zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady v Průvodci podporou výzkumu

20.05.2004
Odpady
Odpady v Průvodci podporou výzkumu
V šestém aktualizovaném vydání vyšel v prosinci minulého roku Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice 2004.
Publikace shromažďuje dostupné veřejné údaje o státní podpoře výzkumu a vývoje (VaV), jakož i údaje o podpoře mezinárodní spolupráce včetně 6. Rámcového programu EU ve VaV. Informuje o podpoře projektů VaV z oblasti odpadů v rozpočtových kapitolách Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství.

Průvodce zachycuje stav z prosince 2004, kdy již byl schválen státní rozpočet, podle údajů Rady pro výzkum a vývoj a správců rozpočtových kapitol. Zvláštní pozornost je věnována Národnímu programu výzkumu (NPV), schválenému vládou ČR usnesením č. 417 z 28.. 4. 2003. Podle tohoto programu má výše celkové podpory VaV z veřejných prostředků v roce 2004 dosáhnout 0,58 % HDP a 17 669 mil. Kč v běžných cenách (podle údajů MF). Průvodce obsahuje definice a pojmy podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, dále je zde uvedena struktura veřejné podpory, znění tématických a průřezových programů, poskytovatelé a rozbor financování.

Programy MPO

MPO v reakci na schválení NPV přehodnotilo svoji průmyslovou politiku a vedle programů Progres a Konsorcia, končících v roce 2005, vyhlásilo tři nové programy Pokrok, Tandem a Impuls, z nichž první zajišťuje program NPV. Jejich těžiště je v aplikovaném a průmyslovém výzkumu.

Program Pokrok má dva hlavní tématické programy - Konkurenceschopnost při udržitelném vývoji a Energie pro ekonomiku a společnost. Program byl vyhlášen MPO v květnu 2003, podpora vybraných projektů bude zahájena v roce 2004. Opakovaný příjem žádostí o podporu bude v dubnu 2004. Předpokládá se průměrná míra podpory až 75 % a trvání programu do roku 2009.

Konkurenční schopnost je v prvním tématickém programu Pokrok podmíněna právě udržitelným rozvojem, v němž má řešení bezodpadových technologií a recyklace odpadů nezastupitelné místo.

V úvodu tématického programu Energie pro ekonomiku a společnost se konstatuje: \"V ČR bude činit podíl elektřiny z jaderných zdrojů, po uvedení JE Temelín do plného provozu, 40 až 45 %. V EU činí tento podíl cca 35 %.\"

V prvním dílčím programu Bezpečná a efektivní jaderná energetika se třemi podprogramy je jedním z klíčových výzkumných směrů (KVS) téma Nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem a řešení konce palivového cyklu JE.

Podpora VaV programu Tandem z rozpočtových prostředků MPO je zaměřena na orientovaný výzkum využitelný v nových výrobcích, technologií a službách a řešený včetně realizace účelově sestavenými týmy. Program byl zahájen v roce 2003 a bude ukončen v roce 2010. Předpokládá se míra podpory až 85 %. Opakovaný příjem žádostí formou veřejné soutěže bude každoročně v květnu v letech 2004 až 2008.

Program Impuls realizuje účelovou podporu průmyslového VaV z prostředků MPO, řešeného jednotlivými organizacemi a účelovými seskupeními subjektů s trvalým sídlem v ČR, a řešeného do cíle ověřeného vzorku, funkčního vzoru, prototypu, poloprovozního až ověřeného zařízení. Program byl vyhlášen v roce 2003, podpora bude zahájena v roce 2004 a ukončena v roce 2010. Příjem žádostí se uskuteční opět každoročně v letech 2004 až 2007. Jako průměrná míra podpory se uvádí 50 %.

Z témat ve vztahu k odpadům se uvádí mezi prioritami výzkum vedoucí ke vzniku materiálů z obnovitelných zdrojů, šetrnost k životnímu prostředí (mj. maloodpadová technologie, recyklace, ekologická přeprava, likvidace a snižování ekologických zátěží a využití druhotných surovin) a energetická úspornost (mj. využití netradičních a obnovitelných zdrojů).

Výzkum v programech MŽP

V roce 2004 je podporovaný VaV v oblasti odpadů řešen v programech Staré zátěže (1998-2005) a Odpady (1998-2005), jakož i v dílčích programech NPV Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů a Racionální využití energie a obnovitelné energetické zdroje.

Náměty programu Staré zátěže jsou sanační technologie kontaminace chlorovanými uhlovodíky, čištění podzemních vod sorbenty uhelného původu a stanovení toxických meziproduktů biodegenerace polyaromatických uhlovodíků a jejich podílu na znečištění zemin a podzemních vod. Náměty programu Odpady jsou intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu, nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy z odpadů a vývoj nových kompozitních materiálů z recyklovaných hmot.

Ve vztahu k odpadům MŽP nově navrhlo témata výzkumu a pilotního ověřování sanačních technologií k odstraňování starých ekologických zátěží, optimalizace reportingových povinností podle zákona o odpadech a obalech a emisí ze spalování biopaliv.

Podle Průvodce byly veřejné soutěže na programy MŽP vyhlášeny v roce 2003 a na rok 2004 se jejich vyhlášení neuvádí.

Zapojení do struktur EU

Prioritou dlouhodobé koncepce je zapojení do struktur EU ve VaV, zvláště efektivní účast v Rámcových programech VaV.

Je možné se také účastnit v programech mnohostranné mezinárodní spolupráce (COST, EUREKA, NATO, ESA a další) a programech bilaterální spolupráce, které Průvodce podrobně uvádí včetně podmínek účasti, veřejné soutěže, spojení a získání podpory pro programy COST, EUREKA, EUPRO, KONTAKT a INGO.

Další aktuální informace lze nalézt na stránkách Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj: www.vyzkum.cz a Asociace výzkumných organizací: www.avo.cz.

AUTOR: - abu -

Ing. Tasilo Prnka, DrSc., Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., Ing. Petr Křenek, CSc. a RNDr. Miloš Chvojka, CSc.: Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České republice - 2004.

Vydala Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha, v nakl. Repronis Ostrava v roce 2003. Počet stran 158, náklad 1500 brož. výtisků a 1000 CD-ROM, cena neuvedena.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí