zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada ministrů pro životní prostředí

04.11.2004
Obecné
Voda
Ovzduší
Odpady
Geologie
Rada ministrů pro životní prostředí
Informace ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 14. října 2004 v Lucemburku
Dne 14. října 2004 se v Lucemburku uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí. Delegaci České republiky vedl ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Zasedání Rady se naposledy ve své funkci komisařky pro životní prostředí zúčastnila Margot Wallström.

Zasedání Rady mělo na programu tyto hlavní body:

1. Flood risk management: Flood prevention, protection and mitigation (Council conclusions)
Zvládání povodňových rizik

2. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries (Political agreement)
Návrh směrnice o nakládání s odpadem z těžebního průmyslu

3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (Political agreement)
Návrh nařízení k některým fluorovaným skleníkovým plynům a návrh směrnice týkající se emisí z klimatizačních systémů v motorových vozidlech

4. Tenth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Buenos Aires, 6 to 17 December 2004 (Council conclusions)
10. konference smluvních stran Rámcové úmluvy o klimatické změně

5. Clean, clever, competitive: The opportunities of eco-efficient innovations within the Lisbon process (Council conclusions, Exchange of views)
Příležitost eko-efektivních technologií v rámci Lisabonského procesu

6. Sustainable road transport (Exchange of views)
Udržitelná silniční doprava

7. Communication from the Commission to the Council and the Parliament on the financing of Natura 2000 (Exchange of views)
Financování Natury 2000

8. Towards a thematic strategy on the urban environment (Council conclusions)
Tématická strategie o městkém životním prostředí

9. Conference of Environment Ministers from the countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (EECCA) and their partners, 21-22 October 2004, Tbilisi (Georgia) "KYIV 1" (Exchange of views)
Konference ministrů zemí EECCA a partnerských zemí, Kyjev 1


1. Zvládání povodňových rizik
- Závěry Rady

Základem pro jednání byl dokument „Flood risk management: Flood prevention, protection and mitigation“, ve kterém Evropská komise navrhla společný postup v rámci EU při zlepšování protipovodňových opatření s cílem čelit hrozbám záplav. Evropská komise navrhla řadu kroků, včetně plánů protipovodňových opatření pro dotčená povodí řek a pobřežní oblasti, map zátopových území znázorňujících rizikové oblasti, koordinace výměny informací a zvyšování veřejné informovanosti. Dokument shrnuje dosavadní aktivity jak Evropské unie, tak členských států EU v oblasti povodňových rizik, prevence ochrany a zmírnění následků povodní. Součástí dokumentu je také návrh na vypracování společného evropského akčního programu na ochranu proti povodním a další spolupráce členských zemí.

Respektovány jsou obecné zásady a principy, které jsou v současnosti všeobecně uznávány, jde např. o uplatňování řízeného povodňového rizika, princip solidarity (po i proti proudu), interdisciplinární přístup (vodní hospodářství, územní plánování, zemědělství, doprava, urbanistika, ochrana přírody), integrované řízení povodí (rámcová směrnice o vodách), dlouhodobý přístup (udržitelný rozvoj), preventivní přípravy (včetně vzdělávání veřejnosti) atd.

Problematika povodní byla diskutována již na neformálním zasedání Rady EU pro ŽP v červenci tohoto roku v Maastrichtu, kde se členské státy dohodly na navázání intenzivní spolupráce v této oblasti a podniknutí společných kroků. Na zasedání Rady dne 14. října 2004 byla členskými státy přijaty závěry Rady. V přijatých závěrech Rady se ponechává při přípravě povodňových plánů a v rámci souvisejících činností velká míra samostatnosti na regionální úrovni a na úrovni ucelených povodí. Rada však zároveň uznává i nutnost harmonizovaného postupu za účelem zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a omezení potenciálních rizik pro občany EU, infrastrukturu i životní prostředí. Závěry Rady Evropskou komisi vyzývají, aby v souladu se závěry Rady a ve spolupráci s členskými státy vypracovala evropský akční program na ochranu proti povodním. Česká republika se spolu s Maďarskem připojila k vystoupení Slovenska, které upozornilo na důležitost integrovaného i diferencovaného přístupu vzhledem ke specifickým podmínkám v členských státech, zdůraznilo nutnost řešení otázky financování opatření proti povodním, nutnost zvýšení retenční schopnosti krajiny a upozornilo na souvislost s územním plánováním a technickými nástroji ochrany. Nutnost řešení finančního aspektu, stejně tak jako nezbytnost přeshraniční spolupráce zdůraznily v rámci diskuse i ostatní členské státy.


2. Návrh směrnice o nakládání s odpadem z těžebního průmyslu
- Politická shoda

Směrnice o nakládání s odpadem z těžebního průmyslu vytváří právní rámec pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu, přičemž pro určité druhy odpadů, představujících nízké riziko pro životní prostředí, jako je neznečištěná zemina a inertní odpady, stanovuje jen omezené požadavky. Návrh směrnice ukládá určité povinnosti provozovatelům činností, při nichž vzniká těžební odpad, zavádí povolení k provozování odpadního zařízení, klasifikuje odpadní zařízení podle možného vzniku rizika vzniku nehody na zařízení kategorie s významným rizikem pro havárie a ostatní kategorie a stanovuje rámcové podmínky pro výstavbu a provozování zařízení pro nakládání s odpadem.

Cílem návrhu směrnice je minimalizovat negativní účinky odpadu z těžebních aktivit na životní prostředí a lidské zdraví, stejně tak jako předcházet vážným nehodám, a to zejména zajištěním dlouhodobé stability odkališť a odvalů. V rámci členských států Evropské unie pochází 29% odpadů z těžební činnosti, což představuje 400 mil tun heterogenního a nebezpečného odpadu.

Návrh diskutovaný na zasedání Rady byl vyváženým kompromisem mezi různými stanovisky a názory členských států a očekávané politické shody se podařilo dosáhnout, Maďarsko a Rakousko se zdrželo hlasování (nebyl přijat jejich návrh rozšířit povinnost provozovatelů poskytnout finanční záruky na rekultivaci nejen vlastního úložiště odpadů, ale také zasaženého území v okolí úložiště). Česká republika návrh směrnice, který při současném zachování vysoké úrovně stávající právní úpravy činností produkujících odpady z těžebního průmyslu, zvyšuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí v této oblasti, podpořila. Na základě návrhu nizozemského předsednictví by měla být preambule směrnice doplněna o nový odstavec vyzývající členského státy, aby připravily a zveřejnily tabulky objasňující vazbu mezi směrnicí a její transpozicí do národního právního řádu. Návrh směrnice bude nyní předložen Evropskému parlamentu do druhého čtení.

3. Návrh nařízení k některým fluorovaným skleníkovým plynům a návrh směrnice týkající se emisí z klimatizačních systémů v motorových vozidlech
- Politická shoda

Fluorované skleníkové plyny, tzv. F-plyny představují skupinu vyjmenovaných chemických sloučenin, které se mohou jako znečisťující složka v ovzduší významně negativně podílet na vzniku nežádoucích změn globálního klimatu. Jejich celosvětovou každoroční výrobu a spotřebu lze odhadovat na úrovni milionu tun. Toto množství v převážné míře uniká do ovzduší. Ve svém použití jsou F-plyny obdobou freonů, používají se hlavně v oboru chladírenství a klimatizace, ve výrobě a aplikacích tepelných izolací, požární ochraně apod.
Zásadně důležité na zasedání Rady bylo vyjasnění vhodného právního základu pro připravované nařízení. V úvahu připadaly články 175 a 95 Smlouvy o založení ES. První z nich umožňuje přijmout členským státům přísnější legislativní úpravu než stanovuje připravované nařízení. Druhý článek snižuje riziko vzniku obchodních bariér.

Rakousko, Dánsko a Švédsko považovaly použití článku 175 za jedinou přijatelnou možnost. Tyto státy mají již přijatou přísnější národní právní úpravu o F-plynech, než jakou zavádí navrhované nařízení.

Pro řadu dalších států bylo přijatelné duální řešení založené na článcích 175 s částečným použitím článku 95 Smlouvy o založení ES pro některá ustanovení připravovaného nařízení.

Po náročném jednání se podařilo dosáhnout politické shody s uplatněním duálního právního základu s doplněným prohlášením o rozsahu působnosti tohoto nařízení. Rakousko a Dánsko hlasovaly proti návrhu a připraví vlastní deklaraci, Švédsko a Portugalsko se hlasování zdržely. Česká republika sice považuje použití článku 175 jako právního základu pro navrhované nařízení o F-plynech za vhodné, ale duální právní základ s částečným použitím článku 95 Smlouvy o založení ES je pro ni, jako pro většinu ostatních států přijatelné. Další ustanovení tak, jak byla v poslední verzi návrhu předloženém předsednictvím, zůstala beze změny.

Konečné přijetí nařízení a směrnice týkající se F-plynů bude reálným krokem k omezení jejich nepříznivého vlivu na klimatické změny a dobrým příspěvkem k plnění cílů Kjótského protokolu.

4. 10. konference smluvních stran Rámcové úmluvy o klimatické změně
- Závěry Rady

Pro nadcházející 10. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (dále Úmluva) byly přijaty závěry Rady, v nichž se především zdůrazňuje nutnost nadále pokračovat ve zmírňování dopadů globální změny klimatu ve smyslu Úmluvy a Kjótského protokolu, přičemž Evropská unie by měla využít vedoucí úlohu na světovém poli v této oblasti s přihlédnutím ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Rada dále ve svých závěrech podtrhla důležitost procesu ratifikace Kjótského protokolu a jeho včasného vstupu v platnost a vyzvala státy, které protokol dosud neratifikovaly, mimo jiné Rusko, aby tak urychleně učinily; uvítala pokrok učiněný při implementaci schématu obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství či podpořila nižší uhlíkovou náročnost ekonomiky a s tím spojené rozšiřování obnovitelných zdrojů energie

Česká republika patří do skupiny zemí, která již Kjótský protokol ratifikovala, a proto podporuje snahy o jeho vstup v platnost (dnes především ratifikace Ruskem). Zároveň si je však Česká republika vědoma i toho, že dlouhodobě nelze globální klimatické problémy řešit bez aktivní spolupráce s USA a později i s rozvojovými zeměmi.


5. Příležitost eko-efektivních technologií v rámci Lisabonského procesu
- Závěry Rady, politická diskuse

V souvislosti s přípravou Rady pro ŽP na jarní summit Evropské unie bylo téma efektivního využívání technologií vedoucích současně ke snížení zátěže pro životní prostředí a posílení ekonomiky a zaměstnanecké politiky, diskutováno již na neformálním zasedání Rady v červenci tohoto roku v Maastrichtu.

Na zasedání Rady dne 14. října proběhla k problematice příležitosti eko-efektivních technologií v rámci Lisabonského procesu politická diskuse a byly přijaty závěry Rady, v nichž se především poukazuje na prospěšnost environmentálních technologií k přispívání naplňování cílů Lisabonské strategie a podtrhuje nezbytnost podporovat takové projekty šířící o environmentálních technologiích informace mezi veřejnost. V závěrech Rady je dále zdůrazněna nutnost úzké spolupráce mezi průmyslovým a environmentálním sektorem či důležitost implementace Akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP).

Přijaté závěry budou na prosincovém zasedání Rady ještě doplněny, zejména na základě závěrů tzv. Kokovy skupiny (jde o skupinu nezávislých expertů na vysoké úrovni v čele s bývalým nizozemských předsedou vlády Wimem Kokem, která byla ustavena v dubnu tohoto roku pro přípravu střednědobého vyhodnocení Lisabonské strategie).


6. Udržitelná silniční doprava
- Politická diskuse

Základem jednání Rady byla možná dodatečná opatření v oblasti negativních dopadů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní opatření se v praxi prokázala jako nedostatečná. Mezi problémové otázky patří snižování znečištění ovzduší, snižování hlučnosti vozidel a zvyšování energetické účinnosti vozidel s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Pozornost byla také věnována netechnickým opatřením jako jsou např. management dopravy, alternativní pohony včetně alternativních paliv, cenová a daňová opatření či rychlostní limity.

Dle Evropské komise na 100 000 lidí v Evropě předčasně umírá (o 7 let) díky emisím. Evropská komise dále informovala o vývoji zkušebních metod, jež více odráží reálné podmínky a upozornila na interakci s oblastí bezpečnosti silničního provozu a konkurenceschopnosti. V rámci diskuse byla Francií vyzdvižena důležitost informovanosti v této oblasti a význam ekonomických a daňových pobídek ke snížení emisí (systém bonus-malus), Švédsko poukázalo na velké riziko skleníkových plynů a nutnost transformace evropských ekonomik, Rakousko vyzvalo k lepšímu využívání kapacit stávající infrastruktury a používání biopaliv. Členské státy se shodly především na nutnosti zavedení redukovaných emisních standardů pro emise NOx pro dieselové osobní automobily a dodávkové vozy, stanovení přísnějších hlukových limitů pro pneumatiky a přijetí strategie pro energeticky účinnější vozidla pro roce 2008-9. Česká republika navrhovaná opatření, jejichž účelem je zlepšit dosavadní neuspokojivou situaci v oblasti dopadů dopravy na životní prostředí a na zdraví obyvatel, podporuje.

7. Financování Natury 2000
- Politická diskuse

Základem pro politickou diskusi bylo sdělení Evropské komise ke strategii financování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 pro období 2007 – 2013, kde se již nepočítá s vytvářením speciálního finančního nástroje pro financování soustavy Natura 2000, nýbrž s využíváním existujících nástrojů - zejména strukturálních fondů, programu LIFE a fondu rozvoje venkova (tzv. integrační přístup).

Na zasedání Rady byla vedle otázky integračního přístupu diskutována také problematika potenciálních mezer ve financování, zajištění budoucího financování s ohledem na priority, navrhované nástroje a opatření. V rámci diskuse Finsko, Portugalsko či Slovinsko upozornilo na riziko nerovnoměrného rozdělování prostředků. Španělsko zmínilo problém financování ochrany biotopů v mořském prostředí a problém zavlečených druhů, a dále poukázalo na nutnost finančně podpořit zejména místa s vysokou biodiversitou. Lotyšsko navrhlo v každém z výše uvedených fondů vyhradit prostředky k financování Natury 2000. Česká republika ve svém vystoupení jménem Slovenska a Maďarska podpořila posílení fondu LIFE , který umožní rozšíření péče o území soustavy Natura 2000, a zdůraznila, že finanční prostředky pro monitorování a sledování stavu lokalit soustavy Natura 2000 by měly být členským státům rozdělovány podle plochy, kterou tato území v daném státě skutečně zabírají.

Integrační přístup byl podpořen většinou členských států. Zároveň se však členské státy shodly na tom, že je nutné pečlivě posoudit potřeby financování Natury 2000, přesně zhodnotit dostupnost čerpání prostředků na financování soustavy Natura 2000 ze stávajících fondů a na základě toho stanovit a dodržovat přesná pravidla. Problematika financování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 pro období 2007 – 2013 bude předmětem dalších jednání.

8. Tématická strategie o městském životním prostředí
- Závěry Rady

Připravovaná tématická strategie o městském životním prostředí definuje čtyři prioritní oblasti: územní plánování, městský environmentální management, městskou dopravu a ekologický způsob přepravy. Cílem Strategie je udržitelný rozvoj evropských měst. Závěry Rady, které byly přijaty bez diskuse, souhlasí s vymezením výše uvedených prioritních oblastí a podtrhují nutnost řešit zejména problémy s hlukem, se znečištěním ovzduší v důsledku automobilové dopravy a problém opětného využití opuštěných, případně kontaminovaných pozemků, stejně tak jako problém výstavby související se suburbanizací. Zohledněny budou rozdílné existující systémy územního plánování v jednotlivých členských státech, rozdílné systémy veřejné správy a rozdílné podmínky v jednotlivých městech.

Přijaté závěry Rady reflektují všechny hlavní požadavky členských států k budoucí tématické strategii o městském životním prostředí. Česká republika za zásadní považuje zvyšovat participaci obyvatel a veřejné povědomí o této problematice, podporovat ekologicky šetrné chování, pečovat o městkou biodiversitu, plánovat městský systém zeleně a dbát o kvalitu veřejných prostranství.

9. Konference ministrů zemí EECCA a partnerských zemí, Kyjev 1
- Politická diskuse

Konference ministrů zemí EECCA a partnerských zemí je součástí programového procesu „Životní prostředí pro Evropu“, jehož cílem je poskytnout celoevropské fórum pro politiku životního prostředí, otevřené nejen vládám, ale také mezinárodním organizacím, nestátním neziskovým organizacím, finančním institucím a dalším partnerům. 5. ministerská konference v Kyjevě v květnu minulého roku (konference jsou nedílnou součástí tohoto programového procesu) zdůraznila potřebu partnerství pro řešení environmentálních problémů zemí východní Evropy, Kavkazu a střední Asie a v tomto kontextu přijala „Strategii životního prostředí států východní Evropy, Kavkazu a střední Asie“ (dále Strategie). 6. ministerská konference, o níž se na Radě vedla politická diskuse, proběhla v Tbilisi ve dnech 21. – 22. října 2004 a zaměřila se na implementaci Strategie (tzv. Kyjev 1).

Evropská unie řadí implementaci Strategie ke svým důležitým úkolům a přizpůsobila k tomu jak řadu svých nástrojů (např. program TACIS, programy sub-regionální spolupráce či Dohody o partnerství a spolupráci), tak vyhlásila rozsáhlé partnerské iniciativy (např. Evropská vodní iniciativa pro region EECCA). Předpokládá se, že obdobným způsobem (tzn. partnerskými iniciativami, dvoustrannými dohodami, projekty rozvojové pomoci) budou implementaci Strategie v zemích EECCA podporovat také jednotlivé členské státy. V rámci diskuse k tomuto tématu Česká republika informovala Radu o svých aktivitách v procesu „Životní prostředí pro Evropu“ a podpořila základní myšlenky prohlášení Evropské unie na ministerskou konferenci v Tbilisi. Nizozemské předsednictví ocenilo konkrétní příspěvek České republiky v rámci zahraniční rozvojové pomoci ocenilo, stejně tak jako uvítalo návrhy na další rozvoj sub-regionální spolupráce a zapojení nových členských zemí EU.


V rámci bodu různé byly podány krátké informace k následujícím otázkám:

· Aarhuský balíček
- informace nizozemského předsednictví

· 7. zasedání smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (25. – 29. říjen 2004)
- informace nizozemského předsednictví

· Dimenze životního prostředí v analýze dopadu
- informace německé delegace

· 16. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu (22 - 26. listopad 2004)
- Česká republika informovala ostatní členské státy o zasedání smluvních stran Montrealského protokolu. Vrcholné zasedání smluvních stran této významné mnohostranné environmentální smlouvy se uskuteční ve dnech 22. – 26. listopadu v Praze. Česká republika je v plnění požadavků Montrealského protokolu ve srovnání s některými stávajícími členskými státy EU žádajícími nyní o výjimky z plnění (např. Velká Británie, Francie, Nizozemí, Španělsko či Itálie) příkladnou zemí.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí