zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví náležitosti vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování včetně důvodové zprávy

02.09.2004
IPPC
Návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví náležitosti vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování včetně důvodové zprávy

Návrh vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví náležitosti vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování
Ke stažení ve formátu (doc)

Důvodová zpráva

Odůvodnění k návrhu vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví náležitosti vedení evidence údajů potřebných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

1. OBECNÁ ČÁST

a)   Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

Ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně  některých zákonů (zákon             o integrované prevenci) zmocňuje Ministerstvo životního prostředí k vydání vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti vedení evidence údajů potřebných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování, konkrétně k provedení § 25 odst. 1 zákona o integrované prevenci.
Integrovaný registr znečišťování je založen zákonem o integrované prevenci (hlava III tohoto zákona). Podle § 25 odst. 1 zákona má být prováděcím právním předpisem stanovena forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti podle § 22 zákona. Do této evidence se u zařízení zahrnují též údaje o plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení.
Uživatelé registrované látky musí mít přesné informace o tom, co bude součástí evidence, kterou budou povinni vést.
Hlavním cílem navrhované úpravy je tak zakotvení jednotného vedení evidence pro všechny uživatele registrované látky a usnadnění následného ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Samotná evidence pak slouží zejména pro vnitropodnikové uspořádání dat a je tedy nástrojem, za jehož využití bude naplňována zákonná ohlašovací povinnost ve vztahu k integrovanému registru znečišťování.

b) Hlavní principy navrhované právní úpravy
          
Předkládaná vyhláška Ministerstva životního prostředí  stanovuje:
- způsob a formu vedení provozní evidence,
- způsob a formu vedení dokumentace o plnění podmínek integrovaného povolení,
- podobu evidenčního listu pro ohlašované látky.

Provozní evidence se bude skládat z evidenčních listů, které budou vedeny pro každou ohlašovanou látku samostatně (podoba evidenčního listu je stanovena v příloze č. 1 vyhlášky). Výběr formy (listinná či elektronická) vedení provozní evidence ponechává vyhláška na uživateli registrované látky. Provozní evidence musí obsahovat pravdivé a nezkreslené údaje a umožňovat kontrolu. Uživatel registrované látky je ze zákona povinen archivovat relevantní podklady (§ 25 odstavec 2).

c)  Zhodnocení souladu navrhovaného nařízení vlády  se zákonem č. 76/2002 Sb.

Navrhované nařízení vlády vychází ze zmocnění § 47 odst. 3 zákona o integrované prevenci a provádí § 25 odst. 1 tohoto zákona tím, že stanovuje způsob a formu vedení evidence podkladů nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování. Návrh právního předpisu je v souladu se zákonem o integrované prevenci.

d) Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami a s právními akty Evropských společenství
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na danou oblast vztahují pouze nepřímo. Česká republika ratifikovala Úmluvu EHK/OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, (Aarhuská úmluva) a podepsala Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR). Tyto dvě mezinárodní úmluvy zavazují jejich signatáře k určitým krokům, které Česká republika budováním veřejně přístupného registru znečišťování plní.

Právo Evropských společenství otázky, které jsou předmětem předloženého návrhu přímo neupravuje. Předložený návrh není v rozporu s Evropskou dohodou o přidružení ČR k ES ani s obecnými zásadami práva ES. Návrh vyhlášky neodporuje ani požadavkům Rozhodnutí Komise 479/2000/EC o zavedení EPER podle článku 15 směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC).

Navrhovaná vyhláška dotváří sadu legislativních instrumentů nutných k zajištění funkčnosti informačního systému v oblasti znečišťování životního prostředí v ČR.

e) Náklady státního rozpočtu

Návrh si nevyžádá náklady ze státního rozpočtu vhledem k tomu, že se jedná o vnitropodnikové shromažďování dat.

f) Dopady na podnikatelský sektor

Celkové ekonomické náklady na vedení provozní evidence by neměly být v žádném případě markantní vzhledem k tomu, že mnohé požadované údaje k vedení provozní evidence v současné době již podniky vedou. Podle § 25 odst. 1 zákona o integrované prevenci údaje evidované podle zvláštních právních předpisů lze využít i v provozní evidenci pro IRZ. 

2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
 
§ 1
Stanovuje účel vyhlášky.

§ 2
V odstavci 1 je uveden způsob vedení provozní evidence. Odstavec 2 uvádí, že evidence se skládá z evidenčních listů pro jednotlivé látky. Odstavec 3 obsahuje informaci      o tom, že z údajů provozní evidence je zpracováváno hlášení do integrovaného registru znečišťování. Odstavec 4 uvádí povinnost vést evidenci v nezkreslené a pravdivé podobě. Ustanovení odstavce 5 odkazuje k formě vedení provozní evidence. Uživatel registrované látky bude moci vést provozní evidenci v elektronické nebo listinné podobě. Provozní evidence bude vedena tak, aby umožňovala přístup, kontrolu a archivaci dokumentů.

§ 3
Odstavec 1 uvádí, že součástí provozní evidence je i dokumentace o plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení, což je požadavek zákona o integrované prevenci. Odstavec 2 specifikuje obsah a formu dokumentace o plnění podmínek vyplývajících z integrovaného povolení.
 
§ 4
Tímto ustanovením se stanoví nabytí účinnosti vyhlášky. Vzhledem k nezbytnosti navrhované právní úpravy pro praktickou realizaci povinností plynoucích uživatelům registrovaných látek ze zákona, navrhuje se nabytí účinnosti dnem vyhlášení. Uživatelé jsou povinni poprvé ohlašovat v únoru 2005, a  to podle výsledků zjištěných za rok 2004, takže je nutné zajistit, aby co nejdříve znali formu a způsob, jakým mají příslušná data shromažďovat.

Příloha č. 1
 
Podává vysvětlení k jednotlivým částem evidenčního listu a specifikuje jeho podobu. Dále pak poskytuje návod k vyplnění jednotlivých položek evidenčního listu.
  
3. SEZNAM ZKRATEK
EHK – Evropská hospodářská komise
OSN – Organizace spojených národů
EPER – European Pollutant Emission Register
PRTR – Pollutant Release and Transfer Registers
IRZ – Integrovaný registr znečišťování
IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí