zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Při povolování kácení zeleně chybují i obce

14.06.2004
Příroda
Při povolování kácení zeleně chybují i obce
Každý rok na jaře se pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zabývají řadou konkrétních podání občanů, občanských sdružení a jiných institucí, která se týkají kácení dřevin.
Počet stížností, které obdrželo oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze od počátku roku 2004, již nyní dosahuje pětinásobku počtu stížností za období prvního pololetí roku 2003. Většina z nich se vztahuje ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

\"Tak enormní nárůst jako v Praze, konkrétně z 11 stížností v prvním čtvrtletí roku 2003 na 60 v prvním čtvrtletí roku 2004, jsme v jiných obcích nezaznamenali. Počet stížností jinde vzrostl dvojnásobně nebo trojnásobně - například v Českých Budějovicích ze 7 na 16, v Ústí nad Labem ze 4 na 11. V absolutních číslech však neznamená pro oddělení ochrany přírody větší zátěž, takže se jimi mohla zabývat a vedle toho dělat svoji další práci - plánované inspekce. V případě Prahy však naši pracovníci nedělají nic jiného. Je to zřejmě tím, že oblastní inspektorát Praha zahrnuje dva kraje - Prahu a Středočeský kraj. Na jejich územích zaznamenáváme větší stavební aktivity, jako jsou dopravní stavby nebo výstavby různých skladových areálů a obchodních center, což se promítá do počtu těchto stížností. Další příčinou může být i fakt, že inspekce a nevládní organizace vyvolaly kampaň v médiích, díky které se tato problematika dostala do povědomí lidí. Ti si začali kácení více všímat, a výsledke m je nárůst stížností,\" řekl nám náměstek ředitele ČIŽP Ing. Jan Klapuš.

CO říká zákon?

Pokud stížnost poukazuje na kácení, které nebylo povoleno a nikdo o něm nevěděl, tam veškerá odpovědnost za to, že byl porušen zákon, padá na hlavu toho, kdo se nezákonně zachoval. Stačí i jednotlivý strom. Zákon uvádí výjimku pro fyzické osoby a říká, že není třeba povolení ke kácení stromu, jestliže roste na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, která pozemek užívá a strom nemá ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm. Fyzické osoby mohou na svých pozemcích odstraňovat i souvislé keřové porosty o ploše až 40 m2. Výjimkou jsou případy, kdy hrozí zdravotní újma nebo ohrožení života či velká škoda na majetku následkem mimořádných klimatických podmínek. Pak lze kácet ihned bez povolení s tím, že do lhůty, kterou zákon ukládá, dotyčný tuto skutečnost nahlásí.

\"Co se týče právnických osob, mezi které patří i obce, tak ty ke kácení stromů na jejich pozemcích potřebují povolení vždy. Týká se to i odstraňování keřových porostů. V současné době vyšetřování stížností dobíhá, proto ještě nemůžeme říci, kolik z nich je oprávněných, kolik nikoliv. V prvním čtvrtletí roku 2003 z celkového počtu 11 stížností v Praze bylo 8 na dřeviny, z toho 5 oprávněných. Z celkového počtu 60 stížností během letošních prvních tří měsíců je 39 na dřeviny a 25 oprávněných,\" dodává Ing. Klapuš.

Nejčastější Nedostatky

\"Jediný výkon státní správy při ochraně přírody svěřený obcím je agenda povolování kácení dřevin. Správní řízení je vždy návrhové. To znamená, že ze strany účastníka řízení musí existovat podnět na orgán ochrany přírody, aby se tím zabýval a formou rozhodnutí je povolil, nebo nepovolil. Chyby shledáváme například v tom, že úřadem přijatá žádost neobsahuje to, co stanovuje vyhláška č. 395/1992 Sb. Dalším nedostatkem je absence žádosti a vyslovení souhlasu s pokácením buď ústně, nebo formou stanoviska, případně doplněním na podanou žádost, která nesplňuje všechny náležitosti, a nikoliv formou rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se žádost dostane do kategorie případů, kdy správní řízení již proběhlo a orgán ochrany přírody postupoval procesně správně i v tom smyslu, že řízení vedl a dejme tomu i provedl místní ohledání stromu, tak ne vždy je dostatečně odůvodněn fakt, proč se rozhodl povolit kácet. Jinými slovy ne vždy je učiněno zákonu zadost v tom smyslu, že byl posouzen funkční a estetický význam dřeviny. V tom úřad často chybuje. Jde také o nedostatky v samotném vyhotoveném rozhodnutí, například podle hlavičky a otisku razítka jej vydala obec, nikoliv obecní úřad,\" řekl náměstek ředitele ČIŽP.

Sankce pro viníky

Dále vysvětluje: \"Naše možnosti jsou dány patřičným ustanovením zákona. Je třeba rozlišit, zda tím, kdo porušil zákon, je fyzická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, která například na živnostenský list kácí nebo prořezává dřeviny, nebo jde o firmu (např. spol. s r. o.), která se zabývá úpravami dřevin. Spodní hranice sankce není stanovena a u fyzických osob nejvyšší pokuta za pokácení bez povolení nebo závažné poškození skupiny dřevin může dosáhnout 50 tisíc korun.

Musí se však splnit podmínka, že těch dřevin je více. Pokud je to jedna dřevina, tak je nejvyšší pokuta 10 tisíc korun. U právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti je horní hranice pokuty 500 tisíc korun. Jsme však prvoinstanční orgán a vůči našemu rozhodnutí je možno podat odvolání.

Druhá instance, kterou je regionální pracoviště Ministerstva životního prostředí, posuzuje zákonnost našeho postupu, námitky toho, kdo podal odvolání a důvody jeho obhajoby. V některých případech odvolací orgán rozhodnutí potvrdí, někdy shledá formální nebo jiné nedostatky. To může být důvodem pro zrušení rozhodnutí a vrácení případu zpět k projednání nebo případně ke snížení uložené pokuty nebo ke zrušení rozhodnutí bez dalšího projednávání.\"

AUTOR: Karel ŽÍTEK

Nejčastější závady při povolování kácení příslušnými úřady

Doklad vydaný orgánem ochrany přírody nemá předepsané náležitosti rozhodnutí (chybí výrok, odůvodnění, poučení).

Doklad není vydán příslušným orgánem (vydala jej obec místo úřadu).

Povolení bylo vydáno na základě žádosti osoby, která není majitelem dřevin.

Zápis z jednání zastupitelstva je vydáván za povolení ke kácení.

Rozhodnutí není doloženo žádostí nebo žádost nemá předepsané náležitosti.

V žádosti není uveden důvod kácení.

Kácení je povoleno na základě \"oznámení\" subjektu, kterému tuto možnost zákon nedává.

Je povolen \"ořez\", ačkoliv zákon tuto možnost nedává.

Jako důvod ke kácení je uvedena \"obnova porostu\", ačkoliv se nejedná o porost.

Není doloženo doručení účastníkům řízení.

Není vyznačeno nabytí právní moci.

Všechny informace o kácení, žádostech o povolení jsou na webových stránkách ČIŽP www.cizp.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí