatých luk jsou vhodné tituly na  podporu extenzivního hospodaření na loukách, pro zachování druhově bohatých společenstev pastvin titul na podporu extenzivních pastvin, pro zachování vybraných vzácných podmáčených a rašelinných luk pak je připraven titul na údržbu trvale podmáčených a rašelinných luk). Dále jsou některé tituly v rámci agro-environmentálních opatření vhodné  pro podporu mizejících druhů ptáků zemědělské krajiny na vybraných územích (titul Ptačí lokality na travních porostech - chřástal polní, Ptačí lokality na travních porostech- bahňáci). Pro stávající chráněná území jsou navržena některá další agro-envi opatření (např. tituly, kde je úplně omezeno hnojení, za což přísluší vyšší platba, nebo zemědělec může využít titulu na různé druhy kosení). Agro-envi jsou určeny pro zemědělsky hospodařící subjekty, jedná se o dobrovolné dohody na délku 5 let, za dodržený závazek šetrného hospodaření obdrží zemědělec ročně platbu. Agro-envi jsou v gesci MZe, MŽP se na jejich přípravě významně podílelo. 80% z plateb v agro-envi platí EU, 20% platí Mze.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí