zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přijatelná alternativa neustálého zlepšování

08.11.2004
EMS
Přijatelná alternativa neustálého zlepšování
Integrované systémy managementu - příležitost pro upevnění pozice na trhu
Mnoho organizací překlenulo první potíže se vstupem do EU a ti nejlepší vnímají problémy globalizace Evropy jako příležitost pro upevnění pozice na trhu. Po normách ISO 9000 přichází prokazování oborových požadavků, růst zájmu společnosti i zákazníků o udržitelný rozvoj  životního   prostředí  a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrované systémy managementu (IMS) jsou přijatelnou alternativou neustálého zlepšování, umožňující nastavit vhodné předpoklady pro úspěšné podnikání.
Integrovaný systém není řada certifikátů na zdi, na druhé straně manažeři nedokáží certifikáty prodat. Jak nám pomohou certifikáty pro systém řízení? Pro malé a střední podniky jsou vstupenkou na globální evropský trh, pro větší sjednocující podnikový standard. V dodavatelských řetězcích pak komunikačním prostředkem, který přenáší přání spotřebitele na potřeby výrobců a požadavky dodavatelů. Roste-li okruh vašich dodavatelů, přibývají požadavky na výběrová řízení, do trhu se zapojují zadavatelé veřejných zakázek. Integrovaný systém managementu umožňuje docela nový přístup - spojit systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce v jeden celek, nesmí to však být pouze celek sestavený z jednotlivých komponentů. Představte si informační systém, jehož software umí obsluhovat pouze moduly pro management kvality nebo personální řízení. Pro manažery bude mít omezené použití, protože nenabízí sdílené informace! Spojení managementu jakosti, bezpečnosti práce a  životního   prostředí  vychází ze společného zázemí: manažeři musí mít shodný pohled na organizování a řízení podniku, plánování a využívání zdrojů, ale i aplikaci procesního managementu v rámci jednoho systému řízení.

Přístup k řízení - ISO 9001
Zejména v začátcích rozvoje firmy formulujeme jasná pravidla řízení vedoucí k výsledkům, optimalizují se procesy i způsob jejich měření a monitorování. V určitý okamžik růstu nastane nová potřeba - stanovit si vnitřní organizační pravidla. Nejde o to, vytvořit a aplikovat dokumentovaný systém řízení. Informační systém musí zahrnovat postupy, které jsou k dispozici 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu všem uživatelům, provázané s navazujícími záznamy či údaji v databázích poskytujících nezbytné informace pro řízení. Informační systém nám pohlídá, aby nevznikala duplicitní data, a umožní přístup ke sdíleným informacím. Samozřejmostí je vyřešení přístupových práv a dosažitelnost informací on-line z každého pracoviště.
Normu ISO 9001 vnímejme jako systém řízení koncipovaný pro zvládnutí realizačních i manažerských procesů, neboť je především zaměřen na procesy a měření výkonu. Úspěch není dán minimem reklamací, ani snižováním počtu vadných produktů, nýbrž mírou spokojenosti zákazníkům a jejich ochotou se vracet. Výstupy systému umožňují manažerům sebereflexi, kdy alespoň jednou ročně přehodnotí své přístupy k organizaci a řízení, stanoví cíle na následující období. Manažerské zprávy mohou být v rozsahu normovaných vstupů, perspektivním se ukazuje použití "sebehodnocení" podle devíti kritérií Modelu excelence EFQM, shrnujících nejen předpoklady pro podnikání, ale i jejich vztah k dosahovaným výsledkům.

ISO 14001 - investice do budoucna
Od environmentálního managementu se manažeři přiučí, jak šetřit se zdroji. V určitý moment si uvědomí dopady podnikání na  životní   prostředí  a povinnost dodržovat legislativní požadavky směřující k trvale udržitelnému rozvoji. Je to cesta zdlouhavá a nákladnější než ISO 9001. Dokud se podnik orientuje na kvalitativní parametry, investuje do inspekčních aktivit, dodatečné zdroje si vyžaduje metrologické zajištění výroby nebo udržování dokumentovaných postupů. Větší důraz budeme klást na posílení informačního systému, který umožňuje zpracování dat a analýzy výstupů. Požadavky EMS jsou nákladnější v dlouhodobém horizontu, kdy si firma nejprve uvědomí rizika, která vznikají v  ekologicky  kritických místech procesů. Registr environmentálních aspektů a vlivů umožní manažerům rozlišit nepřiměřené zátěže, kde je vhodné stanovit cíle a cílové hodnoty, které budou postupně naplňovat.  Ekologizace  bude náročnější pro podniky s vysokými zátěžemi na  životní   prostředí  a jednodušší v organizacích poskytujících služby. Přidanou hodnotu nalézáme v odhalení a následném řízení rizik, která mohou přímo ohrozit příjmy manažerů.

OHSAS 18001 - za výsledky stojí lidé
Představme si ideální výrobní systém: V podniku si nikdo za dobu jeho existence nepřivodil pracovní úraz, zaměstnanci na bezpečných pracovištích vyrábějí uživatelsky bezpečné výrobky. A hlavně - mají k dispozici nové technologie a pracují na bezpečných strojích. Jak k ideálu dospět? Veškerá koncepce řízení bezpečnosti práce v podniku vychází z identifikace rizik. Smyslem optimalizace rizika je hodnocení a jeho následné řízení, nalezení přijatelné míry rizik. Prevence rizik představuje opatření, která jsou zavedena nebo plánována na všech stupních činnosti podniku k prevenci nebo snížení rizik. Nelze-li rizika odstranit, musí manažeři míru rizika vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení tak, aby minimalizovali ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Přitom se mají manažeři přednostně řídit zásadou prevence, tj. uplatňovat prostředky systémové ochrany na pracovišti před ochranou individuální. Není to zadarmo - bezpečné jsou především moderní technologie. Je na manažerech, zdali investují do výcviku zaměstnanců a poskytnou jim dostatek informací o pracovních rizicích na pracovištích. Informační systém jim umožní bezproblémově integrovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako nedílnou součást postupů. Podobně jako v případě  životního   prostředí  bude důležité obeznámit manažery s metodami pro vyhledávání a vyhodnocování rizik. Nejde o to, opatřit si několikasetstránkový manuál s existujícími i potenciálními riziky, ale musí zohlednit existující zkušenosti z předchozích let a vyhledat rizika na konkrétních pracovištích.
Za proměnnou s mnoha parametry nyní vidíme úsilí sestavit týmy interních auditorů, jejichž členové zvládají tisíce norem bezpečnosti práce, stovky legislativních požadavků na  životní   prostředí  a desítky směrnic či pracovních instrukcí. Společný výcvik auditorů má být orientován na management zdrojů, odpovědnost vedení, monitorování a analýzy procesů, provádění interních auditů, řízení opatření k nápravě a zlepšování. Dále musí být v týmu odborníci rozumějící procesům z pohledu jakosti,  životního   prostředí  a bezpečnosti práce. Tím máme na mysli, že tým auditorů bude seznámen:
[*] s právními požadavky a požadavky předpisů pro všeobecnou bezpečnost a technickými požadavky na produkty, bezpečnost a environmentální management, včetně znalosti důsledků jejich neplnění na podnikání;
[*] s odhadem rizik environmentálních vlivů, bezpečnostních rizik a rizik nestability produkčních procesů, jejich analýzou a dopady;
[*] s řízením programů managementu soustředěných na zlepšování  životního   prostředí  , bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
[*] s obecným povědomím o závazcích organizace nahlašovat neplnění povinností vztahujících se k bezpečnosti práce a  životního   prostředí  .
Manažerům bylo nabídnuto několik úvah, které vysvětlují přístupy se současným využíváním více systémů, jejich přednosti a úskalí. Pokud byly vaše systémy vytvářeny postupně a logicky podle potřeb podniku, je na čase sjednotit postupy a vytvořit skutečně integrovaný systém řízení.
Na závěr uvádím, co umožňuje "vyvážený integrovaný systém":
[*] Zdokonalení orientace manažerů v legislativních požadavcích.
[*] Sjednocení politik a plánování cílů k jejich dosažení.
[*] Vyjasnění konfliktních vztahů a zlepšení komunikace.
[*] Snížení nákladů na výcvik a osobní rozvoj zaměstnanců.
[*] Zjednodušené rozhodování prostřednictvím stanovení odpovědností a pravomocí.
[*] Výstupy procesů jsou řízeny na základě společného monitorování vstupů a výstupů.
[*] Pochopení vzájemných souvislostí pro stanovování priorit zlepšování.
Autor je místopředsedou ČSJ
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí