zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotazy k zákonu o chemických látkách

10.06.2004
Chemické látky
Dotazy k zákonu o chemických látkách
Musí být u chemických látek a přípravků prováděno posuzování shody v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky?

Obecně nejsou chemické látky a chemické přípravky zařazeny mezi stanovené výrobky a zákon o technických požadavcích na výrobky se jich netýká. Výjimkou jsou přípravky, které jsou současně hasiva, výbušniny pro civilní použití nebo jsou současně stavebními výrobky určenými k pevnému zabudování do stavby (např. nátěry).

Co obsahuje seznam účinných látek?
Seznam účinných látek obsahuje látky navržené jejich výrobci nebo dovozci, kteří poskytli podrobné údaje o jejich vlastnostech a které prošly podrobným hodnocením harmonizovaným v rámci EU. Seznam vstoupí v platnost k 1. lednu 2010.

Kdo může navrhnout zařazení účinné látky do seznamu účinných látek?
Zařazení účinné látky do seznamu účinných látek může Ministerstvu zdravotnictví navrhnout její výrobce nebo dovozce, který předloží za stanovených podmínek základní a doplňkové údaje o účinné látce a základní údaje alespoň o jednom biocidním přípravku, který obsahuje účinnou látku, o jejíž zařazení do seznamu žádá. Ministerstvo zdravotnictví může požadovat, aby navrhovatel předložil kromě základních údajů o biocidním přípravku i doplňkové fyzikálně chemické, toxikologické a ekotoxikologické údaje, jestliže je to potřebné pro hodnocení biocidního přípravku s ohledem na charakter účinných látek, typ biocidního přípravku, způsob použití a očekávanou expozici člověka, zvířat a životního prostředí. Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí předloženou dokumentaci nejpozději do 12 měsíců od jejího obdržení. Kopii hodnocení zašle navrhovateli, ostatním členským státům EU a Komisi EU spolu s doporučením pro zařazení nebo nezařazení účinné látky do seznamu účinných látek.

Za jakých podmínek je možno provádět zkoušky účinných látek nebo biocidních přípravků?
Osoby, které provádí zkoušky účinných látek nebo biocidních přípravků, jsou povinny uchovávat jejich identifikační údaje, údaje o označování, dodávaných množstvích, jménech, příjmeních, trvalém pobytu a místu podnikání osob, které biocidní přípravek nebo účinnou látku obdržely a všechny dostupné údaje o možných účincích na zdraví člověka, zvířata a životní prostředí a vývoj oznámit je Ministerstvu zdravotnictví před uvedením účinné látky nebo biocidního přípravku na trh. V případě, že by při provádění zkoušek mohlo dojít k úniku biocidního přípravku nebo účinné látky do životního prostředí, je osoba, která hodlá pokusy provádět, povinna požádat Ministerstvo zdravotnictví o povolení těchto zkoušek a předložit údaje nutné pro posouzení žádosti a stanovení podmínek, které omezí nepříznivý vliv pokusů na životní prostředí na přijatelnou míru. Ministerstvo zdravotnictví může prováděné zkoušky zakázat nebo stanovit pro ně omezující podmínky, jestliže zjistí, že jejich provádění ohrožuje zdraví člověka, zvířata nebo životní prostředí.

Jaký je rozdíl mezi plnou a omezenou registrací?

Plná registrace se požaduje, pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba hodlá uvést na trh chemickou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství rovném nebo větším než 1 tuna za rok. Omezená registrace se požaduje, pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba hodlá uvést na trh chemickou látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství menším než 1 tuna za rok. Množství požadovaných údajů o vlastnostech látky je při plné registraci podstatně větší než při omezené registraci a dále se zvětšuje při překročení limitních hodnot 100 t/rok (doplňkové údaje stupně 1) a 1 000 t/rok (doplňkové údaje stupně 2).

Je nutno v označení chemických přípravků nebo v jejich bezpečnostním listech uvést plné názvy všech složek?

Nikoli. Pokud uvedení identifikace složky v označení nebezpečného přípravku nebo v jeho bezpečnostním listě je předmětem obchodního tajemství, může se místo názvu určitých složek přípravku použít názvy, které identifikují nejdůležitější funkční chemické skupiny nebo jejich názvy alternativní. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která hodlá uvést na trh nebo do oběhu  nebezpečné  přípravky, může požádat Ministerstvo životního prostředí o povolení použít v jejich označení místo názvu určitých nebezpečných složek názvy alternativní. Podrobnosti tvorby názvů, které identifikují nejdůležitější funkční chemické skupiny, stanoví prováděcí vyhláška Ministerstva životního prostředí.

Je možno povolit výjimky z požadavků na označování nebezpečných látek a přípravků?

Ano. Výjimky z požadavků na balení a označování může na základě písemné žádosti právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která uvádí nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek na trh nebo do oběhu povolit Ministerstvo životního prostředí. Výjimky je možno povolit pro obaly látek a přípravků, které jsou příliš malé nebo nevhodné pro označování podle zákona, a dále pro obaly, které obsahují tak malá množství nebezpečné látky nebo přípravku, že nepředstavují nebezpečí pro osoby, které s nimi zacházejí, pro jiné osoby nebo pro životní prostředí.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla povolena výjimka z požadavků na označování, je však povinna použít výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností, standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta).

Komu je nutno poskytnout bezpečnostní list o nebezpečné chemické látce a přípravku?

Bezpečnostní list se povinně poskytuje při prvním předání nebezpečné chemické látky a přípravku právnické osobě a podnikající fyzické osobě, při vývozu stanovených nebezpečných chemických látek a přípravků a Ministerstvu zdravotnictví.

Na vyžádání se poskytuje bezpečnostní list pro přípravky, které nejsou  klasifikovány jako nebezpečné podle zákona, ale obsahují alespoň jednu látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, v individuální koncentraci ³ 1 % hmotnostní pro přípravky jiné než plynné nebo ³ 0,2 % objemová pro plynné přípravky.

Převzato ze serveru, který přebírá obsah od nás bez uvedení zdroje :-(

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí