zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci PITNÁ VODA

10.09.2004
Voda
Pozvánka na konferenci PITNÁ VODA
6. – 7. október 2004
Trenčianske Teplice

Slovenský národný komitét IWA
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Katedra zdravotného inžinierstva SvF STU Bratislava
W&ET Team, České Budějovice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice
                    
organizujú VII. konferenciu s medzinárodnou účasťou

 P I T N Á    V O D A

6. – 7. október 2004
Trenčianske Teplice

Prvý deň : streda – 6.10.2004

8.00 – 9.00  registrácia účastníkov v Kúpeľnej dvorane

9.00 – 9.30
Dpt. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. – otvorenie konferencie
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., predseda SNK IWA
Primátor mesta Trenčianske Teplice

9.30 – 11.15
Predsedajúci : Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

Ing. Katarína Halzlová, MPH, ÚVZ SR Bratislava
Zabezpečenie kvality pitnej vody v SR - úlohy a povinnosti vyplývajúce z členstva v EU
RNDr. Elena Matisová, ÚVZ SR Bratislava
Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch SR v roku 2003
Ing. Elena Büchlerová PhD., VÚVH Bratislava
Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch SR v roku 2003
Ing. Veronika Hošnová, VÚVH Bratislava
Analýza nákladov a výnosov - kľúčové prvky Rámcovej smernice o vode
Dipl. Ing. Miloslava Melounová, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Hodnocení funkce úpraven a rozvodních sítí
Ing. Miloslav Ištvánffy, Vodohospodárska výstavba Bratislava
Príprava vodárenských nádrží Tichý Potok, Hronček a Gajarky
Ing. Tatiana Miščíková, RÚVZ so sídlom v Prešove
Je potrebná výstavba VN Tichý Potok?

11.15 – 11.40  prestávka na občerstvenie

11.40 – 13.00
Predsedajúci : Ing. Zuzana Bratská

Ing. Miloš Lichvár, PhD., Bratislava
Problematika ochrany zdrojov vody v SR vo vzťahu k požiadavkám EÚ
Ing. Pavel Hucko, CSc., Ing. Svätoslav Luther, VÚVH Bratislava
Doc. RNDr. Igor Hudec, CSc., PRIF UPJŠ Košice
Vodárenské nádrže - opatrenia na zachovanie kvality vody
Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., TZB SvF STU Bratislava
Ochrana pitnej vody vo vodovodných rozvodoch pred znečistením
RNDr. Miroslav Holubec, CSc., VÚVH Bratislava
Transport mnohozložkových kontaminantov v podzemných vodách
Ing. Maroš Giba, SVP, š.p. OZ Košice
Vodárenské toky v správe SVP, š.p. OZ Košice

13.00 – 14.00  obedňajšia prestávka – obed v Kúpeľnej dvorane

14.00 – 15.30
Predsedajúci : Dpt. Viliam Šimko

Ing. Pavel Adler, CSc., Voding Hranice spol. s r.o.
Variace zásad a postupů při rekonstrukci úpravárenských zařízení
Ing. Josef Hassmann, CSc., HS Project spol. s r.o.
Automatické řízení vodárenských systémů
Doc. Ing. Petr Dolejš CSc., W&ET Team České Budějovice a FCH VUT, Brno
Organizace a výsledky vodárenského výzkumu v Austrálii
Mgr. Lenka Tomášková, RNDr. Silvestr Mutl, RNDr. Martin Pivokonský, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha
Optimalizace podmínek míchaní a provozní ověření účinnosti míchaní děrovanými stěnami
Ing. Karol Munka, Ing. Monika Karácsonyová, VÚVH Bratislava
Poloprevádzkové hodnotenie vplyvu kvality vôd na vybrané materiály prichádzajúce do styku s pitnou vodou
Ing. Zuzana Bratská, RÚVZ Košice
Hygienické kritériá na vybrané technológie úpravy kvality balených vôd

15.30 – 16.30  prestávka na občerstvenie

16.30 – 18.00
Predsedajúci : Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Ing. Věra Moravcová, Praha
RNDr. Vlasta Onderíková CSc., Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Využití biologických rozborů v technologii úpravy vody
RNDr. Václav Dubánek, FER&MAN Technology Praha
Denitratační anexy ve vodárenské praxi
Ing. Zuzana Šikulová, RÚVZ Banská Bystrica
RNDr. Anton Auxt, HES-COMGEO
Daniela Štefániková, StVS a.s. OZ 01, Banská Bystrica
Arzén v pitnej vode. Konkrétne riešenie problému v okresoch Banská Bystrica a Brezno
RNDr. Silvestr Mutl, Mgr. Klouček, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha
Odstraňovanie humínových látok z vody
Ing. Jana Hubáčková, CSc., VÚV T.G.M. Praha
Korozivita upravené vody ve vztahu k typu zdroje
Ing. Danica Barloková, PhD., Ing. Ján Ilavský, PhD., KZI SvF STU Bratislava
Vladimír Jaško, Úprava vody Bratislava
Odstraňovanie železa a mangánu z vody prírodnými materiálmi

Ukončenie prvého dňa konferencie

19.30 –  DISKUSNÉ  FÓRUM  V  HOTELI  SLOVAKIA K  PROBLEMATIKE  PITNEJ  VODY

Druhý deň : štvrtok - 7.10.2004

8.30 – 9.00 registrácia účastníkov v Kúpeľnej dvorane

9.00 – 10.30
Predsedajúci : Ing. Katarína Tóthová, PhD.
 
MUDr. Markéta Chlupáčová, Státní zdravotní ústav Praha
Metoda Colilert 18/Qunti Tray v nové české legislativě
MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD, RÚVZ Banská Bystrica
Potencionálna zneužiteľnosť biologických agens na ohrozenie kvality pitnej vody
RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav Praha
Výskyt dalších infekčních agens při zásobování pitnou vodou
RNDr. Viera Nagyová, Ing. Silvia Vršanská, MUDr. Ivan Rovný, RÚVZ Bratislava
Toxicita pitných vôd
RNDr. Martin Libovič, BVS a.s. Bratislava
Ing. František Grejták, ProMinent Slovensko s.r.o.
Kontinuálne meranie obsahu chloritanov v pitných vodách - testovanie prístroja v prevádzkových podmienkach

10.45 – 11.15  prestávka na občerstvenie


1115 – 1130
Predsedajúci : Ing. Pavel Hucko, CSc.

RNDr. Eva Sobočíková, Zdravotný ústav Brno
Elektrochemická kontinuální analýza chloritanových iontů v pitné vodě
RNDr. Mária Horecká, Ing. Elena Kurejová, MUDr. Ivan Rovný, RÚVZ Bratislava
Celový organický uhlík vo vodách v porovnaní s inými ukazovateľmi organického znečistenia
RNDr. Viktor Vrábel, RÚVZ Košice
Monitoring rádioaktivity niektorých minerálnych vôd Košického a Prešovského kraja


11.15 – 11.45
Predsedajúci : Ing. Pavel Hucko, CSc.

Ing. Vladimír Svrbický, Ing. Vladimír Pastorek, PVS a.s. Poprad
Skúsenosti so zavádzaním novej organizačnej štruktúry v podmienkach Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Dpt. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Vzdelávanie pracovníkov vo vodnom hospodárstve

12.45 – 13.15    D i s k u s i a

13.15    – obed v Kúpeľnej dvorane

Organizačný výbor konferencie :
Predseda : Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Slovenský národný komitét IWA
Členovia : Dpt. Viliam Šimko, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
 Ing. Pavel Hucko, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva
 Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team
 Ing. Katarína Tóthová, PhD., KZI SvF STU Bratislava
 Ing. Jana Buchlovičová, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
 Ing. Zuzana Bratská, RÚVZ Košice

Odborní garanti konferencie :
Prof. Ing. Jozef  Kriš, PhD. – predseda Slovenského národného komitétu IWA
Ing. Juraj Brtko, CSc. – Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Organizátor :
Slovenský národný komitét IWA

Spoluorganizátori :
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
W&ET Team České Budějovice
Katedra zdravotného inžinierstva SvF STU Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice

Sprievodné akcie konferencie :

6.-7.10.2004  - Prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na
optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií
7.10.2004   - Exkurzia do liečebného domu (Hamman)

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

Miesto konania konferencie  :
KÚPEĽNÁ DVORANA  - Trenčianske Teplice

Termín prijatia prihlášok  :
Prihlášky s potvrdením o uhradení účastníckeho poplatku sa prijímajú do  :  27.9.2004
na adrese : Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Ing. Jana Buchlovičová
Čajakova 14, 811 05 Bratislava 1
tel. **421 2 572 014 28       fax. : **421 2 524 98 255 mobil : 0903 268 508 
e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
/na jednu prihlášku možno prihlásiť aj viac účastníkov/


Účastnícky poplatok  :
- vložné  : 1 800,- Sk
- zborník  : 500,- Sk
S p o l u  : 2 300,- Sk 

Poplatok prosím uhraďte do  :  1.10.2004
Organizátor konferencie  : Slovenský národný komitét IWA
na účet    : SLSP a.s., Bratislava
č.ú.      : 11495184/0900
IČO     : 317 45415
VS     : 08102003
KS      : 0558
swiftový kód    : GIBASKBX
IBAN     : SK 4309000000000011495184
správa pre príjemcu : uviesť názov a sídlo organizácie

Organizátor nie je platcom DPH. Táto prihláška slúži ako daňový doklad.

Registrácia :
recepcia hotelu Slovakia  5.10.2004 17.00 - 19.00
vstupné predsálie Kúpeľnej dvorany 6.10.2004 8.00 -   9.00
7.10.2004 8.00 -   9.00

Mimo uvedených miest a času je pre zaregistrovanie potrebné vyhľadať člena organizačného výboru.

Účasť na konferencii bez úhrady poplatku nie je možná.
V prípade neúčasti Vám zašleme zborník poštou, účastnícky poplatok nevrátime.

Ubytovanie je zabezpečené :
v hotel SLOVAKIA
cena ubytovania : – jednoposteľová     960,- Sk/noc
   – dvojposteľová 1 380,- Sk/noc
   – apartmán  1 620,- Sk/noc
Hotel má vlastné platené parkovisko.
v FLÓRA
cena ubytovania  – jednoposteľová 1 270,- Sk/noc
   – dvojposteľová 1 320,- až 1 760,- Sk/noc
   – apartmán  2 460,- až 3 050,- Sk/noc
Hotel má vlastné platené parkovisko.
v Vila Margit
cena ubytovania : – dvojposteľová 1 790,- Sk/noc
Hotel má vlastné platené parkovisko.
v Vila Anna
cena ubytovania : – jednoposteľová     900,- Sk/noc
   – dvojposteľová 1 400,- Sk/noc
   – apartmán  2 200,- až 2 500,- Sk/noc
Hotel má vlastné parkovisko.
v Penzión AQUA
cena ubytovania  : – jednoposteľová    690,- až    750,- Sk/noc
– dvojposteľová    920,- až 1 050,- Sk/noc  
 Penzión má vlastné platené parkovisko.

Ubytovanie si hradí každí účastník sám v recepcii hotela.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí