zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomické hodnocení ekologických funkcí území

17.09.2004
Příroda
Zemědělství
Ekonomické hodnocení ekologických funkcí území
Příroda plní vůči společnosti četné funkce, jež lze podle soudobé environmentální ekonomie agregovat do dvou hlavních skupin:

 

 1. funkce ekologické (prostředí pro vznik a udržování života čili životodárná funkce a funkce esteticko-krajinná)
 2. funkce ekonomické (zásobárna ekonomicky využívaných přírodních zdrojů, asimilace odpadů z ekonomických aktivit).

Z hlediska metodického přístupu byl jako nejvhodnější pro oceňování ekologických funkcí území zvolen postup uplatněný v Hesensku (spolková země Německa), podle něhož je veškeré území státu rozčleněno do biotopů (podle zákona 114/1992 Sb. biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů) a tyto biotopy oceněny podle úrovně svých ekologických funkcí a nákladů nutných na obnovu takových funkcí.

Stručně k hesenské metodice oceňování biotopů
(neboli oceňování ekologických funkcí území)

Hodnota pro určitý biotop byla získána z hodnocení osmi ekologických a ekonomických faktorů či charakteristik (všechny ve vztahu k ekologické situaci ve státě Hesensko, která je srovnatelná s ekologickými podmínkami ČR), každý o rozsahu od jednoho do šesti bodů (vyloučeno bylo použití nuly).

1. zralost [matureness] E: Entwicklungsgrad des Biotoptyps
2. přirozenost [naturalness] N: Natürlichkeit des Biotoptyps
3. diversita struktur [diversity of structures] SV: Strukturvielfalt des Biotoptyps
4. diversita druhů [diversity of species] AV: Artenvielfalt des Biotoptyps
5. vzácnost biotopů [rareness of biotopes] SB: Seltenheit des Biotoptyps
6. vzácnost druhů těchto biotopů [rareness of species of this biotopes] SA: Seltenheit auf dem Biotoptyp üblicherweise vorkommenden Pflanzen- und Tierarten
7. citlivost (zranitelnost) biotopů [sensibility (vulnerability) of biotopes] EB: Empfindlichkeit des Biotoptyps
8. ohrožení množství a kvality biotopů [threat on number and quality of biotopes] UE: Ungünstige Entwicklungstendenz der Häufigkeit und Qualität des Biotoptyps

Součet bodů za prvé čtyři charakteristiky byl násoben součtem bodů za druhé čtyři charakteristiky a výsledný počet vztažen k maximálně možnému počtu bodů (576) je násoben 100.

[( (1 2 3 4) * (5 6 7 8) ) / 576 ] * 100 = počet bodů (3-100)

Získaný počet bodů pro každý biotop (v podmínkách Hesenska, srovnatelných s ČR, to je škála 3-80 bodů) byl převeden do peněžní podoby násobením bodu průměrnými náklady obnovení přírodních struktur (0,62 DM/hodnotový bod je tedy hodnotou průměrných nákladů).

Za účelem propojení hesenské metodiky a GISového přístupu land cover (LC) byly hesenské biotopy agregovány do položek land cover (Tabulka 1).

Hodnoty ekologických funkcí území v České republice

LAND COVER 1:100000 Body Body Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2
  min. max průměr min. max. průměr
1.1.1. Souvislá městská zástavba 3 3 3 37 37 37
1.1.2. Nesouvislá městská zástavba 3 7 5 37 87 62
1.2.1. Průmyslové a obchodní areály 3 3 3 37 37 37
1.2.2. Silniční a železniční síť s okolím 3 7 5 37 87 62
1.2.3. Přístavy 23 23 23 285 285 285
1.2.4. Letiště 3 23 13 37 285 161
1.3.1. Oblasti současné těžby surovin 6 18 12 74 223 149
1.3.2. Haldy a skládky 6 6 6 74 74 74
1.3.3. Staveniště 6 6 6 74 74 74
1.4.1. Městské zelené plochy 14 20 17 174 248 211
1.4.2. Sportovní a rekreační plochy 10 20 15 124 248 186
2.1.1. Nezavlažovaná orná půda 11 13 12 136 161 149
2.1.2. Trvale zavlažovaná orná půda 13 13 13 161 161 161
2.2.1. Vinice 17 17 17 211 211 211
2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní plantáže 14 23 18,5 174 285 229
2.3.1. Louky a pastviny 21 59 40 260 732 496
2.4.1. Jednoleté a trvalé kultury 13 23 18 161 285 223
2.4.2. Směsice polí, luk a trvalých plodin 20 44 32 248 546 397
2.4.3. Zemědělské oblasti s přiroz.vegetací 31 50 40,5 384 620 502
2.4.4. Zemědělsko-lesní oblast 31 60 45,5 384 744 564
3.1.1. Listnaté lesy 58 72 65 719 893 806
3.1.2. Jehličnaté lesy 26 62 44 322 769 546
3.1.3. Smíšené lesy 44 67 55,5 546 831 688
3.2.1. Přírodní louky 27 59 43 335 732 533
3.2.2. Stepi a křoviny 36 41 38,5 446 508 477
3.2.4. Nízký porost v lese 26 59 42,5 322 732 527
3.3.1. Pláže, duny, písek 14 39 26,5 174 484 329
3.3.2. Skály 23 50 36,5 285 620 453
3.3.3. Řídká vegetace 21 50 35,5 260 620 440
3.3.4. Spálená vegetace 21 21 21 260 260 260
4.1.1. Mokřady a močály 44 56 50 546 694 620
4.1.2. Rašeliniště 80 80 80 992 992 992
5.1.1. Vodní toky 47 73 60 583 905 744
5.1.2. Vodní plochy 35 79 57 434 980 707

Pomocí zvolené metodiky byla konstruována hodnotová mapa ekologických funkcí území ČR (viz příloha 2) a jako konkrétní případové studie byly také realizovány dva konkrétní projekty ocenění ekologických funkcí území, za prvé kopce Tlustec a za druhé území CHKO České Středohoří, které má být zabráno projektovanou dálnicí D8. Výsledky ocenění byly předány ministru životního prostředí.

Mimo výše uvedených cílů jsme se též pokusili vytvořit hodnotovou mapu ekonomických funkcí území České republiky, což zahrnuje tytéž položky land-cover a kombinuje je s oficiálními cenami městských pozemků, zemědělských pozemků, lesů, uhelných dolů, vodních zdrojů a dalších oblastí s ekonomickým využitím. Základní podklad pro hodnotovou mapu ekonomických funkcí území České republiky se nacházejí v Tabulce 2.

Hodnoty ekonomických funkcí území České republiky

LAND COVER 1:100000 ekol. funkce
(viz tab. 1)
ekonom. funkce  
  Kč/m2 Kč/m2  
1.1.1. Souvislá městská zástavba 37 35-1700 dle velik. osady
1.1.2. Nesouvislá městská zástavba 62 35-1700 dle velik. osady
1.2.1. Průmyslové a obchodní areály 37 35-1700 dle velik. osady
1.2.2. Silniční a železniční síť s okolím 62 35-1700 dle velik. osady
1.2.3. Přístavy 285 35-1700 dle velik. osady
1.2.4. Letiště 161 35-1700 dle velik. osady
1.3.1. Oblasti současné těžby surovin 149 35-1700 dle velik. osady
1.3.2. Haldy a skládky 74 0,5  
1.3.3. Staveniště 74 35-1700 dle velik. osady
1.4.1. Městské zelené plochy 211 35-1700 dle velik. osady
1.4.2. Sportovní a rekreační plochy 186 13,9-9,5  
2.1.1. Nezavlažovaná orná půda 149 1,85-9,05 dle okresů
42.1.2. Trvale zavlažovaná orná půda 161 1,85-9,05 dle okresů
2.2.1. Vinice 211 42  
2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní plantáže 229 42  
2.3.1. Louky a pastviny 496 0,90-4,50 dle okresů
2.4.1. Jednoleté a trvalé kultury 223 0,90-4,50 dle okresů
2.4.2. Směsice polí luk a trvalých plodin 397 21,90-9,05 dle okresů
2.4.3. Zemědělské oblasti s přiroz.vegetací 502 0,90-4,50 dle okresů
2.4.4. Zemědělsko-lesní oblast 564 18  
3.1.1. Listnaté lesy 806 30  
3.1.2. Jehličnaté lesy 546 22  
3.1.3. Smíšené lesy 688 26  
3.2.1. Přírodní louky 533 2,6  
3.2.2. Stepi a křoviny 477 0,5  
3.2.4. Nízký porost v lese 527 0,5  
3.3.1. Pláže, duny, písek 329 0,5  
3.3.2. Skály 453 0,5  
3.3.3. Řídká vegetace 440 0,5  
3.3.4. Spálená vegetace 260 0,5  
4.1.1. Mokřiny a močály 620 0,5  
4.1.2. Rašeliniště 992 0,5  
5.1.1. Vodní toky 744 5  
5.1.2. Vodní plochy 707 5  

Závěry a doporučení pro další postup

Výsledky získané na základě zvoleného přístupu jsou důležité a podnětné z několika důvodů:

 1. Jsou důležité v makroekonomické oblasti národního účetnictví. Kombinace oceňování ekologických funkcí životního prostředí a land cover přístupu umožňuje získané výsledky vyjádřit a kvantifikovat pojem národního přírodního kapitálu. S využitím digitalizovaných map a výpočetní techniky je snadné vypočítat celkovou hodnotu environmentálních (ekologických nebo životodárných) funkcí území České republiky. Celková hodnota přírodního kapitálu bude prospěšná při přechodu na zelené národní účetnictví. Pomocí nových satelitních snímků v roce 2000 a výpočtu rozdílů vzhledem k již existujícím satelitním snímkům bude moci být identifikován vývoj zásoby přírodního kapitálu. Takové údaje budou velmi důležité pro environmentální korekci tradičních makroekonomických ukazatelů jako HDP a dalších.
 2. Výsledky mohou být užitečné pro oblast územního plánování (využívání území) a rozhodování. Srovnáním hodnot environmentálních funkcí a ekonomických funkcí příslušného území můžeme získat relevantní informace pro politické rozhodování.
 3. Výsledky lze využít na mikroekonomické úrovni pro vytváření a zavedení ekonomických nástrojů (poplatků) za zásahy do přírody a životního prostředí. Tyto nové ekonomické nástroje mohou přispět ke změně chování ekonomických subjektů směrem k udržitelnému rozvoji.

Literatura:

 • Costanza R., d‘Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Naeem S., Limburg K., Paruelo J., O‘Neil R.V., Raskin R., Sutton P., van den Belt M. (1997), The value of the world’s ecosystem services and natural capital, Nature 387, 253-260.
 • Eiseltová M. (ed.) (1996), Obnova jezerních ekosystémů – holistický přístup, Wetlands International publ. č. 32, The Nature Conservation Bureau Limited
 • Groot, R.S., Functions of Nature, Wolters-Noordhoff, 1992.
 • Míchal I., Ekologická stabilita, MŽP ČR 1992
 • Pearce D.W., Turner R.K. (1990), Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead
 • Seják J. (1997b), Theory and Practice of Economic Instruments for Environmental Protection: Experience of the Czech Republic, European Environment, vol. 7, č. 6, str. 187-193.
 • Seják J., Návrh metodiky oceňování životodárných funkcí vodních a jiných ekosystémů, Vodní hospodářství, č. 10, 1998
 • Seják J. a kol., Oceňování pozemků a přírodních zdrojů, nakl. Grada Publishing 1999, 256 s.
 • Schlüter H. (1982), Geobotanische Kennzeichnung und Vegetationsökologische Bewertung von Naturraumeinheiten, Arch. Naturschutz u. Landschaftsforschung 22/2: 69-77.
 • Státní program ochrany přírody a krajiny, MŽP ČR, červen 1998 (spoluautor).
 • Turner, R.K., Pearce, D.W., Bateman I. Environmental Economics, An Elementary Introduction, Harvester Wheatsheaf, 1994.
 • Vyměřování poplatků při zásazích do přírody a krajiny, Věstník státu Spolková země Hessensko č. 26, 1992.
 • Winpenny J.T., Values for the Environment, A Guide to Economic Appraisal, Overseas Development Institute, 1993.

Příloha 1 Seznam bodových hodnot biotopů
Příloha 2 Cenová mapa ekologických funkcí území České republiky
Příloha 3 Interaktivní cenová mapa ekologických funkcí území České republiky

Ing. Josef Seják,CSc.

Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí