zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMAS - dobrovolný nástroj řízení podniku

15.11.2004
EMS
EMAS - dobrovolný nástroj řízení podniku
Systém environmentáního managementu a auditu (EMAS) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání.

Jeho prostřednictvím podniky a organizace všech typů implementují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie a environmentální politiky. Implementace dobrovolných environmentálních nástrojů do řízení podniku neznamená snížení kvality výroby nebo poskytovaných služeb kvůli restrikcím a normám v oblasti životního prostředí, ale současné zachování kvality ve smyslu implementovaného managementu kvality podle norem STN EN ISO 9000.

Komise Evropského společenství pro oblast životního prostředí vydala v roce 1993 dva velmi významné dokumenty: 1. Nařízení Rady EHS č. 1836/93 z 29. června 1993, umožňující dobrovolnou účast průmyslových podniků v Schématu EMAS, 2. Nařízení o Schématu environmentálního označování výrobků ELS (Eco-LabelScheme). Aplikace těchto dokumentů do podnikové praxe je založena na principu dobrovolnosti. Snaží se o to, aby podniky ve zvýšené míře zohledňovaly environmentální důsledky své činnosti - od zpracování vstupních surovin, až po nakládání s odpady.

Tlak na podniky nepřichází jen ze strany stále přísnější státní regulace, ale i na úrovni Evropské unie a od konkurence na vyspělých zahraničních trzích. Stále více podniků zjišťuje, že zákazníci chtějí vědět, zda podniky berou v úvahu a zohledňují environmentální důsledky při výrobních postupech, ve svých výrobcích i v celkové politice a jednání. Organizace, které se dobrovolně zapojily do Schématu EMAS nebo Schématu ELS, postupně získávají komparativní výhody. Na druhé straně však účast v systému není pro ně bez nákladů.

SCHÉMA EMAS

je nástroj založený na využití principů trhu. Jeho cílem je implantovat tržní síly do oblasti životního prostředí. Schéma environmentálního managementu a auditu by mělo být přístupné všem organizacím, jejichž činnost má environmentální vlivy. Mělo by jim poskytnout prostředek pro řízení těchto vlivů a zlepšení jejich celkového envrionmentálního chování. Audit systému environmentálního managementu definovaný podle Nařízení ES č. 761/2001 je nástrojem řízení, který představuje systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení činnosti organizace, systému manažerství a procesů vytvořených tak, aby chránily životní prostředí, s cílem:

ulehčit manažerské řízení praktik, které může mít vliv na životní prostředí,

zhodnotit soulad s environmentální politikou, včetně dlouhodobých a krátkodobých environmentálních cílů organizace,

od tržně orientovaných nástrojů se očekává, že posílí tlak na tvůrčí úsilí podniků přímo v oblasti zlepšování péče o životní prostředí ve vazbě na jejich výrobní procesy a výrobky,

cílem EMAS-u je podporovat neustálé zlepšování environmentálního chování organizací (Dokumenty MŽP SR, 2000*)),

vytvářet a uplatňovat systémy environmentálního manažerství v organizacích,

systematicky, objektivně a pravidelně vyhodnocovat činnosti těchto systémů,

poskytovat informace o environmentálním chování a otevřeně vést dialog s veřejností a ostatními zainteresovanými stranami,

zapojit zaměstnance do řešení úkolů organizace, poskytnout jim vhodné úvodní a pokročilé školení.

Nařízení Rady EHS č. 1836/93 je ve smyslu struktury právních předpisů Evropské unie závazné a přímo aplikovatelné ve všech členských zemích. Nevyžaduje transformaci prostřednictvím zvláštních zákonů. Nevylučuje však podrobnější úpravu z něho vyplývajících povinností, jestliže to některý stát potřebuje v souladu se svým právním řádem.

Nařízení Rady EHS vychází z principu dobrovolnosti. Jestliže se však organizace rozhodne přihlásit do Schématu EMAS, musí splnit přesně definované povinnosti, aby mohla být zaregistrována kompetentním orgánem, čímž se potvrdí její účast v systému.

Nařízení Rady EHS 1836/93 se používá od roku 1993, což je dostatečná doba, aby se projevila potřeba revidovat samotné Nařízení. Po pěti letech platnosti a účinnosti uvedeného Nařízení bylo v roce 1998 rozhodnuto o nutnosti ho revidovat a vydat tzv. EMAS II.

EMAS II

Proces revize začal v roce 1998 a 19. března 2001 přijal Evropský parlament a Rada Evropské unie se zřetelem na Smouvu o založení Evropského společenství Nařízení (ES) č. 761/2001 umožňující dobrovolnou účast organizací v Schématu environmentálního manažerství a auditu společenství EMAS, které nahradilo do té doby platné Nařízení z roku 1993. Nové nařízení se od starého liší hlavně v následujících aspektech:

rozšiřuje okruh organizací, které se mohou programu EMAS zúčastnit, zatímco původní Nařízení se zaměřovalo na průmyslové podniky, Nařízení (ES) č. 761/2001 je otevřeno pro všechny organizace;

zavádí logo EMAS a definuje podmínky, za nichž může být logo používáno;

vytváří propojení s mezinárodní Normou EN 14 001 tím, že systém environmentálního managementu je zapojen do jednotlivých článků Nařízení a zaručuje sladění terminologie;

požaduje začlenění a aktivní účast zaměstnanců, začínající procesem implementace EMAS do organizace a následným pokračováním v neustálém procesu zlepšování vlivu podnikových činností na životní prostředí;

věnuje se popisu přímých a nepřímých environmentálních aspektů.

ZÁVĚREM

Toto Nařízení znamená převratnou změnu v tom smyslu, že do environmentální politiky organizace poprvé vstupuje uvědomění a dobrovolnost. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o trvalý systém - proces, jehož funkce se budou pravidelně kontrolovat minimálně jednou za tři roky.

AUTOR: Ing. Peter Majerčák,

Žilinská univerzita v Žilině, F-PEDaS, Katedra ekonomiky; Doc. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žilině, F-PEDaS, Katedra železniční dopravy

*) Dokumenty MŽP SR: DobrovoÍné nástroje envrionmentálnej politiky, 2000
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí