zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Indikativní cíle při získávání energie z biomasy

01.06.2004
Obecné
Indikativní cíle při získávání energie z biomasy
Při rozvoji energie z biomasy se Český stát chová schizofrenně.

Jaroslav Váňa

Byl jsem požádán Ing. Slejškou, abych komentoval tabulku výroby energie z biomasy v r. 2010 v článku Energetické plodiny - nová šance pro zemědělce, který napsala Dr. Vlasta Petříková. Hodnoty, které jsou v celkovém součtu uvedeny představují maximální variantu indikativních cílů v r. 2010, jak při celkové výrobě tepla z biomasy, tak i při výrobě elektrické energie. Možnosti získávání energie z biomasy jsou podrobně uvedeny v časopise Biom č. 16 v článku \"Příprava zákona na podporu obnovitelných energií\". V současné době je jasné, že celkové hodnoty energií získaných z biomasy jsou v r. 2010 podle uvedené tabulky nesplnitelné.

Rozebereme si jednotlivé položky. 33,1 PJ celkových energií ze dřeva a dřevního odpadu vychází z roční produkce palivového dřeva a využitelného dřevního odpadu 4,6 mil. m3 při měrné hmotnosti 600 kg /m3 a při výhřevnosti 12 GJ/t. Je možné konstatovat, že tento segment bioenergií se významně rozjíždí a především se začíná využívat odpad z těžby a ojediněle též odpad z údržby lesních porostů. Vznikají nové subjekty vybavené štěpkovači i přibližovací technikou a jejich aktivity jsou v souladu se zájmy vlastníků lesů. Lesy České republiky již přestaly se svojí obehranou písničkou, že odpad z těžby a z průklestů musí zůstat v lese a s ohledem na to, že se \"údajně\" neprovádí v České republice plošná těžba dřeva, není možno využívat ani odpad z plošné těžby. S ohledem na zvyšující se cenu dřevní štěpky v důsledku spoluspalování na fluidních uhelných elektrárnách, budou indikativní cíle týkající se energie ze dřeva a dřevního odpadu splněny.

Energie ze slámy obilnin a olejnin 15,7 PJ předpokládá, že v roce 2010 bude využito 7% obilné slámy (6 PJ) a 60% řepkové slámy (9,7 PJ). I zde je předpoklad splnění indikativních cílů.

Cíleně pěstované energetické rostliny by měly v roce 2010 zabezpečit 63 PJ energií. Stanovení těchto indikativních dílů předpokládalo, že v roce 2010 bude 900 tis. ha nadbytečné půdy, nepotřebné pro výrobu potravin. V současné době je určitě této půdy 400 tis. ha, a založené plantáže rychle rostoucích dřevin představují pouze řádově desítky hektarů a plantáže vytrvalých bylin řádově jen stovky hektarů. Cíleně pěstované jednoleté energetické byliny se zatím nevyužívají. Využití travin k získávání energie je ojedinělé. K tomu, aby se získalo 63 PJ energií bylo by nutno získat ročně 4,5 mil. t biomasy o výhřevnosti 14 GJ/t. K tomu bychom potřebovali mít k dispozici 450 tis. ha plantáží založených nejpozději v r. 2008. Stanovení uvedených indikativních cílů předpokládalo vyšší zájem státu na pěstování energetických rostlin vyjádřený příznivou legislativou a dotacemi pro zakládání a provoz plantáží. Současná realita je taková, že pěstování naší nejvýhodnější energetické rostliny je regulováno zákonem o ochraně přírody a MŽP se netají s tím, že podle zásady předběžné opatrnosti nedopustí, aby se v průběhu následujících třech let pěstovalo více než 5000 ha energetických šťovíků. Toho se MŽP bude snažit dosáhnout vydáváním omezujících podmínek pro pěstování ve správním řízení. v případě, že bude souhlas vydán, bude vydán jen na 10 let i když životnost plantáží je podstatně delší. O splnění indikativní cílů v tomto segmentu budou rozhodovat orgány ochrany přírody koncových obcí v přenesené působnosti a rozvoj pěstování energetických rostlin zbrzdí administrativní procedury a lokální nevraživosti. Druhou bariérou je neexistence dotací na pěstování energetických bylin v dubnu r. 2004. Tato dotace byla úředníky opakovaně slibována, ale v době, kdy se rozhoduje o letošním zakládání plantáží šťovíku dotace neexistuje a další plantáže se nezakládají.

Zájem o energii z bioplynu stále roste. Zájem je posílen příznivou výkupní cenou elektrické energie z kogeneračního zpracování bioplynu 2,50 Kč/kWh a je dostatek projekčních a dodavatelských kapacit. Splnění indikativních cílů v bioplynu v r. 2010 závisí především na investičních dotacích a na dalším zvýšení ceny elektrického proudu zabezpečující rychlejší návratnost vynaložených investičních prostředků.

Z výše uvedených rozborů vyplývá, že plán výroby bioenergií do r. 2010 podle komentované tabulky rozhodně nebude splněn. Uspokojivá by byla v r. 2010 výroba 1750 GWh elektrické energie z biomasy a celkové energie z biomasy 96 PJ. Do uvedené tabulky by se měla připočíst i očekávaná energie motorových biopaliv cca 9,2 PJ v roce 2010.

Závěr

Při rozvoji energie z biomasy se Český stát chová schizofrenně. Na jedné straně jsou zde státní orgány připravující legislativu na podporu obnovitelných energií, na straně druhé jsou zde státní orgány, které se snaží legislativní a dotační politikou splnění indikativních cílů z obnovitelných energií zabránit nebo tyto cíle naplnit způsobem podporujícím pouze velké výrobce energií.

Zdroj: CZ BIOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí