zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Požadavky na balení nebezpečných chemických výrobků

08.06.2004
Chemické látky
Požadavky na balení nebezpečných chemických výrobků
Požadavky na balení nebezpečných chemických výrobků z hlediska potřeb zajištění jejich bezpečné distribuce, skladování a používání jsou stanoveny v § 19 Balení látek a přípravků zákona a v § 3 vyhlášky č. 232/2004 Sb.
Tou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

Obecné požadavky na obaly

Zákonem je požadováno, aby obaly nebezpečných látek a přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí splňovaly následující požadavky týkající se jejich konstrukce a funkce:

a) obal a uzávěr musí být navrženy a konstruovány tak, aby obsah obalu nemohl uniknout; tento požadavek      neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,

b) materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

c) obal a uzávěr musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,

d) obal určený k opakovanému použití musí být uzavřen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

Za vyhovující těmto požadavkům se považují obaly provedené v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní silniční, železniční, říční, námořní nebo letecké dopravě. Jiné typy obalů musí splňovat výše uvedené požadavky, ale není pro ně stanoven jednotný způsob certifikace vhodnosti k balení nebezpečných chemických výrobků.        

Zvláštní požadavky na obaly nebezpečných látek a přípravků určených  k prodeji spotřebitelům

Pokud je nebezpečný chemický výrobek nabízen a prodáván osobám, které výrobek nepoužívají v souvislosti se svými podnikáním (nepodnikající fyzické a právnické osoby, dále jen spotřebitelé), musí vedle obecných požadavků splňovat obal ještě další požadavky, týkající se jeho vybavení  uzávěry odolnými otevření dětmi nebo hmatatelnými výstrahami a zákazem používání obalů, které by svou atraktivitou nebo podobností  s obaly používanými pro balení potravin nebo nápojů mohly u spotřebitele zvýšit pravděpodobnost záměny nebo nehody.

Obaly pro prodej nebezpečných výrobků spotřebitelům

Obal obsahující vysoce toxickou (T ), toxickou (T) nebo žíravou (C) látku nebo přípravek musí mít uzávěr odolný otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé.      

Obal obsahující zdraví škodlivou (Xn), extrémně hořlavou (F ), nebo vysoce hořlavou (F)  látku nebo přípravek musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé; nově je stanoveno, že tento požadavek se nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači, klasifikované a označené pouze jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé.

Obal obsahující nebezpečnou látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být spotřebitel uveden v omyl nebo kterou by mohlo dojít k jejich záměně za značky.

Obal obsahující látku nebo přípravek nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

Uzávěry odolnými proti otevření dětmi musí být vybaveny rovněž obaly výrobků určených k prodeji spotřebitelům, pokud obsahují:

a) nebezpečný přípravek představující nebezpečí poškození plic klasifikovaný jako zdraví škodlivý s větou R 65; tento požadavek není nutné plnit u aerosolových rozprašovačů nebo u obalů vybavených nerozebíratelně připojeným rozstřikovacím zařízením,

b) nebezpečný přípravek obsahující 3 % hmotnostní a více methanolu (CAS 67-56-1, ES 200-659-6), nebezpečný přípravek obsahující 1 % hmotnostní a více dichlormethanu (CAS 75-09-2, ES 200-838-9).

Uzávěry odolné otevření dětmi
Uzávěry odolné proti otevření dětmi se považují za vyhovující pokud splňují požadavky vyplývající z českých technických norem

ČSN EN 28317 AC (77 0410) „Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů.“

ČSN EN 862 (77 0411) „ Obaly - Obaly odolné dětem – Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky.“

Hmatatelné výstrahy
Hmatatelné výstrahy se pokládají za vyhovující, splňují-li požadavky vyplývající z české technické normy
ČSN EN ISO 11683 (77 4001) „Balení – Hmatatelné výstrahy – Požadavky“ a tiskové opravy č. 1

Ing. Oldřich Petira, CSc. 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí