zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co přináší a nařizuje směrnice EU

13.07.2004
Odpady
Co přináší a nařizuje směrnice EU
Dne 27. ledna 2003 Evropský parlament a Rada EU přijaly Směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Po Směrnici 94/62/ES z 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech a Směrnici 2000/53/ES z 18. září 2000 o vyřazených vozidlech se jedná již o třetí směrnici v pořadí, která zavádí v oblasti odpadů povinnou míru odděleného sběru, využití, opětovného použití a recyklace.
Dále byla přijata Směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Jedním ze základních problémů celé problematiky elektroodpadu je způsob zakomponování požadavků směrnic EU (2002/96/ES a 2002/95/ES) do legislativy ČR, přesněji do zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. A především jak to udělat správně a včas!
ČR je povinna uvést v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s těmito směrnicemi nejpozději do 13. srpna 2004.
Vzhledem k tomu, že se nová legislativa bude přímo dotýkat hlavně výrobců/dovozců elektrických a elektronických zařízení (EEZ), měli by především oni dostávat dostatečné, pravdivé a objektivní informace. O toto se v následujících řádcích pokusím.

Co všechny trápí?
Především kolik to bude stát, kdy a kdo bude platit, kdo bude za co zodpovědný, co to bude znamenat pro výrobce/dovozce, kdo bude řídit systém (systémy) a jaké vzniknou, jak se bude řešit ?stará zátěž? a kdo ji zaplatí, kdo bude držet dohled nad financemi a jaká bude kontrola nad přerozdělováním finančních prostředků a mnoho dalších otázek na které bude ještě třeba odpovědět.

Hlavní zásady a důvody vzniku směrnice
Množství OEEZ vznikajícího ve Společenství rychle roste. Obsah nebezpečných součástí v elektrických a elektronických zařízeních představuje závažný problém při nakládání s odpady a k recyklaci OEEZ nedochází v dostatečném rozsahu.
Hlavním cílem směrnice je prevence vzniku OEEZ, jeho opětovné použití, recyklace a další formy jeho využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění. Směrnice 2002/96/ES v příloze IA definuje deset kategorií EEZ spadajících do pole působnosti této směrnice. V příloze IB je dále specifikován seznam výrobků spadajících do kategorií uvedených v příloze IA.

Kategorie elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti směrnice:
? velké domácí spotřebiče;
? malé domácí spotřebiče;
? zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení;
? spotřebitelská zařízení;
? osvětlovací zařízení;
? elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů);
? hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
? lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků);
? přístroje pro monitorování a kontrolu;
? automaty.
Jak je patrné z výčtu kategorií, směrnice má velmi široký záběr. Netýká se pouze výrobků spotřební elektrotechniky, ale veškeré techniky používající ke své činnosti elektrický proud (výjimkou jsou pouze velká stacionární zařízení).
Obecné cíle směrnice by se daly shrnout do několika základních srozumitelných bodů.

Příčiny rostoucích problémů, které vyžadují radikální řešení:
? množství OEEZ se rychle zvětšuje;
? jeho nebezpečnost představuje závažný problém;
? recyklace OEEZ je nedostatečná;
? materiály nenávratně mizí na skládkách nebo ve spalovnách.

Navrhovaná řešení:
? vyrábět pouze taková EEZ, která umožní jejich opětovné použití a usnadní následnou demontáž a recyklaci OEEZ;
? minimalizovat používání nebezpečných látek pro výrobu EEZ;
? dosáhnout pro OEEZ vysoké úrovně odděleného sběru;
? stimulovat spotřebitele k bezplatnému vracení a separovanému sběru OEEZ;
? dodržovat značení materiálů pro jejich možnou identifikaci;
? využít nejlepších dostupných technik pro zpracování, využití a recyklaci.
Doporučované nástroje:
? zavést odpovědnost výrobce za OEEZ, každý výrobce by měl být odpovědný za financování nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků;
? stát by měl podporovat takové návrhy a výrobu EEZ, které umožní jejich opětovné použití a usnadní následnou demontáž a recyklaci OEEZ;
? zřídit dostatečný počet sběrných míst k bezplatnému vracení a separovanému sběru OEEZ;
? přijmout vhodná opatření k dosažení vysoké úrovně třídění komunálního odpadu;
? zajistit, aby zpracovatelé OEEZ splňovali určité minimální normy pro zpracování a recyklaci OEEZ.

Výtah z návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Pro účely zákona se rozumí:
a) elektrickým a elektronickým zařízením (dále jen ?elektrozařízení?) ? zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli a zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro armádní účely;
b) elektroodpadem ? elektrozařízení, které se stalo odpadem podle § 3 odst. 1 tohoto zákona, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení;
c) opětovným použitím ? použití elektrozařízení nebo jeho komponentů bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny;
d) zpracováním elektroodpadu ? jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění a jakýkoli jiný způsob, který sleduje využití nebo odstranění elektroodpadu;
e) výrobcem ? fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, buď pod svou vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo pod svou vlastní značkou dále prodává elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli (neobjevuje-li se na zařízení značka skutečného výrobce);
f) dovozcem ? fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která dováží elektrozařízení v rámci své podnikatelské činnosti do České republiky;
g) elektroodpadem z domácností ? elektroodpad z domácností fyzických osob a svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Jaké povinnosti ukládá směrnice výrobcům/dovozcům?
Ustanovení směrnice se vztahuje na všechny výrobky a jejich výrobce bez ohledu na způsob prodeje zboží. Jednou z hlavních idejí směrnice je, že škody na životním prostředí by měly být přednostně řešeny u zdroje a platit by měl znečišťovatel. Chystaným nástrojem bude zavedení odpovědnosti výrobce za OEEZ.
Hlavní povinnosti plynoucí ze směrnice pro výrobce jsou:
? výrobci by měli financovat sběr ze sběrných zařízení, zpracování, využití a odstranění OEEZ;
? výrobce by měl být odpovědný za financování nakládání s odpady ze svých vlastních výrobků;
? výrobce by měl při uvádění svého výrobku na trh poskytnout finanční záruku, aby se předešlo tomu, že by náklady spojené s nakládáním s OEEZ z bezprizorných výrobků nesla společnost nebo ostatní výrobci;
? u OEEZ (od uživatelů jiných, než jsou domácnosti) z výrobků uvedených na trh před 13. srpnem 2005 (historický odpad) budou muset zajistit financování nakládání s odpady výrobci;
? odpovědnost za financování nakládání s historickými odpady by měla být sdílena všemi stávajícími výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých přispívají úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů;
? výrobci budou muset poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s OEEZ a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v nádobách na odpadky;
? výrobcům bude povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní systémy zpětného odběru OEEZ z domácností za předpokladu, že jsou v souladu s cíli této směrnice;
? u OEEZ jiných než z domácností budou muset výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem zabezpečit sběr těchto odpadů;
? výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem budou muset zřídit v souladu s právními předpisy Společenství systémy zajišťující zpracování OEEZ za použití nejlepších dostupných technik zpracování, využití a recyklace;
? výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem budou muset v souladu s právními předpisy Společenství zřídit, samostatně nebo na kolektivní bázi, systémy zajišťující využití odděleně sebraných OEEZ;
? nejpozději do 13. srpna 2005 budou muset výrobci financovat přinejmenším sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ z domácností uložených ve sběrných zařízeních;
? u výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 bude muset každý výrobce odpovídat za financování zpracování odpadů vlastních výrobků;
? nejpozději od 13. srpna 2005 budou muset mít výrobci zajištěno financování nákladů na sběr, zpracování, využití a ekologicky šetrné odstraňování OEEZ od jiných uživatelů, než jsou domácnosti, z výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005;
? výrobci budou muset poskytnout informace o opětovném použití a zpracování pro každý nový druh EEZ uváděný na trh do roka od jejich uvedení na trh;
? výrobce bude muset jasně identifikovat své výrobky uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc značkou uvádějící, že EEZ bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.
Jak je z výše uvedených povinností výrobců/dovozců patrné, hlavní snahou Směrnice je přenesení odpovědnosti za OEEZ na výrobce a to především finanční. Je zřejmé, že vybudování systému sběru, nakládání, využití, zpracování a recyklace nebude levná záležitost. Včasná příprava a budování systému může výrobcům poskytnout nemalé konkurenční výhody. Je však také zřejmé, že v konečné podobě zaplatí celý systém konečný spotřebitel, protože cena za nakládání s OEEZ se zákonitě musí odrazit v ceně nového výrobku.

Financování nakládání s OEEZ z domácností
Bude-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce a dovozce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z domácností. Jedná se o odpad shromažďovaný v rámci systému zpětného odběru (tj. elektrozařízení, které na trh výrobce uvedl nebo dovozce do České republiky dovezl). Před uvedením elektrozařízení na trh, je výrobce a dovozce povinen poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno a že zařízení bude označeno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z domácností.
Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z domácností, který byl odevzdán v rámci systému zpětného odběru, jsou výrobci a dovozci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, např. podle podílu na trhu, přispívají všechny tyto osoby, podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů.

Financování zpracování OEEZ, které nepochází z domácností
Pravidla pro financování elektroodpadu, který vzniká mimo domácnosti:
? je-li elektrozařízení uvedeno na trh po 13. srpnu 2005, zajistí financování výrobce a dovozce;
? bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce a dovozce takového nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných zařízení;
? bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a není nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli.
Termíny, které je třeba v této souvislosti respektovat:
? stát uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. srpna 2004;
? výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh po 13. srpnu 2005 musí být jasně identifikovatelný podle značky na zařízení;
? výrobci musí vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem pro označení elektrického a elektronického zařízení;
? nejpozději od 13. srpna 2005 musí být výrobci zajištěno financování nákladů na sběr, zpracování, využití a environmentálně šetrné odstraňování OEEZ;
? nejpozději do 31. prosince 2008 stát zajistí, aby výrobci splnili cíle pro využití, opětovné použití a recyklaci;
? pokud jde o OEEZ z domácností, stát zajistí, že nejpozději od 13. srpna 2005 budou zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům a distributorům minimálně bezplatně vracet OEEZ z domácností a distributoři budou při dodávce nových výrobků zodpovídat za zajištění minimálně bezplatného vracení těchto odpadů, a to vždy jedno odpadní zařízení za jeden nový výrobek, pokud jde o zařízení ekvivalentního typu, které plnilo stejnou funkci jako dodávaný výrobek, dále bude výrobcům povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní systémy zpětného odběru OEEZ z domácností za předpokladu, že jsou v souladu s cíli této směrnice;
? stát zajistí, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2008 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok.

Závěr
Pokud jste to nevzdali a dočetli se až sem, máte jistě hlavu plnou informací a možná si nejste jisti, co pro vás Směrnice přesně znamená. Pravdou je, že se problematika elektroodpadu dotkne nás všech. Otázkou však zůstává, jak kdo budeme na tuto skutečnost připraveni. Zda budeme čekat do poslední chvíle a pak pod pohrůžkou sankcí ze strany Inspekce životního prostředí draze zavádět možná nepříliš funkční systémy. Nebo už dnes (s předstihem) začneme tuto problematiku řešit a získáme tak přehled o různých variantách řešení, možnostech optimalizace výdajů při zavádění nových povinností, což může znamenat konkurenční výhodu na trhu a také možnost se efektivně rozhodnout.

Ing. David Beneš
www.hw.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí