zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o odpadech se věnuje hlavně autovrakům

28.04.2004
Odpady
Novela zákona o odpadech se věnuje hlavně autovrakům
Uvádíme zde přehled podstatných změn, které novela přináší, nemůžeme je sem však zařadit všechny, ani si nečiníme nárok na přesné znění.
Jde nám tedy spíše o předběžnou informaci. Na serveru Poslanecké sněmovny www.psp.cz je novela uvedena jako sněmovní tisk č. 357/2003 a v materiálu je zahrnuto také znění s vyznačenými změnami.

V paragrafu 4 se v odstavci b) rozšiřuje definice komunálního odpadu: \"..veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu...\".

§ 14 uvádí: \"Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky..\"

V celém textu se formulace \"zařízení a látky s obsahem PCB\" vesměs mění na formulaci \"zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci\".

§ 21: Podle odstavce (1) a) je \"provozovatel skládky odpadů povinen před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči místně příslušnému finančnímu úřadu a složit na zvláštní vázaný účet v bance podle § 49 částku v hodnotě stanovené příslušným krajským úřadem jako finanční záruku\".

§ 26: V definici PCB se mění formulace \"veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg\" na formulaci: \"veškeré směsi obsahující jednu nebo více z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 mg/kg\".

§ 27: Odstavec (1) je nově formulován: \"Vlastníci odpadů PCB jsou povinni je odstranit a vlastníci popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce roku 2010. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50-500 mg/kg PCB mohou její vlastníci (provozovatelé) dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti\".

Autovraky

Díl 7 nového znění zákona se věnuje autovrakům, a tvoří podstatnou část celé novely. Základem jsou definice: \"pro účely tohoto zákona se rozumí autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech. Vybraným autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky, které se stalo odpadem podle § 3. Definice vycházejí ze znění přílohy A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb\".

Zcela se mění § 37 a zavádí se § 37 a-e. Podle odstavce (1) § 37 každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Další odstavce obsahují povinnosti pro obce. Podle nich opuštěné vozidlo přemístí obecní úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o jeho umístění zveřejní na své úřední desce. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí lhůty dvou měsíců, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1. Náklady s tím spojené je povinen uhradit poslední vlastník opuštěného vozidla. Není-li znám, jdou náklady na vrub obce.

Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování autovraků jsou povinny zavést systém sběru vybraných autovraků s přiměřenou hustotou sběrných míst. \"Nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 80 % průměrné hmotnosti, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití a materiálového využití na 70 %. Nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti.\"

§ 37 a: Podle tohoto paragrafu jsou akreditovaní dovozci povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ke dni účinnosti tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice ode dne 1. července 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. července 2002.

§ 37 b: Provozovatelé jsou povinni bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují nutné součásti vozidla, pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007.

§ 37 c: Zpracovatelé autovraků mají mimo jiné povinnost skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno součásti opětovně použít nebo materiálově využít.

§ 37 d: Certifikaci budou právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání získávat podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

§ 37 e: Poplatky za dovoz se budou platit na zvláštní účet SFŽP a budou použity výhradně na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich součástí.

§ 38: V odstavci (3) se uvádí, že povinnost zpětného odběru má povinná osoba, a to bez ohledu na výrobní značku a v množství, které za vykazované období vyrobí nebo doveze.

Odstavec (8): \"Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění\".

§ 42: Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví \"rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení..\"

§ 43: Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje stanoví \"konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich dosažení a upraví soustavu indikátorů jejich hodnocení..\"

§ 69: Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem.

Zdroj: PSP ČR
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí