zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Odpadové vody 2004

14.09.2004
Voda
Pozvánka na konferenci Odpadové vody 2004
Organizuje Asociácia čistiarenských expertov SR v spolupráci s Global Water Partnership, Katedrou environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava a Katedrou zdravotného inžinierstva SvF STU Bratislava

V dňoch 20. - 22. októbra 2004 organizuje Asociácia čistiarenských expertov SR v spolupráci s Global Water Partnership, Katedrou environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava a Katedrou zdravotného inžinierstva SvF STU Bratislava 3. konferenciu s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2004. Miestom konania bude už tradične Vojenská zotavovňa v Tatranských Zruboch, Vysoké Tatry.

Predchádzajúce ročníky sa konali vždy v jarných mesiacoch, ale po opakovaných časových kolíziách s inými akciami sa AČE SR rozhodla pre jesenný termín. (Vzhľadom na  atraktívnosť októbrového počasia vo vysokých horách by mohol byť tento termín zaujímavý nielen z „odborného hľadiska“).  Ďalšou zmenou by mal byť samotný program akcie, ktorý na základe pozitívnych skúseností z iných konferencií bude po úvodnej časti rozdelený do dvoch prednáškových miestností s paralelne prebiehajúcimi sekciami. Tradičnou súčasťou konferencie bude posterová sekcia a diskusný blok, ktorý rešpektujúc súčasné „revolučné obdobie v malej vode“ sa bude venovať legislatívnym požiadavkám na nakladanie s odpadovými vodami a čistiarenskými kalmi a na ich kvalitu.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí:

·        aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd

·        integrovaný prístup k ochrane recipientov

·        zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd

·        mechanické a fyzikálno - chemické spôsoby čistenia odpadových vôd

·        biologické spôsoby čistenia odpadových vôd (aeróbne a anaeróbne procesy, aktivácia, biofilmové reaktory, dosadzovacie nádrže a pod.)

·        odstraňovanie nutrientov

·        domové a malé ČOV

·        komunálne ČOV

·        kalové hospodárstvo ČOV

·        čistenie priemyselných odpadových vôd

·        meranie, regulácia a optimalizácia procesov čistenia odpadových vôd.

Už spomínané rozdelenie programu na paralelné sekcie ovlyvnila aj ďalšia pozitívna skutočnosť – na konferenciu prihlásili autori až 73 príspevkov, čo nielen potvrdilo doterajší stúpajúci trend v záujme o túto akciu, ale zároveň zaradilo túto konferenciu medzi najvýznamnejšie akcie z tejto oblasti v SR aj ČR.

Oceniť treba, že až 56 % príspevkov je od autorov z ČR, čo dokumentuje tradične dobré vzťahy a záujem o spoluprácu kolegov z obidvoch republík bývalého aj súčasného spoločného štátu / únie.

Programový výbor rozdelil príspevky do prednáškových blokov a posterovej sekcie. Konkrétny obsah, resp. zameranie jednotlivých prednášok a v podstate aj posterov najlepšie charakterizujú názvy jednotlivých blokov:

- Projekty v oblasti nakladania s odpadovými vodami

- Komunálne ČOV  I. a II.

- Navrhovanie objektov a monitoring na stokových sieťach

- Modelovanie procesov v stokových sieťach a ČOV

- Anaeróbne procesy spracovania kalov a organických materiálov, bioplyn

- Kalové hospodárstvo ČOV

- Legislatívne a koncepčné problémy v oblasti odpadových vôd

- Integrovaná ochrana povodí, kvalita povrchových vôd a sedimentov I. a II.

- Priemyselné odpadové vody I. a II.

- Biologická rozložiteľnosť, nové laboratórne postupy, hydrochémia odpadových vôd I. a II.

Podrobnejšie informácie o konferencii a prihlášku nájdete na www.acesr.sk, resp. Vám ich na požiadanie zašleme. Kontakt na sekretariát konferencie:

Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
Marta Onderová

Katedra environmentálneho inžinierstva, FChPT STU,  Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
tel.: 02 / 59325387 fax: 02 / 52495243
e-mail: miloslav.drtil@stuba.sk, miroslav.hutnan@stuba.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí